Werprintinge Jentsje-boekjes: se bliuwe populêr!
Nij magazine oer taal yn ’e soarch
De Afûk BoekeTip10 fan maaie

Nijs

Nij ferskynd by de Afûk: it printeboek ‘Pim en Pier’

Freedtemoarn 24 maaie wie de presintaasje fan it nije printeboek Pim en Pier op SLS De Tijstream yn Holwert. De presintaasje wie yn hannen fan skriuwer Thys Wadman, yn it bywêzen fan groep 1, 2 en 3 fan De Tijstream. Pim en Pier is in waarm printeboek oer twa mantsjepinguins dy’t ôfgryslik graach tegearre in […]

It ‘fergetten wurd’ fan tongersdei 16 maaie is ‘Petiele’

Alle moannen besprekt Mirjam Vellinga in bysûnder of fergetten Frysk wurd op Omrop Fryslân Radio yn it programma ‘Goeiemiddei’ mei Johan Terpstra en Diana de Groot. Hjoed wie it de beurt oan it wurd: ‘petiele’.

Taalnota ‘Fansels Frysk’: de plannen foar it taalbelied fan 2025-2028

  It provinsjebestjoer fan Fryslân set mei de Fryske Taalnota de kommende fjouwer jier yn op mear Frysktalige kommunikaasje. De provinsje wol it skriuwen fan nije Fryske boeken stimulearje, in begjin meitsje mei twatalige ferkearsbuorden en Fryske kommunikaasje fanút de oerheid moat de noarm wurde.

Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

Marije Buma fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 6 flaters wie se tiisdei 14 maaie de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Ferline jier wûn se it ek al. Twadde waard Annarixt Weststeijn fan de Doarpsskoalle út Nij Beets mei 9 […]

Riemkje Pitstra 80 jier!

It wie moandei 6 maaie in feestlike dei foar Riemkje Pitstra, skriuwster fan de Tomke-ferhaaltsjes. Hjoed fierde sy har 80e jierdei. Riemkje waard ferrast troch in prachtich berne-oargel mei echt bewegende poppen, dat spesjaal foar it Tomke-projekt makke is troch Tomke-tekener Luuk Klazenga en syn broer. Klazenga hie spesjaal foar Riemkje ek in prachtige poster […]

Soarchgroep Hof en Hiem stipet de Fryske taal mei Fryske webside

Op tongersdei 2 maaie is de Fryske webside fan Soarchgroep Hof en Hiem lansearre. De ôfrune tiid is der hurd wurke om dat foar mekoar te krijen. De Fryske webside is realisearre mei help fan de Afûk. De soarchgroep begûn it inisjatyf om’t se it stypjen fan it Fryske taalgebrûk yn ‘e regio tige wichtig […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Streektalen yn Fryslân

Oer it Frysk

Neist Frysk en Nederlânsk wurde yn ‘e provinsje Fryslân ek ferskate net-Fryske streektalen sprutsen, dy’t yndield wurde kinne yn twa kategoryen. Yn it foarste plak binne der de Nedersaksyske dialekten, dy’t lânseigen binne yn ‘e súdeastlike râne fan ‘e provinsje.

Winkelje

Deropút

Yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert kinst terjochte foar Fryske boeken, sawol foar folwoeksen as bern, mar ek foar kreamkadootsjes, klean en sûvenirs mei in Frysk tintsje. Boppedat binne der Frysktalige cd’d, dvd’s en games te krijen. En wa’t gek is op Tomke hat yn de winkel ek kar-út!De Afûkwinkel is te finen […]

Dat wie doe sa

Frysk yn ’e soarch

Dat wie doe sa wurket gear mei soarchoanbieders om soarchfregers te stimulearjen om yn soarchsituaasjes de eigen taal te brûken. Dat kin troch de oanbelangjende taal sichtber te meitsjen op de soarchlokaasje mei bygelyks posters en buttons, mar ek troch it oanbieden fan workshops oan de fersoargjenden.

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?