Literêre jûn mei Jan Siebelink, Jetske Bilker,Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga

30 maart

Literêre jûn mei Jan Siebelink (auteur Boekewikegeskink ‘Jas van belofte’), Jetske Bilker (oersetter Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân). Oanfang: 20.00 oere. Lokaasje: Dansschool Saco Velt, Ljouwert. Dizze jûn ek de bekendmakking fan de oersetwedstriid fan Dichter fan Fryslân: wa hat de bêste Nederlânsktalige oersetting makke fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’? Tagongskaarten à € 7,50 binne te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel en fia de Afûkwebsjop. Dizze literêre jûn is ûnderdiel fan de Moanne fan it Fryske boek, organisearre troch Boeken fan Fryslân.