Fryslân hat in brûzjend Frysktalich kultureel libben fan berops- en amateurkeunstners. Sa is de provinsje fan âlds ryk oan toanielselskippen.

Tryater is it yn 1966 oprjochte beropsselskip, dat ek Frysktalige produksjes foar it fuotljocht bringt. In fenomeen yn it Fryske amateurtoaniel binne de iepenloftspullen. In soad Fryske doarpen hawwe har eigen toanielferiening en tusken dat alles troch wurdt der op allerhanne plakken, op allerhanne wizen en troch allerhanne minsken teäter makke, troch profesjonals en amateurs. Hiel faak yn it Frysk.

Nijsgjirrige links: Keunstwurk, StUFT, Jeugdtheaterschool Meeuw, Pier21, teatergroep Sult. It Historisch Tijdschrift Fryslân bestege in jier as wat lyn in hiel nûmer oan Frysk toaniel. Lês it hjir.