O O O O O O O O O O

19-26 augustus: Klausura di siman Friulische I apertura di siman Antiano (Papiamento yn MeM)

9 augustus 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Papiamento. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.

De betelpagina wurdt laden