Digitale taalhelpmiddels foar it Frysk
Oprop fotoshoot
Skriuw en tekenje mei oan it 'Grutte Foarlêsboek'

Nijs

Ferskynd by Utjouwerij Afûk: debútroman en dichtbondel fan Janneke Spoelstra

By de Afûk binne mar leafst twa nije titels ferskynd fan Janneke Spoelstra: har debútroman De Parallaks en in nije dichtbondel Wij yn ‘e draaimûne.

Afûk is lid fan it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)

De Afûk is dizze wike akseptearre as lid fan it NPLD. Troch dat lidmaatskip is de Afûk ferbûn mei  41 oare organisaasje dy’t aktyf binne op it mêd fan taalpromoasje, taalbelied en taallearen. De oare leden komme ûnder oare út Wales, Ierlân, Skotlân, Baskelân, Friulië, Finlân, Kataloanje, Sardinië, Masedoanje en Bretanje. Op it stuit is […]

Oprop fotoshoot

Liket it dy moai om foar ien dei model te wêzen? Draachsto de Fryske taal in waarm hert ta en wolst yn ’e mande mei oaren it gesicht wêze fan de Afûk? Dan is dit wat foar dy.

Grieteke Schrama is de winner fan it Lyts Frysk Diktee 2019

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 16 flaters waard sy hjoed de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Twadde waard Baukje Anna Klimstra fan De Griffel yn Ljussens mei 20,5 flaters. Emma Koree fan De Eker yn Eanjum einige op […]

Tomkes foarlêsfeest winner fan de Simke Kloostermanpriis 2019

It berneboek Tomkes foarlêsfeest fan de skriuwsters Auck Peanstra (1954-2016) en Riemkje Pitstra en fan yllustrator Luuk Klazenga, is de winner fan de Simke Kloostermanpriis 2019, sa makket it Simke Kloostermanlien bekend. It winnende boek is yn 2016 útkaam by Utjouwerij Afûk ta neitins oan Auck Peanstra. Sy hat earder de Simke Kloostermanpriis yn 1998 wûn foar har […]

Frysk leare mei online kursus foar soarchprofessionals

Om de soarch yn Fryslân goed ôf te stimmen op de Fryske soarchfreger stimulearret de Afûk mei it projekt Frysk yn ’e soarch de soarchprofessional om de Fryske taal te brûken. Foar soarchprofessionals dy’t de taal noch net fersteane is der no in fergeze digitale yntroduksjekursus Fries in de zorg beskikber. Yn 6 lessen kin […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Oersetburo’s

Korreksje- en oersethelp

Hjirûnder fynst in oersjoch fan alle oersetburo’s.

Spultsje dwaan

Frije tiid

Spultsjes foar lyts en grut binne der ek yn it Frysk, sawol digitaal as fysyk.

Promoasjemateriaal

Promoasjemateriaal en ynformaasje

Wolst sjen litte dat der Frysk tsjin dy praat wurde kin of datst it Frysk in waarm hert ta draachst, dan kinst fia de webshop fan Praat mar Frysk in ferskaat oan  promoasjemateriaal bestelle. Sa as bygelyks de Praat mar Frysk-buttons, stikkers en posters. Hielendal fergees!

Apps

Spultsje dwaan

Fryske spultsjes spylje op dyn telefoan of tablet? Dat kin fansels ek. Op heit&mem fynst in oersjoch fan it oanbod. De measte spultsjes binne fergees. In moai oersjoch fan taalhelp-apps en games foar jong en âld fynst ek op www.taalhelp.frl. In lytse greep út it oanbod: