Aginda oersjoch

20 juny 21 july

Zomerlezen: wat lêsto dizze simmer?

Yn de moannen juny en july is it wer tiid foar ‘Zomerlezen’, in (lês)kampanje fan de CPNB. De simmer is dé tiid om einlings wer ris in boek te pakken. Dan is der tiid. Lekker yn de tún, op it strân, oan it swimbad… Wa’t tusken 20 juny en 21 july foar minimaal € 15,00 oan boeken keapet, kriget fan de boekhannel it ‘Zomerlezengeschenk’ kado. Yn 2024 is dat in spannend simmerferhaal fan Suzanne Vermeer. Ek by de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk! (Op=op)

5 septimber 26 septimber

Praat mar Frysk Taalpraatsjes op ‘e radio – septimber

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje alle tongersdeis om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! 5 sept: Sito (Praat mar frysk), 12 sept: Mirjam (Fergetten wurd), 19 sept: Tineke (Frysk op ‘e dyk), 26 sept: Dieuwke (heit&mem).

9 septimber 27 septimber

Lês-mar-foar-wiken

Alle jierren yn septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Dêrmei wurdt omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk oan bern fan 2 o/m 8 jier. Oeral yn Fryslân wurdt (ekstra) foarlêzen yn it Frysk: op de berne-opfang, by gastâlden, op skoallen en fansels thús!
Foar de pjutten ferskynt yn it tema ‘eigenwiis’ in nij Tomke-boekje, foar de âldere bern (4 o/m 8 jier) ferskynt in nij Keimpe-boekje yn itselde tema. Dêrneist wurde der ferskate foarlês-, teäter-, dûns-, en sjongaktiviteiten organisearre yn de biblioteken fan Fryslân. Mear ynformaasje fynst op lesmarfoar.frl.

11 septimber

Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

Dyn literêre talint ûntwikkelje? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en de Schrijversvakschool. Op woansdei 25 septimber set it lesblok Skriuwtechniken A wer útein. Op woansdei 11 septimber fan 19:00 oant 21:30 oere is der wer in fergees tagonklike yntroduksjeles Skriuwtechniken A by Tresoar yn Ljouwert. Oanmelde foar de yntroduksjeles kin troch in e-mail te stjoeren nei kantoor@svsgroningen.nl. Set dyn namme en foar hokker yntroduksjeles ast dy oanmelde wolst (10 july of 11 septimber) yn de e-mail. Wolst earst mear ynformaasje? Sjoch op: leeuwardencityofliterature.nl.

14 septimber

BBA lêst foar yn Tresoar by ‘Uit in huis’ 

‘Uit in huis’ is tradisjoneel alle jierren de ôftraap fan it kultureel seizoen. Tresoar set dêrom hjoed fan 12.00 oant mei 17.00 oere har doarren iepen foar publyk. De Berneboeke-ambassadeur is der ek by. Bern binne wolkom om harren foarlêze te litten. Hâld de webside fan Tresoar yn de gaten foar it programma!

20 septimber

Netwurkbuorrel Berneboeke-ambassadeur

Tialda Hoogeveen, Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, nûget dy út foar de netwurk-Berneboekebuorrel op freed 20 septimber om 16.00 oere yn De Sluisfabriek yn Drachten. Do bist fan herten wolkom om mei-inoar by te praten oer berneboeken en tips foar aktiviteiten by de boeken en by it (foar)lêzen. Set dus de datum alfêst yn dyn aginda!
Kinst dy no al opjaan fia ynfo@berneboekeambassadeur.frl. Mear ynfo folget ein augustus.

24 septimber

BBA op De Fontein yn Bûtenpost

Yn Bûtenpost giet de BBA hjoed nei de groepen 1/2 en 3/4 fan basisskoalle bDe Fontein. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen: Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

3 oktober 31 oktober

Praat mar Frysk Taalpraatsjes op ‘e radio – oktober

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje alle tongersdeis om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers of dichters, it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! 3 okt: Sito (Praat mar frysk), 10 okt: Mirjam (Fergetten wurd), 17 okt: Tineke (Frysk op ‘e dyk), 24 okt: Dieuwke (heit&mem), 31 okt: Sito (Praat mar Frysk).

4 oktober

Nationale Voorleeslunch 2024

De Nationale Voorleeslunch wurdt dit jier foar de tolfde kear organisearre en lit sjen dat foarlêzen ek foar âlderein in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. It foarlêzen fan in ferhaal jout ûntspanning en is faak in oanlieding om mei-inoar te praten of oantinkens op te heljen. It ferhaal is spesjaal foar dizze dei skreaun troch Wim Daniëls en wurdt ek dit jier wer troch de Afûk oersetten yn it Frysk. Wolle jimme graach it Fryske ferhaal foarlêze? Dat kin! Freegje it oan fia in mail nei: friesindezorg@afuk.frl. Sjoch foar mear ynformaasje op www.nationalevoorleeslunch.nl.

7 oktober

BBA op CBS Paadwizer yn Oentsjerk

Yn Oentsjerk giet de BBA hjoed nei alle groepen fan CBS Paadwizer ta. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen: Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente.

8 oktober

BBA op de Blinker yn Boalsert

It is wer 10 dagen lang Kinderboekenweek, hoera! ‘Lekker eigenwijs’ is it tema fan dit jier. Op de Daltonskoalle yn Boalsert sil de Berneboeke-ambassadeur dêrom oandacht ha foar dy eigenwiize Gysbert Japixc, dy’t sa ûnmisber west hat foar de Fryske taal! Tialda sil fertelle en foarlêze en fansels kinne bern har wer allerhande fragen stelle.

15 oktober

BBA op KBS De Reinbôge yn Burgum

Yn Burgum giet de BBA hjoed nei de groepen 1/2, 5 en 7 fan De Reinbôge. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen, Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

16 oktober

Wy binne mbû – Ynspiraasjedei

Op 16 oktober is it wer safier: de jierlikse Wy binne mbû Ynspiraasjedei! In dei fol ynspirearjende workshops op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear. Dizze dei is foar dosinten, beliedsmakkers en oare belutsenen binnen it mbû yn ús regio. Mei-inoar wurkje we oan it fersterkjen fan it ûnderwiis en it tarieden fan studinten op harren rol yn de maatskippij. Mear ynformaasje folget gau. Oanmelde kin no al!

2 novimber 10 novimber

Fryske Boekewike

Freed 1 novimber wurdt mei it Frysk Boekefeest wer it startsein jûn foar de Fryske Boekewike 2024. Op dy feestlike jûn sil ek it Kadoboek fan dit jier presintearre wurde. De Fryske Boekewike wurdt holden fan 2 o/m 10 novimber. It Kadoboek fan 2024 wurdt dit jier skreaun troch Meindert Talma en is yn de Fryske Boekewike fergees te krijen by oanskaf fan op syn minst € 15,- oan Fryske boeken. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne inisjativen van Boeken fan Fryslân.