Alle jierren yn septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Mei de jierlikse kampanje wurdt omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier. Oeral yn Fryslân wurdt (ekstra) foarlêzen yn it Frysk: op de berne-opfang, by gastâlden, op skoallen en fansels thús!

It tema fan 2024 is ‘eigenwiis’ en slut dêrby oan op it tema fan de lanlike ‘kinderboekenweek’. Foar de pjutten ferskynt yn dit tema in nij Tomke-boekje, dêr’t by gastâlden en op de pjutte- en berne-opfang út foarlêzen wurdt. Nei ôfrin krije de pjutten it boekje mei nei hûs, sadat bern en âlders thús ek genietsje kinne fan de ferhalen.
Foar de âldere bern (4 o/m 8 jier) ferskynt in nij Keimpe-boekje yn itselde tema, dat elkenien yn de biblioteek ophelje kin. Alle basisskoallen krije ek in eksimplaar fan it boekje tastjoerd om mei de Lês-mar-foar-wiken út foar te lêzen.

Thús
Op tsjil.omropfryslan.nl binne yn septimber nije bernefilmkes te besjen. En op Tjitsfloch binne alle ferhaaltsjes en ferskes út de Tomke-boekjes te hearren! Dêrneist wurde der mei de Lês-mar-foar-wiken ferskate foarlês-, teäter-, dûns-, en sjongaktiviteiten organisearre yn de biblioteken fan Fryslân. Foar de bern fan 2 o/m 8 jier âld leit dêr in fergees Tomke- of Keimpe-boekje klear. Dus: Lês mar foar!

It Lês-mar-foar-projekt wurdt organisearre troch Afûk, Fers, SFBO, Cedin en Omrop Fryslân. Mear ynformaasje oer de lês-mar-foar-wiken is te finen op lesmarfoar.frl.