Aginda oersjoch

14 Desimber 2 Febrewaris

Eksposysje Marboei-gedichten yn OBE

Lân fan Taal organisearret y.g.m. kultureel tydskrift de Moanne en BWH-ontwerpers in Marboei-eksposysje yn besikerssintrum OBE (Heer Ivostraatje 1, Ljouwert). De gedichten fan Ellen Deckwitz, Eeltsje Hettinga, Arjan Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine de Vos en Syds Wiersma wurde eksposearre yn harren oarspronklike taal en yn in Ingelske oersetting. Neist de eksposysje fan de Marboei-gedichten, binne ek de foto’s dy’t fotograaf Remco de Vries makke fan it Marboei-projekt te sjen. Foar mear ynformaasje oer dit projekt, sjoch: www.marboei.frl.

15 Desimber 16 Desimber

Charles Dickens dagen yn Ljouwert

Op 15 en 16 desimber stiet Ljouwert yn it teken fan Charles Dickens. Akteurs krûpe yn de hûd fan personaazjes út de ferhalen fan Dickens dus sjoch net raar op as’t Ebenezer Scrooge, Oliver Twist of Fagin en de dievebinde tsjin it liif rinst. Mar fansels ek krystmerk, koaren, âlde ambachten en noch folle mear: op it Aldehoustertsjerkhôf komt in Winter Wonderland met teatertinten fol aktiviteiten. Ek de Afûk winkel is sneon 15 desimber hielendal yn Dickens styl en iepen fan 10.30-22.00 oere! Snein 16 desimber is ús winkel ekstra iepen fan 12.00-18.00 oere. Mear ynfo op http://www.charlesdickensleeuwarden.nl/.

15 Desimber

Afûk winkel yn Dickens sfear!

10:30 - 22:00

Hjoed en moarn binne de Charles Dickens dagen yn Ljouwert. Ek ús boek- en kadowinkel is op sneon 15 desimber hielendal yn Viktoriaanske sfearen! Meitsje in moaie foto fan dysels of de hiele famylje yn ús koets, waarmje dysels even op mei in beker waarme sûkelademolke en lit dy ferliede troch it brede oanbod boeken en kado-artikels yn ús winkel dyt’st dêrnei fansels ôfrekkenst mei ien fan ús ‘Dickens’ styled’ meiwurkers. Wy binne dy dei iepen fan 10.30 oere oant 22.00 oere!

16 Desimber

Keapsnein tidens Dickens dagen Ljouwert: Afûk winkel iepen

12:00 - 18:00

It hiele wykein is Ljouwert yn Dickens’ sfearen. Op it Aldehoustertsjerkhôf foar de Afûk winkel oer fynst bygelyks Rudolph’s Winter Wonderland: teater, muzyk en figuraasje yn kombinaasje mei lekker iten en drinken. Fansels stapst dan noch ek even oer de dyk nei ús waarme en smûke Frysk boek- en kadowinkel. De moaiste Fryske boeken en kado-artikels byelkoar op ien plak! Us meiwurkers ferwolkomje dy alhiel yn styl.

16 Desimber

Arjen Versloot oer 250 jier Liwwadders

Hjoed by it Historisch Centrum Leeuwarden: Arjen Versloot (Prof. Dr. Germaanse taalkunde oan de UvA) fertelt oer it ûntstean en de ûntwikkeling fan it stedsdialekt, it Liwwadders. Aktiviteit ta gelegenheid van it 250-jierrich bestean fan it skreaune Liwwadders. Fan ‘t jier is it 250 jier lyn dat it âldste Liwwadders yn print ferskynde. Dat wie it ‘curieuze boekwerkje Vermaak der slagterij’ fan printer en publisist Anne Jeltema (1724-1804).  Plak: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Oanfang: 14.00 oer. Organisaasje: HCL i.s.m. Aed Levwerd en Fryske Akademy. Tagong: fergees.

24 Desimber

Afûk winkel en kantoar ticht

Wy jouwe ús hjoed allegear noflik del by de krystbeam. Tongersdei 27 desimber steane wy fan 9.30 oere ôf wer foar dy klear. Sjoch hjir foar de aktuele iepeningstiden fan de winkel.  Kinst fansels ek winkelje yn ús webshop. Wy meitsje dyn bestelling altyd sa gau as mooglik klear en yn de measte gefallen hast dyn pakketsje de oare deis al yn ‘e hûs. Hjoed moatst lykwols even wachtsje oant nei de Krystdagen. Graach oant sjen!

31 Desimber

Aldjiersdei: Afûk winkel en kantoar ticht

Sorry, we binne der hjoed net. Woansdei 2 jannewaris binne we fan 9.00 oere ôf wer berikber, lykwols ús winkel is dan noch in dei ticht yn ferbân mei it tellen fan de foarried. Van tongersdei 3 jannewaris ôf bist ek wer fan herte wolkom yn ús Fryske boek- en kadowinkel. Sjoch hjir foar aktuele iepeningstiden of winkelje 24/7 yn ús webshop. Foar 2019 winskje wy elkenien folle lok en seine!

2 Jannewaris

Afûk winkel ticht y.f.m. balânsjen

09:00 - 17:00

Hjoed is de Afûk winkel ticht yn ferbân mei it tellen fan de foarried. Fan moarn ôf steane wy wer fan 9.30 oere ôf foar dy klear. Sjoch hjir foar de aktuele iepeningstiden fan de winkel.  Kinst fansels ek winkelje yn ús webshop. Wy meitsje dyn bestelling altyd sa gau as mooglik klear en yn de measte gefallen hast dyn pakketsje de oare deis al yn ‘e hûs. Graach oant sjen!

13 Jannewaris

Poetry & Storytelling Festival

Tidens de earste edysje fan it Poetry & Storytelling Festival yn stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert genietest ûnder it genot fan in drankje fan poëzij, ferhalen, taal op byld en muzyk. Sawol nije skriuwers en dichters as ‘feteranen’ fersoargje optredens mei nij wurk. Mei bydragen fan û.o. Arjan Hut, Geart Tigchelaar, Marrit Jellema, Jonas Müller en Ria Westerhuis. Foarôfgeand -fan 13.30.-15.30 oere- is der in masterclass poëzij, fersoarge troch Arjan Hut. Dielname is fergees maar opjaan ferplicht: fol=fol! Foar mear ynformaasje, it bestellen fan kaarten en it opjaan foar de masterclass giest nei www.deharmonie.nl.