Foto: Praat mar Frysk

Ynternasjonale Memmetaaldei 2024

21 febrewaris

Elk jier wurdt troch de UNESCO op 21 febrewaris de Ynternasjonale Memmetaaldei fierd. Dy dei stiet yn it teken fan it taalkundige en kulturele ferksaat en meartaligens. Troch de memmetaal yn eare te hâlden, bliuwe taalkundige en kulturele tradysjes bestean en wurde minsken har mear bewust fan de ferskillen tusken etnyske groepen. Dat laat ta mear begryp foar elkoar. Hâld ús webside en socials yn ‘e gaten foar aksjes en produkten om ‘memmetaaldei’ hinne!