Kadotips foar Sinterklaas
Nij! Myn grutte syk- en ûntdekboek
Download fergees de feestdagen edysje fan heit&mem

Nijs

Afûk-meiwurkers jouwe boeketips foar pakjesjûn

Alle kado’s al yn hûs of op de falreep noch wat skoare? Pakjesjûn komt hieltyd tichterby en ast noch net alles yn hûs hast kin dat dizze wike noch. Afûk-meiwurkers helpe dy in hantsje want sy jouwe tips foar de moaiste kadootsjes foar pakjesjûn.

Nij: Myn grutte syk- en ûntdekboek – Fan alles wat rydt, fart of fljocht

Nij ferskynd by de Afûk: ‘Myn grutte syk- en ûntdekboek – Fan alles wat rydt, fart of fljocht’. In prachtich, ryk yllustrearre kartonboek foar in hiel soad syk- en sjochwille. Witsto wat der allegear yn de stêd omrydt? En witsto de nammen fan de grutte masines op de buorkerij en it bouplak? Op de grutte […]

It ynternasjonale LISTEN-projekt oer taalpsychology hat in eigen website

It LISTEN-projekt hat in eigen meartalige website. It projekt hat as doel om minderheidstalesprekkers hanfetten te jaan om harren taal mear en faker te praten, ek yn sitewaasjes wêrby’t it net altyd wis is oft de oar him of har wol ferstiet. Yn it ramt fan it projekt wurde yn ferskate taleregio’s treningen ûntwikkele om […]

Praat mar Frysk by de ortodontist!

Praat mar Frysk gie op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn ‘e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?

Nij berneboek ‘Jou my de romte!’ bringt freonskip fierder

It earste eksimplaar fan it nije berneboek Jou my de romte! is freed 20 novimber oanbean oan learlingen fan mienskipsskoalle ‘Bloei’ yn Terherne. Earder waard dêr ek it bybehearrende escape(class)room-spul lansearre. Jou my de romte! is skreaun troch Bart Kingma en giet oer Anno N., dy’t as learling fan groep 7 slim pest waard.

Ekstra! De heit&mem feestdagen-edysje

Neist de gewoane heit&mem – nûmer 2 is krekt ‘vers van de pers’ –  ha wy dit jier in ekstra online kadootsje foar jim: in heit&mem feestdagen-edysje! In waarm e-magazine mei  prachtige wintergedichten en -ferhalen, fijne boeketips, grappige bernepraatsjes, leave foto’s fan bern mei harren bear, desimbertips foar bern dy’t gefoelich binne foar al dy […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Kursus Frysk

Frije tiid

Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t […]

Bedriuwsfideo’s

Frysk foar bedriuwen

Praat mar Frysk giet gauris op ‘e kofje by bedriuwen dy’t it Frysk brûke. Wat smyt dat harren op? Besjoch de ûnderfiningen fan kollega-ûndernimmers op de webside fan Praat mar Frysk. Sels ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Stjoer dan in mailtsje.

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?