Aginda oersjoch

16 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam, Fokke of Sito yn de útstjoering.

17 septimber

Ljouwert City of Literature siket ferhalen oer skientme

Foar it projekt Utsteld lok siket Ljouwert UNESCO City of Literature hûndert ferhalen oer skientme. De deadline foar it ynstjoeren fan ferhalen is 17 septimber. Utsteld lok is yn it foarjier fan 2022 ûnderdiel fan keunstmanifestaasje Arcadia. Der wurde dan – ynspirearre troch it 14e iuwske masterwurk Decamerone – yn hûndert dagen hûndert ferhalen ferteld, skreaun troch (semi)professionele skriuwers út Fryslân, Nederlân en dêrbûten. Mear ynformaasje fynst op www.leeuwardencityofliterature.nl.

17 septimber 20 oktober

Sutelaksjes

De kroaden mei Fryske boeken binne wer op ‘e streek! Op 17 septimber yn Kimswert (Keatsferiening De Helfrichs), 20 septimber yn Balk (Streekharmonie Concordia), 25 septimber yn Terwispel (TF Sizze en Dwaan), 7 oktober yn Jorwert (Iisklup), 8 oktober op De Rottefalle (Jeugdclubs PKN-Rottevalle), 16 oktober yn Wergea (Filmkafee Bagdad) en 20 oktober yn Easterwierrum (Doarpshûs de Tysker). Sels ris mei dyn feriening of klup in sutelaksje organisearje? Sjoch hjir foar alle ynformaasje.

18 septimber

Tomkes jierdeifeestje

It is ‘m net oan te sjen, mar Tomke fiert dit jier syn 25 jierrich jubileum! Wa’t jierdei is traktearret en dêrom ferskine der fan ‘t jier ferskillende feestlike nije produkten fan Tomke en organisearje wy ek in tal feestlike aktiviteiten om it mantsje hinne. Hjoed hâldt Tomke by paviljoen MeM yn Bûtenpost syn jierdeifeestje, kompleet mei slingers, taartsjes, ferhaaltsjes, muzyk en sjongen, spultsjes en in superleuke speurtocht. Bestel hjir dyn kaarten en wês der by! Mear ynfo oer Tomke fynst op de Tomke webside, de Tomke socials en yn de Tomke nijsbrieven!

23 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

24 septimber 25 septimber

Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber

As de muorren prate koene, de muorren fan Theresienstadt … Tanksij Ilse Weber (1903-1944) witte wy wat se sein hawwe, sy hat de muorren harren ferhaal dwaan litten. Op 24 en 25 septimber spilet de foarstelling Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber fan en troch Inez Timmer en Tseard Nauta yn it Kazematten Museum. Nei oanlieding fan dy foarstelling ferskynde ferline jier by de Afûk de twatalige bondel Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt, skreaun yn it Dútsk troch Ilse Weber en oersetten yn it Frysk troch Eppie Dam. Mear ynfo oer de foarstelling op kazemattenmuseum.nl.

26 septimber

Europeeske Dei fan de Talen 2021

De dei fan de talen wurdt sûnt 2001 jierliks op 26 septimber organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel: safolle mooglik minsken witte litte hoe wichtich at it is om in taal te learen, mar ek om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op edl.ecml.at.

27 septimber 1 oktober

Fryske Foarlêswike 2021

Hûnderten foarlêzers geane dizze wike wer op besite by pjutteplakken, bernedeiferbliuwen en gastâlden om dêr foar te lêzen. Spesjaal foar de Fryske Foarlêswike is der wer in nij Tomke-boekje makke dat de pjutten nei it foarlêzen fergees mei nei hûs krije. It tema foar dit jier is ‘tiid’.  Mear ynformaasje oer Tomke yn de Fryske foarlêswike is te finen op tomke.frl. Foar de wat âldere bern (4-8 jier) is der Keimpe de Krokodil. It nije Keimpe-boekje ‘De winskmasine’ is fergees te krijen by de bibleteken en ek alle basisskoallen yn Fryslân krije it boekje en de byhearrende lesbrief om mei oan ’e slach te gean yn ’e Fryske Foarlêswike

30 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

1 oktober

Nasjonale Foarlêslunsj

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt tradysjoneel de ‘Nationale Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners lêze dan yn it hiele lân foar oan âlderein. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. Mear ynfo dêroer folget. It ferhaal fan dit jier wurdt skreaun troch Mensje van Keulen. Sjoch ek friesindezorg.frl.

2 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Hjoed om 15.00 oere yn Lewinski, Snits (ynrin fan 14.30 oere ôf). De skriuwers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides hâlde in koarte lêzing oer harren wurk, lêze foar en ​sille yn petear mei elkoar en it publyk. De lêzings wurde ôfwiksele mei live boogiewoogie-muzyk troch Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organisearret yn oktober sechtjin literêre optredens rûnom troch Fryslân mei fjouwer skriuwersduo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer de optredens, data en plakken op www.boekenfanfryslan.frl.

