Tydskrift heit&mem sjocht foar de 25ste kear it ljocht

Frije tiid
28 septimber 2018
Der is wer in nij nûmer fan heit&mem! Net samar in nûmer mar de 25ste! De redaksje is dêr ek mei rjocht en reden tige grutsk op. Fansels yn de nije heit&mem wer omtinken foar ferskillende ûnderwerpen, nijtsjes, kollums ensfh. Helje 'm fergees by ferskillende plakken troch hiel Fryslân of bestel 'm online. Sjoch foar de ferspriedingslist, ynfo oer online bestellen en fansels allerhanne oare nijsgjirrige artikels en ynformaasje op heitenmem.nl.