Lida Dykstra, foto Barbara van Rijn Bluet Foto

BBA op besite by pabo NHL Stenden, Ljouwert

27 maart

Yfm de korona-maatregels kin de besite fan de BBA net troch gean. Yn oerlis wurdt der in nije datum socht. Fansels kin de Berneboeke-ambassadeur net ûntbrekke op de jierlikse Verhalendag fan Pabo NHL Stenden. Se jout twa wurkwinkels ‘Ynspiraasje’ oan pabo 1 en 2 studinten, en nimt in sit yn de sjuery fan de foarlêswedstryd. De BBA is der dus net allinne foar bern yn de klasse mar ek foar de minsken foar de klasse! Sjoch foar alle mooglikheden en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.