Foar de fans: it bûsboekje 2022 leit yn de winkel!

Boeken fan Fryslan Frije tiid Op it wurk
6 augustus 2021
It nije Fryske bûsboekje (2022), dé Fryske aginda, leit yn 'e winkel! It tema foar dit jier is 'diel de romte'. De redaksje keas dat tema mei in knypeach nei de oardel meter (koroana), mar ek mei it each op it Fryske plattelân dêr’t wy sunich op wêze moatte soene. It earste eksimplaar waard okkerdeis oanbean oan Jantien de Boer, bekend fan har ferhalen oer ‘lânskipspine’.

Yn it nije Bûsboekje jout de redaksje ûnderskate perspektiven op ‘romte’. Sa is der in bydrage oer it Frijlân, dêr’t in lytse mienskip de romte dielt. Mar ek oer it hâlden fan in petear mei immen dêr’t men it folslein net mei iens is.

Der wurdt ek nei it ferkear sjoen: guon plakken yn Fryslân binne ‘shared space’. Dêr moatte auto’s, fytsers en kuierders de romte diele.

Ek binne gedichten opnommen dy’t passe by it tema: fan Tjits Peanstra (‘hûs fan stilte’) en fan Obe Postma (‘de stêd’). It boekje jout omtinken oan Arcadia, in grut program mei poadiumkeunsten fan 7 maaie oant 14 augustus 2022. Fierders stiet it Bûsboekje wer fol mei siswizen, in puzel en adressen fan Fryske organisaasjes.

Fynst it bûsboekje fansels by de Afûk Fryske boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert of keapest it yn ús websjop. Leuk foar dysels mar ek as kadootsje. Mear ynformaasje oer it bûsboekje fynst hjir.