Aginda oersjoch

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

13 desimber

Presintaasje histoarysk jierboek De Vrije Fries 2019

Fan 15.30 oere ôf, earne yn Ljouwert is hjoed de presintaasje fan de 2019-edysje fan it histoarysk jierboek De Vrije Fries. In útjefte fan it Koninklijk Fries Historisch Genootschap en de Fryske Akademy mei wittenskiplike artikels en essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology.

14 desimber 30 desimber

‘Karlsson fan it dak’ yn stedsskouboarch De Harmonie

Mei Karlsson yn de buert is, hoechst dy noait te ferfelen. Want mei net ien kinst sokke goede aventoeren belibje as mei Karlsson fan it dak, de meast ûngewoane held dy’t der bestiet! In ‘must-see’ famyljefoarstelling fan Tryater. Sjoch foar mear ynfo en tickets op www.harmonie.nl. En om it nóch leuker te meitsjen: Karlsson fan it dak is der ek as boek. Bestel ‘m hjir of keapje it yn de boekhannel. Dan belibbest de aventoeren fan Karlsson sa faak as’t mar wolst.

30 desimber 2 jannewaris

Afûkwinkel ticht

Op moandei 30 desimber, tiisdei 31 desimber, nijjiersdei en tongersdei 2 jannewaris is de Afûkwinkel ticht. Winkelje yn ús websjop kin fansels wol. Fan freed 3 jannewaris ôf kin elkenien wer op de gebrûklike tiden by ús yn de winkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert telâne. Sjoch hjir foar de winkeltiden. In noflike útein fan it âlde jier en in moai begjin fan it nije jier tawinske!

11 jannewaris

Foarlêsmoarn foar prinsessen!

Komsto hjoed ek ferklaaid as prinses nei de Afûk? Wy organisearje nammentlik in echt prinsessefeest foar alle prinseskes fan 3-7 jier! Fansels wurdt der foarlêzen út it nije boek Prinses Pompeblêdsje, wurdst schminkt as in echte prinses en meist in echt prinsessekroantsje nifelje. It feestje begjint om 11.00 oere en duorret oant 11.45 oere. Opjaan en mear ynformaasje fynst op heitenmem.nl.

31 jannewaris

Deadline ferhalewedstriid oer 75 jier frijheid

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús? Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Hjoed is de lêste dei om dyn bydrage yn te stjoeren! Sjoch hjir foar mear ynfo.