Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar augustus
Kursus Frysk? Jou dy no op
Wurdsto ús nije kollega?

Nijs

Socht: nij lid ekspertkommisje Europeesk Hânfêst regionale en minderheidstalen

De earste amtstermyn fan it hjoeddeiske Nederlânske lid fan it Ekspert Komitee Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa rint yn desimber 2022 ôf. It Komitee fan Ministers fan de Ried fan Europa kiest in lid foar de Nederlânske sit út in troch Nederlân opstelde list fan trije kandidaten. Belangstellenden wurde útnoege om net […]

Relypriis 2022 foar 4 ferhalen en 4 fersen

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach binne 74 ynstjoeringen ynkommen, 32 koarte ferhalen en 42 gedichten. De sjuery, besteande út Rianne Blokzijl, Oene Spoelstra en Beart Oosterhaven, dy’t de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat fjouwer ferhalen en fjouwer gedichten bekroand.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar de moanne augustus

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús boeketip 10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is. Of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 […]

Mei Keimpe de Krokodil op syk nei greidefûgels

Tegearre mei de Afûk hat IVN (Instituut Voor Natuureducatie) dit jier in placemat/sykposter en in boekje ûntwikkele, oanslutend by it tema greidefûgels: ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’. De Provinsje Fryslân hat de útfiering fan greidefûgeledukaasje – in ûnderdiel fan it greidefûgelbelied – by IVN Fryslân belein. IVN jout dêr ynfolling oan troch op ferskate manieren […]

Wikipediatrainingen en lesmateriaal ûntwikkelje foar WikiWomen-projekt

We kenne Wikipedia allegear as in fergees tagonklike online ensyklopedy, mar hoe wurket it eins presys? En hoe kinst it brûke op skoalle om saken as taalfeardigens, boarneûndersyk en oare ûndersykswizen te learen? Fan 27 oant en mei 30 juny wienen dosinten en ûnderwiismeiwurkers út Fryslân, Ierlân en Baskelân (Spanje) yn Baskelân foar in partnerbyienkomst […]

Wurdsto ús nije kollega?

De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Wy binne op syk nei twa nije kollega’s!

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?

Streektalen yn Fryslân

Oer it Frysk

Neist Frysk en Nederlânsk wurde yn ‘e provinsje Fryslân ek ferskate net-Fryske streektalen sprutsen, dy’t yndield wurde kinne yn twa kategoryen. Yn it foarste plak binne der de Nedersaksyske dialekten, dy’t lânseigen binne yn ‘e súdeastlike râne fan ‘e provinsje.

Kursus Frysk

Frije tiid

Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t […]