Lân fan Taal wie in wichtich ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018. In protte ynstituten, ynstellings en minsken yn Fryslân en (fier) dêrbûten arbeiden yn Lân fan Taal mei-inoar op om it ferskaat fan taal in takomst te jaan. Lân fan taal hat yn 2020 in ferfolch krigen mei de beneaming fan Ljouwert as City of Literature.

Lân fan taal wie yn 2018 in wiidweidich programma mei aktiviteiten, foarstellings, keunstwurken, útstallings en romtlike ynstallaasjes yn Ljouwert en Fryslân. De útgongspunten: alle talen binne gelyk en taal is sûnder grinzen. Organisaasjes, taalprofessionals en besikers waarden oproppen mei te dwaan. Om talen libje te litten, om mei taal te boartsjen en dy út te sprekken. Bliuwend resultaat fan Lân fan taal wie al taalpoadium Obe op it Aldehoustertsjerkhof yn Ljouwert. Sjoch op www.leeuwardencityofliterature.nl foar de aktiviteitenaginda.