Socht: nij lid ekspertkommisje Europeesk Hânfêst regionale en minderheidstalen

Minority languages
9 augustus 2022
De earste amtstermyn fan it hjoeddeiske Nederlânske lid fan it Ekspert Komitee Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa rint yn desimber 2022 ôf. It Komitee fan Ministers fan de Ried fan Europa kiest in lid foar de Nederlânske sit út in troch Nederlân opstelde list fan trije kandidaten. Belangstellenden wurde útnoege om net letter as 15 augustus 2022 te sollisitearjen. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.