Yn septimber, by it begjin fan it nije (skoalle)jier, binne it in hiele moanne lang lês-mar-foar-wiken. Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen út it nije Tomke-boekje. Nei it foarlêzen krije alle pjutten it boekje mei nei hûs. Sa kinne bern en âlden thús ek genietsje fan de aventoeren fan Tomke en syn freontsjes. Alle pjutte-opfanglokaasjes, bernesintra en gastâlders kinne meidwaan.

Njonken it foarlêzen foar pjutten, binne der aktiviteiten yn de bibleteken en leit dêr foar bern fan 4-8 jier in fergees Keimpeboekje klear. Ek kinst nije Tomke-aventoeren sjen op Omrop Fryslân.

De Lês-mar-foar-wiken wurde organisearre troch de Tomke-wurkgroep (Fers, Cedin, SFBO, Omrop Fryslân en Afûk) en ferfange mei yngong fan 2022 de Fryske Foarlêswike fan earder.  Mear ynformaasje oer de lês-mar-foar-wiken is te finen op tomke.frl.