Foto: Jacob Stienstra / kolleksje Tresoar

Ferhalewedstriid oer 75 jier frijheid

Frije tiid
5 desimber 2019
Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús? Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Doch mei!

In koart ferhaal mei tusken de 750 en 1750 wurden wêze; in gedicht mei tusken de 75 en 750 wurden wêze. Stjoer de teksten yn foar 1 febrewaris 2020 nei meindert.reitsma@tresoar.nl. Sjoch op de webside fan Tresoar foar mear ynformaasje oer de krekte betingsten.

Prizen
De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is € 750, de twadde priis € 500 en de tredde priis € 250. De prizen wurde útrikt en de priiswinnende ferhalen en gedichten wurde publisearre yn de april-edysje fan Letterhoeke, it blêd fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar.

Sjuery
​De sjuery, besteande út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, beoardielet de teksten anonym.