Alle jierren yn septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Yn dy perioade wurdt yn it foarskoalsk ûnderwiis, it primêr ûnderwiis en fia de biblioteken ekstra omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk, om der foar te soargjen dat safolle mooglik bern fan 2 o/m 8 jier sa faak mooglik yn it Frysk foarlêzen wurde.

Op bernedeiferbliuwen en by gastâlders oeral yn Fryslân sil foarlêzen wurde út it nije Tomke-boekje mei yn 2023 as tema ‘wetter’. Nei ôfrin krije de pjutten it boekje mei nei hûs sadat bern en âlders thús ek genietsje kinne fan de Tomke-ferhalen. Dêrneist krije alle bern in spesjale Lês-mar-foar-edysje fan it twatalige tydskrift heit&mem mei nei hûs. Dêryn steane artikelen oer foarlêzen, foarlêstips foar thús, de nijste berneboeketips, ynterviews mei berneboekeskriuwers en -yllustratoaren en oare nijsgjirrige artikelen foar opfieders fan bern.

Thús
Op tsjil.omropfryslan.nl binne yn septimber 2023 12 nije aventoeren fan Tomke en 4 nije printeboek-filmkes te besjen. Dêrneist wurde der mei de Lês-mar-foar-wiken ferskate foarlês-, teäter-, dûns-, en sjongaktiviteiten organisearre yn de biblioteken fan Fryslân. Foar de bern fan 2 o/m 8 jier âld leit dêr in fergees Tomke- of Keimpe-boekje klear. Dus: Lês mar foar!

De Lês-mar-foar-wiken wurde organisearre troch de Tomke-wurkgroep yn gearwurking mei de Keimpe-wurkgroep en de folgjende organisaasjes: Fers, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân en Afûk. Mear ynformaasje oer de lês-mar-foar-wiken is te finen op tomke.frl.