Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern.

Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk.

Mei Bibliotheekservice Fryslân, it Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO en Cedin foarmet de Afûk de Tomke-wurkgroep, dy’t soargje wol foar in rike, meartalige omjouwing dêr’t de taalûntwikkeling en de lêswille fan bern yn stimulearre wurdt. Tomke is al mear as 20 jier in begryp foar Fryske pjutten.

Op tomke.nl kinst terjochte foar spultsjes, kleurplaten, filmkes en ferhaaltsjes foar pjutten en ynformaasje foar grutten. Dêr kinst dy ek ynskriuwe foar de digitale Tomke-nijsbrief. Sjoch op Facebook en Pinterest foar ferhaaltsjes, foto’s, printables en ideeën foar aktiviteiten.