Lân fan Taal is in wichtich ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018. In protte ynstituten en minsken yn Fryslân en (fier) dêrbûten arbeidzje yn Lân fan Taal mei-inoar op om it ferskaat fan taal in takomst te jaan. 

It doel is om Fryslân as publyks- en kennissintrum foar meartaligens te posisjonearjen. Lân fan Taal leit yn Ljouwert op en om it Aldehoustertsjerkhôf en it stedspark Prinsetún mei as sintraal besikerssintrum it nije gebou OBE. Foar in wiidweidich oersjoch fan dielnimmende organisaasjes en alle aktiviteiten ferwize wy hjir graach nei de website fan Lân fan Taal.