Wike fan de flechtelingetalen by MeM

Frije tiid
27 septimber 2018
16-23 septimber by MeM: de wike fan de flechtelingetalen. By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Fan 16 oant en mei 23 septimber binne dat flechtlingetalen

(wykprogramma hjirûnder). Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM op de website fan it Lân fan taal en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.