Foto: www.sirkwy.nl

Oant 10 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Frije tiid Oer it Frysk
23 april 2020
Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 10 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De  ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.frl. Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl. Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl of skilje mei Antje Postma, tel. 06-53127799.