skiednis/literatuer

“It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”
Kombinaasje fan meielkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.

€ 50,00 Mear ynformaasje en opjaan

eduFrysk (ferskate abonnemintsfoarmen mooglik)

“Om't in kursus yn groepsferbân foar my gjin opsje is, haw ik keazen foar online Frysk learen. Dat kin oeral, op elts momint en op myn eigen wize.”
Frysk leare fia ynternet.

Mear ynformaasje en opjaan
De betelpagina wurdt laden