Aginda oersjoch

30 maart

BBA op besite by De Cingel yn Menaam

Yfm de korona-maatregels kin de besite fan de BBA net troch gean. Yn oerlis wurdt der in nije datum socht. Alle bern (groepen 1 o/m 8) fan o.b.s. De Cingel yn Menaam krije hjoed de Berneboeke-ambassadeur op besite. De BBA sil foarlêze, fertelle en fragen fan de bern beäntwurdzje oer de tsien boeken út de Lêskoffer én oer har eigen wurk. Dat wurdt in super leuke dei! Wolsto dat ek? Nûgje de BBA dan ek út op dyn skoalle! Of by de bibleteek. Of by de boekhannel. Dyn feriening, kin ek. Of by in boekedei, foarlêswedstriid of foardrachtfestival of … Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

2 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

4 april

Praat mar Frysk kroechkwis yn Tsjerkwert

De Praat mar Frysk kroechkwis fannejûn yn doarpshûs It Waltahûs GIET NET TROCH! It goede nijs is lykwols dat der in nije datum komt yn oktober. Sjoch it as ekstra tariedingstiid :-). Mear ynfo folget. De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk.  Sjoch ek www.praatmarfrysk.nl.

6 april 10 april

Fryske wike by Omrop Fryslân, donearje dyn stim

Jawis, it is alle dagen Frysk by Omrop Fryslân mar dizze wike giet de spotlight noch efkes ekstra oan op de Fryske taal. Dat hat alles te krijen mei it projekt Common Voice, in inisjatyf fan Mozilla om masinen te learen hoe’t echte minsken sprekke. Doel is om aanst fergees in tagonklik en breed tapasber korpus ynsprutsen Frysk beskikber te hawwen dêr’t elk dy’t dat wol gebrûk fan meitsje kin foar allerhanne tapassings. Sa kinst bygelyks no al yn it Ingelsk en Nederlânsk opdrachten nei dyn tv stjoere of sels dyn auto berjochten stjoere litte. Dat soe dan yn ‘e takomst ek yn it Frysk kinne. Afûk, Fryske Akademy, NHL/Stenden en FERS dogge ek mei. Sjoch ek https://voice.mozilla.org/fy-NL.

16 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

21 april

Lyts Frysk Diktee

Yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert nimme fannemiddei de bêste Frysk skriuwende skoalbern it tsjin inoar op yn it Lyts Frysk Diktee. Skriuwster fan ûnder oare It Deiboek, Janny van der Molen, skriuwt it bernediktee. De bern (boppebou basisskoalle) kinne harren fia de eigen skoalle kwalifisearje foar it diktee. Mear ynfo en nijs op www.fryskdiktee.nl.

21 april

Grut Frysk Diktee

Nei it geweldige sukses fan it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, wurdt der dit jier  wer in ‘gewoan’ Grut Frysk Diktee hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Troch dielname oan it kwalifikaasjediktee yn febrewaris/maart fan dit jier, hawwe de bêste dikteeskriuwers foar fannejûn in plakje fertsjinne yn de bankjes fan de Steateseal. It diktee is skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries en is live te folgjen fia de livestream op de website www.fryskdiktee.nl.

30 april

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

10 maaie

Memmedei

Foar de allerleukste kadootsjes foar de allerleafste mem giest fansels nei de Afûk boek- en kadowinkel. Of winkelje yn ús websjop, dat kin fansels ek. Wolst dochs leauer wat foar jim mem knutselje? Miskien kin Tomke dy helpe. Op de webside fan heit&mem fynst ek leuke tips. Gesellige dei!

14 maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

27 maaie

WOW Festival 2020: Taal fan myn hert

12:00 - 17:00

It WOW Festival is it jierliks festival foar meartalich ûnderwiis foar juffen, masters, 3TS-learkrêften, dosinten (Frysk), direkteuren en teamlieders. Mei ynspirearjende sprekkers, workshops en diskusje mar ek mei romte foar muzyk, (taal)keunst en lekker iten. It tema foar dit jier is ‘Taal fan myn hert’.  Spesjale gast is filosoof en wittenskipper Bas Haring. Hy giet op it WOW Festival yn op de filosofyske en wittenskiplike konneksje tusken taal en it hert. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.

28 maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

29 maaie

Finale Sjongfestival

Hjoed is de grutte finale yn skouboarch De Lawei yn Drachten. Ut de ferskate foarrondes binne troch de sjuery de allerbeste groepen keazen en sy stride hjoed yn Drachten om de ear. It Sjongfestival is in aktiviteit foar learlingen fan de groepen 6, 7 en/of 8 fan de Fryske basisskoallen en wurdt ien kear yn de twa jier organisearre troch Cedin, Keunstwurk, Omrop Fryslân en de Afûk. Sjoch foar alle ynformaasje op www.sjongfestival.frl.

31 maaie

Deadline foar it ynstjoeren fan dyn bydrage foar de Lange koartproazajûn

De redaksje fan Ensafh ropt elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. Alle (streek)talen dy’t yn Fryslân brûkt wurde, binne dêrfoar tastien. Skriuwers fan de bêste ferhalen meie har ferhaal op de Lange koartproazajûn op 27 novimber yn Frjentsjer foarlêze en de alderbêsten wurde yn it papieren nûmer fan Ensafh publisearre. Hjoed is de lêste dei datst dyn bydrage ynstjoere kinst. Sjoch hjir foar alle ynformaasje.

8 juny 10 juny

LISTEN partnergearkomste yn Fryslân

De tredde ynternasjonale partnergearkomste fan it Erasmus+ LISTEN project oer taalassertiviteit wurdt organisearre troch de Afûk. De gearkomste sil plak fine yn LOFT yn Boksum.
Op de gearkomste sille de taalassertiviteitstreningen fierder ûntwikkele wurde op basis fan de partnertreningen dy’t earder jûn binne troch Ferran Suay fan de Universiteit fan Valencia.

11 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

25 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

21 augustus 23 augustus

TIID, bysûnder befrijingskonsert yn de Broeretsjerke yn Boalsert

‘Der sil gjin tiid mear wêze’. It Quatuor pour la fin du temps fan Olivier Messiaen útfierd troch Marjolein van Dingstee op fioel, Corien Kolk op cello, Pauli Yap op piano en Pierre Lafay op klarinet. Dichteres Aggie van der Meer skreau spesjaal foar dizze gelegenheid de gedichtesyklus: De tiid, it duorjen. De sân gedichten dy’t oanslute by de acht dielen fan Quatuor pour la fin du temps wurde foardroegen troch akteur Thijs Feenstra. Op freed 21 augustus om 20.30 oere en snein 23 augustus om 15.00 oere. Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.stichting-up.nl.

30 septimber 11 oktober

Berneboekewike

It is wer Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân. Yn Fryslân is der fansels tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne.

27 novimber

Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Hjoed yn De Bogt fen Guné te Frjentsjer de bekendmakking fan de bêste ferhalen. Lês de oprop mei mear ynformaasje oer dizze tige-koarte-ferhalewedstriid hjir.