Taal is bepalend foar it wolwêzen fan minsken dy't soarch nedich hawwe. Fiel ik my thús, fielt it fertroud, bin ik op myn gemak? Dat gefoel hinget gear mei de taal dy’t troch fersoargers sprutsen wurdt.

Sjoch foar mear ynformaasje oer Frysk yn ‘e soarch by Op it wurk of gean streekrjocht nei de website www.friesindezorg.frl.

© foto Hoge Noorden / Jacob van Essen