 

6 oktober 17 oktober

Kinderboekenweek 2021: wurde watsto wolst

Elts bern kin wurde wêr’t it fan dreamt. Dêrom is it tema foar de Berneboekewike dit jier: wurdo watsto wolst. Want boeken binne in ûnútputlike boarne om oer bygelyks beroppen nei te tinken en te fantasearjen oer watsto letter wurde wolst as’t grut bist. Njonken alle Nederlânsktalige (printe)boeken binne der ek in hiel soad Fryske boeken dy’t oanslute by it tema. Wy hawwe de moaiste titels hjir foar dy op in rychje setten. De Kinderboekenweek is de grutste lêsbefoarderingskampanje foar bern yn Nederlân en hat as doel om safolle mooglik bern entûsjast te meitsjen om boeken te lêzen. Mear ynformaasje fia www.cpnb.nl.

6 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Hjoed om 19.30 oere yn Café De Bak yn Ljouwert (ynrin fan 19.00 oere ôf). De skriuwers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides hâlde in koarte lêzing oer harren wurk, lêze foar en ​sille yn petear mei elkoar en it publyk. De lêzings wurde ôfwiksele mei live boogiewoogie-muzyk troch Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organisearret yn oktober sechtjin literêre optredens rûnom troch Fryslân mei fjouwer skriuwersduo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer de optredens, data en plakken op www.boekenfanfryslan.frl.

7 oktober

Fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

10 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 15.00 oere yn Phlox, Húns (ynrin fan 14.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

13 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 oere yn herbech De Friezinn, Westhoek (ynrin fan 19.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

14 oktober 24 oktober

TIIDGENOATEN teäterkonsert fan Hiske Oosterwijk

De Gysbert Japicx Holckema Stichting presintearret: TIIDGENOATEN in teäterkonsert fan Hiske Oosterwijk (1989) wêryn’t ferline en no inoar reitsje. Oosterwijk skreau nije komposysjes op it 17-ieuske wurk fan dichter en skriuwer Gysbert Japicx. De âlde teksten kamen sa op ‘e nij ta libben en steane no garant foar in bysûnder jûn yn de karakteristike Broeretsjerke yn Boalsert. Sjoch foar mear ynformaasje op www.gysbert.frl of gean nei www.vanplan.nl foar tickets.

14 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Hjoed om 19.30 oere yn de Bogt fen Guné, Frjentsjer (ynrin fan 19.00 oere ôf). De skriuwers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides hâlde in koarte lêzing oer harren wurk, lêze foar en ​sille yn petear mei elkoar en it publyk. De lêzings wurde ôfwiksele mei live boogiewoogie-muzyk troch Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organisearret yn oktober sechtjin literêre optredens rûnom troch Fryslân mei fjouwer skriuwersduo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer de optredens, data en plakken op www.boekenfanfryslan.frl.

27 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 oere yn bibleteek Burgum (ynrin fan 19.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

29 oktober 28 novimber

Lokaasjefoarstelling Kneppelfreed: in teätraal proses oer de Fryske identiteit

Net allinne Fedde Schurer stie terjochte op 16 novimber 1951, mar ek de Fryske identiteit. In proses oer de posysje fan it Frysk yn de rjochtseal dat útrûn op in histoaryske oproer. Santich jier letter is Kneppelfreed oanlieding foar in bysûndere foarstelling. Fan 29 oktober oant 28 novimber 2021 spilet Kneppelfreed op in bysûndere lokaasje, yn it ymposante Paleis fan Justysje yn Ljouwert. Sjoch foar mear ynformaasje en kaarten op Kneppelfreed.frl.

30 oktober

Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

Om 20.00 oere yn Paviljoen MeM, Bûtenpost (ynrin fan 19.30 oere ôf). De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Dêrneist sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaars ‘Om’. It optreden fan Geart en Elmar wurdt ôfwiksele mei muzyk fan muzikant Jan de Vries dy’t dit jier ûnder de namme Keel de CD ‘JJ Cale in ’t Bildts’ útbrocht, mei nûmers fan J.J. Cale yn it Bilts. Sjoch ek boekenfanfryslan.frl.

31 oktober

Oarloch en boogiewoogie mei Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides

Hjoed om 15.00 oere yn it Jabikshuus, Groate Kerk, Sint Jabik (ynrin fan 14.30 oere ôf). De skriuwers Elske Schotanus en Hein Jaap Hilarides hâlde in koarte lêzing oer harren wurk, lêze foar en ​sille yn petear mei elkoar en it publyk. De lêzings wurde ôfwiksele mei live boogiewoogie-muzyk troch Hein Jaap Hilarides. Boeken fan Fryslân organisearret yn oktober sechtjin literêre optredens rûnom troch Fryslân mei fjouwer skriuwersduo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer de optredens, data en plakken op www.boekenfanfryslan.frl.

26 novimber

Taal fan myn hert ‘verhalenavond’

Hûnderten fertellers fertelle op like folle lokaasjes troch hiel Fryslân harren ferhalen. Yn tsjerken, bibleteken, musea, hûskeamers, kelders, plakken dêr’st gewoanwei net samar komst. ‘Verhalenavond’ is der foar elkenien, want elkenien hat in ferhaal. Bygelyks in ferhaal sa as’t dat bygelyks op in jierdei fertelst, in ferhaal oer in bysûnder barren, oer de omjouwing wêr’st grut wurden bist, oer in geheim dat net ien ken …. It tema is ‘Taal fan myn hert’. Jou dy op om dyn ferhaal te fertellen of kom lâns om te harkjen. Alle ynformaasje fynst op www.verhalenavond.nl.