Foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden

Suksesfolle Afûk-fotoshoot

Frije tiid Leare & ûnderwiis Oer it Frysk Op it wurk
13 juny 2019
Op ús oprop heal april foar modellen foar ien dei dy't de Afûk in gesicht jaan wolle, krigen wy in hiel soad reaksjes. Prachtich dat safolle  minsken it Frysk, Fryslân en de Afûk in waarm hert tadrage. Op de foto de groep dy't op freed 17 maaie foar de kamera fan Jacob van Essen (Fotobureau Hoge Noorden) stiene.

Foar de fotoshoot is keazen foar de tema’s kommunikaasje en edukaasje. Resultaten sille yn alle gefallen foar it kommende seizoen 2019-2020  ynsetten wurde by de promoasjekampanje foar de kursussen Frysk yn kranten, op websiden, social media, ensfh. mar sille ek brûkt yn publikaasjes fan oare projekten fan de Afûk.

Oan de groep minsken op de foto’s: tige tank foar jim entûsjasme, positive ynbring en waarme útstrieling!

Foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden