Moanne fan it Fryske boek

2 maart 31 maart 2019

Maart is Moanne fan it Fryske boek! Dat begjint op sneon 2 maart mei it Frysk Boekebal yn Neushoorn, Ljouwert. Fansels is der ek it net te missen kadoboek. Fan ‘t jier hat Willem Schoorstra spesjaal foar dizze gelegenheid it boek Rosmos skreaun: in spannende en humoristyske roman dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. Krigest it fergees by oankeap fan € 12,50 oan boeken! Fierder toert Schoorstra de hiele moanne mei Jack Botteleneck troch de provinsje mei smoute ferhalen, brike ynfallen en fansels te gekke muzyk en op 30 maart is de ôfsluting mei in literêre jûn m.m.f. Jan Siebelink, Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.