Mei de Praat mar Frysk-kampanje wolle wy Friezen bewust meitsje fan ús taal en identiteit en de mearwearde sjen litte fan ús meartaligens. Simpel sein: drompels fuortnimme om it Frysk te brûken. Praat mar Frysk by de bakker, bank, dokter, it gemeenteloket, yn de bus en op it sportfjild, omdat it kin!

Praat mar Frysk is de leukste kampanje fan Fryslân en elkenien kin meidwaan! Kinst ús ‘like’ op ús Facebookpagina, kinst ús folgje fia Twitter of op Instagram, fergees promoasjemateriaal bestelle, meidwaan oan de leukste kroechkwis fan Fryslân of dyn -idee ynstjoere fia de website! Hoe leuk is dat?

Praat mar Frysk is der ek foar bedriuwen. Sjoch hjir foar mear ynformaasje of gean nei de webside fan Praat mar Frysk en sjoch by ‘Undernimme’.