Foto: Roelof van der Schaaf, www.zienz.nl

BoekWinterBoekfeest 2020: in geweldige jûn!

Boeken fan Fryslan Frije tiid
3 febrewaris 2020
Smûk! Noflik! Joppech! In geweldige jûn! Man, o man, wat ha ik lake! En mear fan soks en dat alles mei tank oan Boeken fan Fryslân, mar benammen oan Martsje de Jong en Hilda Talsma.

Lês it wiidweidige ferslach fan it BoekWinterBoekfeest fan Elske Schotanus op www.demoanne.nl.