Ljouwert-Fryslân kandidaat City of Literature

Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
22 july 2019
Ljouwert-Fryslân stelt him kandidaat as UNESCO City of Literature. Ljouwert wol graach oanslute by de 28 stêden dy’t de titel no drage, sa kin Ljouwert bliuwend diel útmeitsje fan dat kreative netwurk.

As City of Literature wol Ljouwert-Fryslân literatuer noch better ûntslute, minderheidstalen en
ferhalen útljochtsje en mei help fan oersettingen in dialooch op gong bringe. Mei de ûnderfining fan ûnder oare Lân fan taal yn ‘e bûse binne der moaie plannen smeid. De Afûk makke diel út fan it team dat it bidbook skreaun hat en wol in aktive rol spylje yn de nije plannen foar de Fryske literatuer en literatuer yn Fryslân. Mear ynformaasje fynst hjir.