Foto: argyf Afûk

Kongres WOW Meartalich

19 juny
| 12:00 - 16:00

Dit jier wurdt alwer foar it 5e opienfolgjende jier it kongres WOW Meartalich organisearre foar dosinten en direksjes fan it primêr- en fuortset ûnderwiis. Ek dizze kear is der hurd wurke oan in nijsgjirrich en fariearre programma. Foar mear ynformaasje en oanmelden sjochst op www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.