Noflike lêsdagen!
Wurdsto ús nije projektmeiwurker ûnderwiis?
Moaie wurden: om te krijen en te jaan

Nijs

Provinsjale fakseksje Frysk ropt Grutte Fryske Wurkstikpriis yn it libben

De beropsferiening foar dosinten Frysk yn it fuortset, berops- en heger ûnderwiis hat de ‘Grutte Fryske Wurkstikpriis’ yn it libben roppen. Learlingen en studinten dy’t in (ein)wurkstik yn it Frysk of oer it Frysk en Fryslân meitsje, kinne mei dat wurkstik in jildbedrach fan 200 of 100 euro winne.

Noflike lêsdagen mei ús aksje Doch in boek kado!

Bûten is it kâld en tsjuster mar yn ‘e hûs is it waarm en smûk. Us advys: begraaf dy lekker mei in steapel boeken op de bank want dit binne de noflikste lêsdagen fan it jier! Yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert en/of yn ús websjop fynst in hieieiel soad boeken dy’t […]

It ‘fergetten wurd’ fan 2 desimber is ‘heisterje’

Alle moannen besprekt Mirjam Vellinga in bysûnder of fergetten Frysk wurd op Omrop Fryslân Radio yn it programma ‘Goeiemiddei‘ mei Johan Terpstra en Diana de Groot. Hjoed gie it oer it wurd ‘heisterje’.

Dit is de Afûk boeketip 10 foar desimber

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús boeketip 10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is. Of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 […]

Fjirde etappe ‘Karavaan van de Vriendschap’ rydt troch gemeente Smellingerlân

Op freed 7 jannewaris 2022 start de fjirde etappe fan de ‘Karavaan van de Vriendschap’ en rydt dan troch de gemeente Smellingerlân. Inisjatyfnimmer Simon Vuyk wol hiel Fryslân in besite bringe mei syn bakfyts. Hy fytst mei ûnder oaren trûbadoer Bruno Rummler en dûnseressen Colinda Zandberg en Annalies Muurling elke earste freed fan de moanne […]

Podcast tip: Wy & Dy – oer identiteit en Fryslân

De podcast ‘FryslânDOK, ferhalen fan it flakke lân’ hat in nije rige: Wy & Dy. De jonge histoarikus Hielke van Duuren praat mei minsken dy’t in bysûndere bân mei Fryslân hawwe. Wy & Dy giet oer identiteit. Wat spilet dêrby in rol?

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Spultsje dwaan

Frije tiid

Spultsjes foar lyts en grut binne der ek yn it Frysk, sawol digitaal as fysyk.

Selsstúdzje

Kursussen Frysk foar folwoeksenen

Ast net yn de gelegenheid bist om in groepskursus te folgjen, is it ek mooglik om in selsstúdzje te dwaan. Kinst begjinne as it dy útkomt, en de lessen meitsje yn dyn eigen tempo.

Adres en kontakt

Oer de Afûk

Op dit stuit jilde de lanlike maatregels om it koroana-firus hinne.  Lês hjir mear oer de maatregels dy’t wy troffen ha en hoe en wannear asto ús it bêste berikke kinst.

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?