Aginda oersjoch

4 april

BBA lêst Lyts Frysk Diktee foar

Hjoed lêst de Berneboeke-ambassadeur it Lyts Frysk Diktee foar. It diktee is skreaun troch Cedin en is basearre op it boek ‘Abe en de Aardichman‘, skreaun troch Tialda Hoogeveen, dy’t sûnt 2023 de Berneboeke-ambassadeur is. De bêste Fryskskriuwende skoalbern nimme it tsjin inoar op yn de steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert. Kwalifisearje foar it diktee kin fia de eigen skoalle. De organisaasje fan it Lyts Frysk Diktee is in gearwurking tusken de Afûk, Cedin Centrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.

5 april

Sutelaksje Easterwierrum

Jeu-de-Boulesklup ‘Ut de losse pols’ komt hjoed yn Easterwierrum lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

6 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere hinne nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar!  Hjoed is Sito yn de útstjoering.

8 april

Peaske-aaien sykje yn de Afûkwinkel

It is miskien wol wat in nuver plak mar de Peaske-hazze ferstoppet hjoed de hiele dei allegearre aaien yn de Boek- en Kadowinkel fan de Afûk. Der skine sels gouden aaien by te wêzen! De aaien dy’st fynst meist fansels opite en fynst in gouden aai dan is der ek noch in kadootsje. Dusss, kom hjoed even by ús del en lit mar ris sjen hoe goed asto sykje kinst! Dizze aktiviteit is foar bern o/m 7 jier. Meist de hiele lâns komme, ús winkel is iepen fan 10.30-17.00 oere. Enne, op=op.

12 april 22 april

Workshop ‘Psychology fan dyn taal’ yn Balk, Drachten en Frjenstjer

Tinksto der wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Balk: woansdei 12 april om 19.30 oere, Drachten: woansdei 19 april = FOL, Frjentsjer: sneon 22 april om 10.00 oere. Foar mear ynfo en oanmelden sjochst op www.praatmarfrysk.nl of mail opjaan@afuk.frl.

13 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

14 april

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk?

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?

18 april

Berneboeke-ambassadeur op besite by De Opstekker op De Tynje

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) op De Tijnje by basisskoalle De Opstekker, wêr’t se in Fryske wike ha. Sy komt by trije groepen del om te fertellen oer har wurk as Berneboeke-ambassadeur en skriuwer. Sy lêst de groepen 4, 7 en 8 foar, en set de bern oan it wurk om sels in ferhaal te fersinnen. Ek de BBA ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

19 april

WOW Frysk

WOW Frysk is it evenemint oer ynspirearjend Frysk en meartalich ûnderwiis foar juffen, masters, 3TS-learkrêften, dosinten (Frysk), direkteuren en teamlieders en reizget fan dit jier ôf nei moaie plakken yn Fryslân. Yn Blauhús fannemiddei is it tema ‘Taalskerp lesjaan’. It programma bestiet út in sintrale lêzing, wurkwinkels, ûnderwiismerk, lekker iten en de teäterfoarstelling Bonne Route fan Tjerk Ridder. WOW Frysk is ûnderdiel fan Taalplan Frysk 2030.

19 april

Berneboeke-ambassadeur (BBA) op WOW Frysk

Fragen stelle oan de BBA oer wat sy no eins docht en dwaan kin foar dy en dyn organisaasje? Dat kin hjoed op it WOW Frysk kongres yn Blauhús, it kongres dêr’t learkrêften, dosinten, direkteuren, materiaalûntwikkelders, skoalstipers en ûndersikers by inoar komme. De Berneboeke-ambassadeur is jûns te finen by de Afûk-stand. Ek de BBA ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

20 april

Lêzing Hindrik van der Meer sympoasium

Hjoed jout de Berneboeke-ambassadeur in lêzing oer it belang fan Hindrik van der Meer foar de berneliteratuer en -muzyk yn Fryslân. De lêzing fynt plak by it Hindrik van der Meer sympoasium yn Tresoar. Hindrik van der Meer is de tachtich foarby en hat in protte bern foarsjoen fan moaie lieten. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

20 april

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

21 april

Sutelaksje Rottefalle

Jeugdklup PKN Rottefalle komt hjoed yn Rottefalle lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

23 april

Wrâldboekedei is boeke- én roazedei

‘Wereldboekendag’ is in evenemint dat sûnt 1995 alle jierren op 23 april hâlden wurdt troch UNESCO ta promoasje fan lêzen, publikaasje en auteursrjochten. De datum waard keazen om’t dy dei yn Spanje al sûnt 1923 yn it teken fan boeken stie. Yn Kataloanje falt de dei gear mei it populêre feest fan Sant Jordi. Neffens oerlevering is it op dy dei gebrûk om mannen in boek te jaan en frjoulju in roas. Barcelona feroaret dy dei dêrom yn in enoarme ieplenloft-boekwinkel anneks blommist. Ferline jier wie it ek in sukses yn ús Afûkwinkel. Hjoed wer? Folgje ús op de ferskate socials of bliuw op ‘e hichte fia ús moanlikse nijsbrief.

