Soarchgroep Hof en Hiem stipet de Fryske taal mei Fryske webside

Oer it Frysk
6 maaie 2024
Op tongersdei 2 maaie is de Fryske webside fan Soarchgroep Hof en Hiem lansearre. De ôfrune tiid is der hurd wurke om dat foar mekoar te krijen. De Fryske webside is realisearre mei help fan de Afûk. De soarchgroep begûn it inisjatyf om't se it stypjen fan it Fryske taalgebrûk yn ‘e regio tige wichtig fynt. En ek dêrmei temjitte komme wol oan de groep minsken dy't graach yn de eigen taal lêze wol en holpen wurde wol.

De Fryske taal stypje yn de regio
Soarchgroep Hof en Hiem hat har woartels yn de gemeente De Fryske Marren. De wensoarchsintra ha neist in wenfunksje ek in sosjale funksje foar de dorpen. Ek in protte meiwurkers fan Hof en Hiem komme ut ‘e buert. It Frysk spilet noch altiid in grutte rol yn it libben fan ‘e kliïnten, bewenners en meiwurkers. Om de taal bliuwend te stypjen, hat de soarchgroep no har grutske kommunikaasjemiddel, de webside, útwreide mei in Fryske ferzje. Mei tanksizzen oan de Provinsje Fryslân, foar de subsydzje dy’t Hof en Hiem krigen hat, koe starten wurde mei dit project. De Afûk soarge foar de Fryske oersettingen.