Foto: Fryske Akademy

Akademydei

13 septimber

De Akademydei is de jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. Hjoed fan 13.30-17.00 oere yn it Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert. Njonken in fariearre programma is Boeken fan Fryslân is oanwêzich mei ferkeap fan in karút oan moaie Fryske boeken. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.fryske-akademy.nl.