Yn de Afûk boek- en kadowinkel en yn de Afûk websjop hawwe de nijste útjeften fan de útjouwerij altyd in prominint plak. Yn in soad gefallen binne dat earste útjeften, mar guon titels ferskine al jierren op ‘e nij yn in werprinting. Hiele generaasjes binne ûnderwilens opgroeit mei bygelyks de Jentsje- en Stip-boekjes, mar ek mei Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat en Tûzen wurden.

Op it mêd fan de poëzy binne wichtige dichters lykas Tsead Bruinja, Eppie Dam, Paul van Dijk, Anne Feddema, Edwin de Groot, Arjan Hut, Sytse Jansma, Elske Kampen, Peter van Lier, Janneke Spoelstra en Baukje Wytsma oan de Afûk ferbûn.

Bekende en súksesfolle proazaskriuwers fan de Afûk binne: Wilco Berga, Marga Claus, Hylkje Goïnga, Josse de Haan, Bouke van der Hem, Aggie van der Meer, Elske Schotanus, Janneke Spoelstra, Geart Tigchelaar, Romke Toering, Willem Verf en Nyk de Vries.

By de berneboeken binne wy grutsk op útjeften fan skriuwers lykas: Martha Attema, I.E. Bloem, Eppie Dam, Lida Dykstra, Paul van Dijk, Jurjen Faber, Ate Grijpstra, Linda de Haan, Tialda Hoogeveen, Mirjam van Houten, Hanneke de Jong, Bart Kingma, Hindrik van der Meer, Janny van der Molen, Auck Peanstra, Riemkje Pitstra, Joke Scheffer, Thys Wadman, Mindert Wijnstra en Baukje Wytsma.

Oersettingen ferskine der ek faker by de Afûk, fan ûnder oaren: Wolf Erlbruch, Anne Frank, Amanda Gorman, Pieter Koolwijk, Dick Laan, Astrid Lindgren, Annet Schaap & Annie M.G. Schmidt.

Op it mêd fan taal, literatuer en skiednis jout de Afûk boeken út fan bekende taalkundigen en histoarisy lykas Pieter Duijff, Siebren Dyk, Reitze Jonkman, Hans Koppen, Jelle Krol, Hans Mol, Jan Popkema, Meindert Schroor, Hindrik Sijens, Arjen Versloot en Liuwe Westra.