Lútsen Bakker, priiswinner van het Grut Frysk Diktee 2023. (foto: Hoge Noorden/ Jacob van Essen)

Lútsen Bakker op ‘e nij winner Grut Frysk Diktee

Frije tiid Oer it Frysk
25 maaie 2023
It Grut Frysk Diktee 2023 is wûn troch Lútsen Bakker fan Grins. Foarich jier wûn er ek it diktee. Dit jier wûn er mei sân flaters it Gouden Dakje. Der diene fan 't jier ek fiif teams mei. Dy teams strieden tsjininoar en it bêste team bestie út teologen. It groepsgemiddelde fan 'de tsjinners fan it Wurd' kaam út op 17 flaters. Se waarden folge troch de sjoernalisten en it tredde plak wie foar de Pabû-studinten.

De tekst fan it diktee wie skreaun troch sjongeres Iris Kroes en gie oer it tritigersdilemma, de twivels en fragen oer wat je berikt hawwe as je tritich jier wurden binne. Iris sparre de dielnimmers net: de tekst wie pittich mei wurden as koskitengrien, ljuensk, trewes, dêr’t se de tosken mar op stikken bite koene. Ek hoe’t ‘boeddha’s’ skreaun wurde moast, soarge foar kopsoargen.

Jury
De sjuery bestie út dosinte Fries Rianne Blokzijl, Eelke Goodijk (Cedin), Mirjam Vellinga (Afûk) en Hindrik Sijens (Fryske Akademy, foarsitter).

Weromsjen
It diktee is werom te sjen by Omrop Fryslân.

It winnende team. De dûmnys: David de Jong, Jellet Nutma, Reinder Reitsma, Tytsje Hibma en Edna Zwerver.
Foto: Jacob van Essen.