Boeken fan Fryslân is in projekt fan de Afûk dat him rjochtet op de promoasje fan álle Fryske boeken. Mei bygelyks sutelaksjes en alternative ferkeappunten mar ek mei in Frysk boekewikegeskink, it fersoargjen fan optredens troch skriuwers en dichters, de berneboekeambassadeur en de dichter fan Fryslân.

Sutelaksje 
De sutelaksje hat syn wearde de jongste jierren op ‘e nij bewiisd. Ferdinand de Jong hat de lieding oer dit projekt en docht dat mei faasje. Al wer in pear jier wurdt der mei súkses sutele yn de Fryske doarpen. En elk kin him oanmelde. De ferieningen yn de doarpen, dy’t tekenje foar de ferkeap, ûntfange 25% fan de omset. Dat is foar de measte ferieningen in bêst stik bûter yn de brij. Fia de website sutelaksje.nl kinst dy oanmelde of mear ynformaasje freegje. Of sjoch yn de aginda foar de aktuele, rinnende sutelaksjes.

Berneboekeambassadeur (BBA)
Sûnt 2020 hat Fryslân hat in eigen Berneboeke-ambassadeur. De earste Berneboeke-ambassadeur wie Lida Dijkstra. Sûnt jannewaris 2023 is Tialda Hoogeveen Berneboeke-ambassadeur en sy jout no twa jier lang in gesicht oan de promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske taal. De BBA hat as taak Fryske berneboeken, taal en lêzen te promoten, Frysk taalplezier, lêsplezier en wurdskat te ferbetterjen. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden, foardrachtsfestivals en al sa mear. Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl foar mear ynformaasje en oanmelden!

Kadoboek foar bern
It kadoboek foar bern is in fêste wearde yn de Fryske boekewrâld. Boeken fan Fryslân jout útjouwers de gelegenheid om sa’n boek moai en yn in hege oplage út te jaan. De presintaasje en de ferspreiding is yn hannen fan Boeken fan Fryslân.

Boekewikegeskink mei CPNB en kadoboek
Yn it kader fan de Nationale Boekenweek ferskynt it Nationale Boekenweekgeschenk yn gearwurking mei it CPNB sûnt 2018 ek yn it Fryske oersetting. Yn de Boekenweek kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink, by oankeap fan boeken foar minimaal € 12,50. Dêrnjonken ferskynt letter yn it jier, tidens de spesjale Fryske Boekewike, ek noch it ‘kadoboek’: in spesjale útjefte, yn opdracht skreaun troch in Frysktalige auteur.

Dichter fan Fryslân
Boeken fan Fryslân stiet yn opdracht fan de provinsje noed foar de begelieding fan de Dichter fan Fryslân.

Ferkeap oan skoallen
De siswize ‘keapje troch te sjen’ giet ek op foar skoallen. Der wurde rûnom yn Fryslân boekekisten nei de skoallen brocht. Dy krije fjirtjin dagen de gelegenheid om in kar út it oanbod te meitsjen. De boeken dy’t oerbliuwe, wurde wer ophelle.

Alternative ferkeappunten
Alle jierren wurde der alternative ferkeappunten fan Fryske boeken organisearre. De diskes wurde bemanne troch frijwilligers dy’t in profyzje fan 25% fan de omset krije.