Nij gedicht fan de Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan Frije tiid
4 april 2024
‘Minder wifi, mear poëzy!’ is it nijste gedicht fan Arjan Hut as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

De Dichter fan Fryslân, Arjan Hut: “Ik ha net de yllúzje dat ien mei in slogan of in gedicht minsken skermtiid ynruilje litte kin foar ‘mear poëzy’. De titel is ek rjochte oan mysels – wol ik safolle oeren fan myn tiid yn de beheinde romte fan in skerm trochbringe? Ek al sizze de harsens, toe mar, toe mar? Mear meimekoar dwaan, wêze, ynstee fan elk yn in eigen algoritme-bubbel, it liket my de muoite fan it besykjen wurdich. De tekst is opboud út titels dy’t ik seach yn winkel mei twaddehânsk boeken.”

De Nederlânske oersetting troch Jantsje Post en de Ingelske oersetting fan David Colmer binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

Minder wifi, mear poëzy!
(In gedicht yn boektitels)

God, as Jo der binne –
Lit alle blossoms yn laitsjen útbarste –
Ik libje noch

Ik reizgje allinne –
Manysk depressyf
Unoantaastber

Wurden sûnder haven
Sliepe yn in frjemde taal

Sis my wa’t ik bin –
De man dy’t rinne moat
(Salút au monde!)
It bern dat oer it wetter blaast
(In middei wyt as molke)
De iene ielreager dy’t opwjokket
(Wêrom is de himel swart?)

Ik wol libje
Op weagjende grûn
Op de flerken fan myn tinzen

Ik reizgje allinne –
Nachts ferdwynt de wrâld
Wurd för wurd för wurd

Ik libje noch –
De hin dy’t oer it sop fleach
Yn de keuken fan de duvel

Dichter fan Fryslân Arjan Hut. Foto: Reyer Boxem

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy.