2024 Lyts Frysk Diktee Winners Marije Buma – Annarixt Weststeijn – Saphyra Holwerda – foto Jacob van Essen Hoge Noorden

Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

Leare & ûnderwiis Oer it Frysk
15 maaie 2024
Marije Buma fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 6 flaters wie se tiisdei 14 maaie de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Ferline jier wûn se it ek al. Twadde waard Annarixt Weststeijn fan de Doarpsskoalle út Nij Beets mei 9 flaters. En it tredde plak wie foar Saphyra Holwerda fan de Tijstream út Holwert.

Der dienen yn totaal 46 learlingen fan 22 skoallen mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee. Skriuwer Jan Minno Rozendal skreau de dikteetekst en lies it diktee ek foar. Jan Minno Rozendal is bekend fan ûnder oaren it boek Tie Break (2024).

De organisaasje fan it diktee wie yn hannen fan Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provinsje Fryslân.

2024 Lyts Frysk Diktee alle dielnimmers en de organisaasje – foto Jacob van Essen Hoge Noorden