Aginda oersjoch

18 maaie

Iepen dei Bistedokter Grou

“Op sneon 18 maaie stelle wy ús nije pân iepen foar publyk. Op de iepen dei krije jo in unyk blik efter de skermen. Altyd al ris witte wollen hoe’t wy in bist tariede op in operaasje en wêr’t er wekker wurde mei? Benijd watst sjochst troch de mikroskoop as in kat blaasûntstekking hat? In gokje weagje hoefolle pups oft wy sjogge op in röntgenfoto fan in heechdrachtige hûn? Om 11 oere wurdt de praktyk offisjeel iepene, troch Rixt van der Horst! Dy Grouster is mei har hynder Eisma’s Akuna Matata op wei nei goud op de Paralympyske Spelen fan 2024 yn Parys. Graach sjogge wy jimme tusken 10 -15 oere by de Bistedokterspraktyk yn Grou!”

21 maaie

Lêskiste nei OBS ’t Partoer yn Burgum 

Hjoed sil de BBA del by de groepen 1/2, 5 en 8 op OBS ‘t Partoer yn Burgum. Mar de hiele skoalle ûntfangt fan de BBA hjoed de lêskiste dy’t sy fergees krije fan de gemeente Tytsjerkstradiel! Dêr wurdt hjoed út foarlêzen en oer ferteld. De bern mei fragen stelle oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur en har wurk as skriuwer.

22 maaie

Dichtsje mei de BBA op Loevestein De Gordyk

Tegearre mei Dichter fan Fryslân Arjan Hut jout de Berneboeke-ambassadeur hjoed poëzijwurkwinkels (workshops) op School Loevestein. Oan de hân dêrfan kinne learlingen harren dicht- en skriuwtalint streame litte. As it klear is, wurdt it op it skoalplein skildere. In kleurryk feest mei taal en ferhaal!

23 maaie

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Tineke fan Praat mar Frysk

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Tineke yn de útstjoering oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en oer Frysk op ‘e dyk.

23 maaie

BBA mei de lêskiste nei it Holdersnêst yn de Harkema

Hjoed sil de Berneboeke-ambassadeur nei de Harkema. In bekend plak, want dit is wêr’t it allegear begûn. Op dizze skoalle, it Holdersnêst, mei alle learlingen der by, krige de BBA har amtstketen omhongen troch de Berneboargemaster fan Achtkarspelen. Hjoed sil sy del by de groepen 2, 3 en 4. Mei de nije lêskiste fansels, dy’t de skoalle fergees krijt fan de gemeente  Achtkarspelen.

25 maaie

Page Against the Machine yn de Prinsetún: telefoan út, boek oan!

Page Against the Machine is in ynternasjonaal barren dat lêzers fan alle leeftiden en eftergrûnen byinoar bringt, om mei-inoar te genietsjen fan boeken en lêzen. Nim in boek, in kleedsje en wat te drinken mei en doch de telefoan út foar in wolfertsjinne ‘detox-read’. Hjoed fan 13:00 oant 16:30 oere yn de prachtige Prinsetún yn Ljouwert UNESCO City of Literature. De Culturele Apotheek is der ek by foar boeken op resept! De tagong is fergees. Mear ynformaasje fynst hjir.

27 maaie

Mei de lêskiste nei de Twirre yn Eastermar

Hjoed sil de BBA del by de groepen 4, 5 en 6 op De Twirre yn Eastermar. Mar de hiele skoalle ûntfangt fan de BBA hjoed de lêskiste dy’t sy fergees krije fan de gemeente Tytsjerkstradiel! Dêr wurdt hjoed út foarlêzen en oer ferteld. De bern mei fragen stelle oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur en har wurk as skriuwer.

30 maaie

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

3 juny 5 juny

BBA by Fryske Wike op IKC Trianova

It is ‘Fryske wike’ op IKC Trianova yn Ljouwert. De Berneboeke-ambassadeur sil del by alle 10 de groepen. Se nimt alle tiid per groep foar promoasje fan de Fryske boeken troch in grutte steapel boeken mei te nimmen en fansels om foar te lêzen!

6 juny

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Sito fan Praat mar Frysk

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

25 juny

BBA op Dorpsschool de Twa-ikker yn Augustinusga

De hiele moarn is de BBA oanwêzich by de groepen 3/4, groep 5/6 en groep 7/8  op de Twa-ikker om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen fan de learlingen. De besite is part fan de toernee troch de hiele gemeente Achtkarspelen, by alle skoallen del! Want de skoalle ûntfangt hjoed fan de BBA de lêskiste mei dêryn tsien Fryske berneboeken. In geweldich kado dat sy fergees krije fan de gemeente Achtkarspelen!

26 juny 27 juny

BBA op skoalle De Nijewier yn Tjalleberd

Mei it fak Frysk oan de slach op skoalle, dat is allegearre nij. En net elkenien behearsket it Frysk. SWS De Nijewier yn Tjalleberd giet derfoar! Ien fan de dingen dy’t se dogge, is de Berneboeke-ambassadeur útnûgje. Tialda komt dizze dagen del by alle bouwen om taal en ferhaal boartlik te ferkennen en tegearre te genietsjen fan de rykdom fan it (foar)lêzen.

27 juny

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

27 juny

Fryske SLAM! Dichter fan Fryslân

Arjan Hut (Dichter fan Fryslân 2024 – 2025) organisearret op tongersdeitejûn 27 juny wer in Fryske SLAM! yn kafee ‘De Gouden Leeuw’ fan Tresoar (Ljouwert). Wa wurdt de bêste Fryske ‘slammer’ fan 2024 en giet nei hûs mei €500? Meidwaan? Opjaan kin fia: info@dichterfanfryslan.nl. (fol=fol)

8 july

BBA op CSG Liudger Burgum

Op it CSG Liudger yn Burgum is lykas alle jierren de ‘Taalrike wike’. Fansels krijt it Frysk in moaie rol yn dizze wike! De Berneboeke-ambassadeur sil dêrom alle learlingen én learkrêften fertelle oer it Frysk, de kânsen dy’t it jout yn it wurk, de mearwearde fan meartaligens en de memmetaal as de taal fan it hert. De hiele skoalle ûntfangt hjoed boppedat de lêskiste mei fiif boeken, de skoalle ûntfangt dizze fergees fan de gemeente Tytsjerkstradiel!

10 july

BBA op CBS De Reinbôge Twizelerheide

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur oanwêzich by de groepen 2, 3 en 4 fan CBS De Reinbôge. Lytse groepen. Alle tiid en romte dus om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen. De besite is part fan de toernee troch de hiele gemeente Achtkarspelen, by alle skoallen del! Want de skoalle ûntfangt hjoed fan de BBA de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan de gemeente Achtkarspelen.

8 oktober

BBA op de Blinker yn Boalsert

It is wer 10 dagen lang Kinderboekenweek, hoera! ‘Lekker eigenwijs’ is it tema fan dit jier. Op de Daltonskoalle yn Boalsert sil de Berneboeke-ambassadeur dêrom oandacht ha foar dy eigenwiize Gysbert Japixc, dy’t sa ûnmisber west hat foar de Fryske taal! Tialda sil fertelle en foarlêze en fansels kinne bern har wer allerhande fragen stelle.