Aginda oersjoch

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

15 novimber

Ferhalejûn yn Fryslân

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Jûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Willem Schoorstra, auteur fan ferskate romans, is dwaande mei in nij projekt: de oersetting fan de poëzij-Edda. In samling goade- en heldelieten út it Yslân fan de midsiuwen. Op de ferhâlejûn, tusken 19.00 en 21.00 oere, sil hy by de Afûk fertelle oer dit nijsgjirrige projekt.

Op de ferhalejûn binne der fierder ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels en oare ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.

 

16 novimber

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

21 novimber

Feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân

15:30 - 17:00

Op tongersdei 21 novimber om 15:30 oere binne jo fan herte útnûge om oanwêzich te wêzen by de feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân. De offisjele beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fynt plak yn de ‘Stadskas’ op it Aldehoustertsjerkhôf, tidens it Explore the North Festival yn Ljouwert.

Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Dichter bij Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering. Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle. Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl.

22 novimber 24 novimber

Explore the North

Kuierje troch de Ljouwerter binnenstêd en lit dy ferrasse troch ferhalen en muzyk, byldzjende keunst, teater en noch folle mear. Lokale helden diele it poadium mei ynternasjonale toppers en jong talint spilet tegearre mei âlde bekenden: fan klassike firtuozen oant elektroanyske avonturiers. Op 16 novimber o.s. ferskynt in spesjale ‘Explore edysje’ fan de Moanne. Sjoch foar alle ynfo op www.explore-the-north.nl.

30 novimber

Praat mar Frysk kroechkwis op De Jouwer

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ‘t Hert op De Jouwer. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.

30 novimber

Foarlêsmoarn foar pjutten

Bist der ek by hjoed yn de Afûkwinkel? Fan 11.00 oere oant 11.45 oere wurdt der wer foarlêzen, songen én nifele! En Sinteklaas is der fansels ek by mei super lekkere pipernuten en foar alle bern in kadootsje. Fol is fol, dus jou dy gau op fia www.heitenmem.nl.

13 desimber

Presintaasje histoarysk jierboek De Vrije Fries 2019

Fan 15.30 oere ôf, earne yn Ljouwert is hjoed de presintaasje fan de 2019-edysje fan it histoarysk jierboek De Vrije Fries. In útjefte fan it Koninklijk Fries Historisch Genootschap en de Fryske Akademy mei wittenskiplike artikels en essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology.

14 desimber 30 desimber

‘Karlsson fan it dak’ yn stedsskouboarch De Harmonie

Mei Karlsson yn de buert is, hoechst dy noait te ferfelen. Want mei net ien kinst sokke goede aventoeren belibje as mei Karlsson fan it dak, de meast ûngewoane held dy’t der bestiet! In ‘must-see’ famyljefoarstelling fan Tryater. Sjoch foar mear ynfo en tickets op www.harmonie.nl. En om it nóch leuker te meitsjen: Karlsson fan it dak is der ek as boek. Bestel ‘m hjir of keapje it yn de boekhannel. Dan belibbest de aventoeren fan Karlsson sa faak as’t mar wolst.