Foto: Boeken fan Fryslân

It Skriuwersboun presintearret plan foar bettere beleanning en promoasje Fryske skriuwers

Boeken fan Fryslan Oer it Frysk
8 april 2022
Skriuwers fan Fryske boeken moatte betelle wurde foar it wurk dat sy dogge. It Skriuwersboun presintearre juster by Tresoar harren plan mei oanbefellings foar skriuwers, Fryske media, útjouwers, boekferkeapers, de organisaasje Boeken fan Fryslân en de provinsje. 'It skriuwen fan in Frysk boek is gjin keunstke, mar in keunst. En dat hoecht net fergees te wêzen', sa sei foarsitter Willem Verf juster by de presintaasje.

Yn it rapport steane advizen oer minimum-tariven foar optredens en wurk yn opdracht, de oanbefelling om 50% fan de royalties as foarskot te freegjen yn it kontrakt mei de útjouwer en Boeken fan Fryslân te fersterkjen troch bettere en mear promoasje te meitsjen foar de Fryske literatuer troch jierliks in tal spearpuntboeken sa grut mooglik yn it publike domein te promoatsjen

It folsleine einrapport fynst hjir.

It Skriuwersboun sil no earst yn petear mei de Provinsje Fryslân.