Der is wer in nije heit&mem!
Nij! It Simmerboek
Nijsgjirrich magazine oer taal yn ’e soarch

Nijs

Frysk/Bildtsk Boekje ‘Sipke op ’t Kaatsfeld’ presintearre yn Keatsmuseum Frjentsjer.

Op tongersdei 13 juny is yn it Keatsmuseum it spesjale, twatalige boekje Sipke op ’t Kaatsfeld yn it Frysk en Biltsk presintearre. It orizjineel, skreaun troch Lida Dijkstra is spesjaal foar it projekt Waadzinnig oerset yn it Biltsk. Waadzinnig is it Kultuernetwurk fan de gemeente Waadhoeke. It earste eksimplaar is oerhandige troch de regearjend, twafâldich […]

Italiaanske Ostana-priis foar Arnold de Boer mei album ‘Witst noch dat d’r neat wie’

Arnold de Boer “Zea” ûntfangt op 29 juny yn Italië de ‘Ostana Music Prize’ op it Premio Ostana festival foar syn yn 2021 ferskynde Fryktalige album Witst noch dat d’r neat wie, in co-productie fan ZEA mei Explore the North, De Popfabryk en Subroutine Records. It festival om de ‘Ostana Prize: Writings in Mother Tongues’ […]

De ‘fergetten wurden’ fan tongersdei 13 juny binne ‘Louloene’ & ‘Liberdela’

Alle moannen besprekt Mirjam Vellinga in bysûnder of fergetten Frysk wurd op Omrop Fryslân Radio yn it programma ‘Goeiemiddei’ mei Johan Terpstra en Diana de Groot. Hjoed wie it de beurt oan it wurd oan twa wurden, dy’t moai byinoar passe: ‘louloene’ & ‘liberdela’.

Der is wer in nije heit&mem!

In moai nij simmernûmer fan de heit&mem leit wer fergees op in hiel soad plakken troch hiel Fryslân foar dy klear. Dit kear giet it yn de heit&mem oer: it analysearjen fan bernetekeningen, it Berne Iepenloftspul, oer jong mem wurden, foto’s fan bern mei bisten, de nijs Fryske berneboeken en noch folle mear!

Lansearring ynteraktive Keimpe-sykplaat op CBS It Fûnemint

Tegearre mei IVN (Instituut Voor Natuureducatie) hat de Afûk in nije ynteraktive sykplaat ûntwikkele fan Keimpe de Krokodil, oer it tema ‘greide en boulân’. Yn dy sykplaat komme in soad fûgels foar, lykas de ljurk en de skries, mar ek wurden lykas aaisykje en neisoarch komme oan bod. Mei de ynteraktive sykplaat wolle IVN en […]

Nij ferskynd by de Afûk: it ‘Simmerboek’

Nei it sukses fan it ‘Winterboek’, dat útkaam yn de hjerst fan 2022, is no it ‘Simmerboek’ ferskynd! Ek it Simmerboek sit wer fol mei ferhaaltsjes, gedichtsjes, ferskes, spultsjes en nifelwurkjes, foar bern fan 2 o/m 6 jier. Alle ferhaaltsjes en gedichtsjes binne spesjaal skreaun foar dit Simmerboek.

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Bedriuwsfideo’s

Frysk foar bedriuwen

Praat mar Frysk giet gauris op ‘e kofje by bedriuwen dy’t it Frysk brûke. Wat smyt dat harren op? Besjoch de ûnderfiningen fan kollega-ûndernimmers op de webside fan Praat mar Frysk. Sels ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Stjoer dan in mailtsje.

Boeken fan Fryslân | Foar útjouwers, skriuwers, lêzers en boekferkeapers

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is dé organisaasje foar de promoasje fan it Fryske boek.

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.