2 maaie

Sutelaksje Alde- en Nijehoarne

De klup fan Alde- en Nijehoarne komt hjoed yn Alde- en Nijehoarne lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

12 maaie

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk?

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?

13 maaie

Sutelaksje Molkwar

It Bakkerswinkeltsje komt hjoed yn Molkwar lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

15 maaie

Deadline Rely Jorritsmapriisfraach 2023

Hjoed is de deadline foar it ynstjoeren fan bydragen foar de Rely Jorritsmapriisfraach 2023! Dit jier is it de 69ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin – hjoed dus noch – in Frysk ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei € 1.000,00. De sjuery foar 2023 bestiet út Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart. Sjoch ek www.stiftingflmd.frl.

23 maaie

Grut Frysk Diktee 2023

Vandaag is het weer tijd voor het Grut Frysk Diktee in de statenzaal van het Provinciehuis. Naast de mensen die zich hebben geplaatst via het kwalificatiedictee, doen er net als vorig  jaar ook nog 6 groepen van ieder 6 personen mee in een bepaald ‘thema’. De kwalificatie van het Grut Frysk Diktee start op 30 maart. De winnaar van het Frysk Diktee gaat traditiegetrouw naar huis met het ‘gouden dakje’. Voor het winnende team is er een aparte prijs. Het Grut Frysk Diktee wordt opgenomen en later uitgezonden door Omrop Fryslân. Voor meer informatie en het laatste nieuws kijk je op www.fryskdiktee.nl.

9 juny

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?

30 juny

Deadline poëzijwedstriid Dichter fan Fryslân

Om Fryske poëzy nei middelbere skoallen te bringen, hat Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma in poëzijwedstriid útskreaun. De fiif bêste gedichten dy’t oan de opdracht foldogge, wurde as poster profesjoneel foarmjûn en ferspraat op alle middelbere skoallen yn Fryslân. Foar elk winnend gedicht is €200,- beskikber steld. Hatsee! Bydragen ynstjoere kin hjoed noch! Sjoch foar alle ynfo op dichterfanfryslan.nl.

4 oktober

BBA lêst foar yn it Fries Landbouwmuseum

Hjoed lêst de Berneboeke-ambassadeur bern foar yn it Fries Landbouwmuseum yn Goutum. Want it is hjoed fansels Werelddierendag. Pakes, beppes, heiten en memmen kinne it museum yn, wylst de bern foarlêzen wurde en in moaie aktiviteit dwaan sille mei de Berneboeke-ambassadeur. Opjaan kin fia it Fries Landbouwmuseum.

6 oktober

Berneboekewike mei de BBA op De Bernebrêge yn Surhústerfean

Yn it ramt fan de Berneboekewike is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) hjoed op besite by de bern út de groepen 6, 7 en 8 fan KBS De Bernebrêge yn Surhústerfean. Der is hjoed tiid om te fertellen oer har wurk en foar te lêzen út in moai Frysk boek. Fansels meie de bern fragen stelle en sille se sels ek oan de slach mei in ferhaal. Mear ynformaasje oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur fynst op de spesjale website!

11 oktober

Wurkwinkel Gysbert Japicxwike troch de BBA

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) is hjoed yn stedhûs ‘de Tiid’ yn Boalsert om oan twa groepen in moaie wurkwinkel te jaan rûn de Gysbert Japicxwike. Wêr oars as yn de thúsbasis fan Gysbert Japicx, de grûnlizzer fan de Fryske literatuer?! De organisaasje is yn gearwurking mei Tresoar en de bibleteek fan Boalsert. Mear witte oer de Berneboeke-ambassadeur? Sjoch op berneboekeambassadeur.frl.

14 oktober

Utrikking Lytse Gysbert Japicxpriis

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) sit dit jier yn de sjuery fan de Lytse Gysbert Japicxpriis. Skoalbern út de groepen 7 en 8 kinne in gedicht ynstjoere foar de nominaasje foar dizze priis. Ut de nominearre gedichten sil it winnende gedicht keazen wurde. De winner mei it gedicht hjoed foarlêze yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Spannend! Witte wat de BBA noch mear by de ein hat? Sjoch dan ris op de webside berneboekeambassadeur.frl.