As útjouwer hawwe wy spesjaal omtinken foar berne- en jeugdliteratuer en slute dêrby oan by de (digitale) learmiddels dy’t wy ûntwikkelje foar it ûnderwiis en kursussen. Dêrneist binne wy aktyf yn it ûntdekken en begelieden fan nij talint.