Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn de omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk.

Mei FERS (it eardere Bibliotheek Service Fryslân), it Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO en Cedin foarmet de Afûk de Tomke-wurkgroep. Meiinoar wolle sy soargje foar in rike, meartalige omjouwing dêr’t de taalûntwikkeling en de lêswille fan bern yn stimulearre wurdt. Tomke is al mear as 20 jier in begryp foar Fryske pjutten. Lês mear oer it Tomke-projekt op www.tomke.nl.