Foto: archief Afûk

Literêre jûn mei Jan Siebelink, Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga

30 Maart

Literêre jûn mei û.o. Jan Siebelink, Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga. Lokaasje: Dansschool Saco Velt, Ljouwert. Dizze jûn ek de bekendmakking fan de oersetwedstriid fan Dichter fan Fryslân: wa hat de bêste Nederlânsktalige oersetting makke fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’? Nijsgjirrich? Hâldt dizze jûn dan mar fêst frij yn it bûsboekje en hâldt ús webside yn ‘e gaten. Mear ynformaasje folget sa gau as mooglik.