Aginda oersjoch

24 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Goeiemiddei’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering. Dit is it lêste taalpraatsje foar de simmerfakânsje, máár … we’ll be back!

25 juny

BBA op besite by Prins Bernhardskoalle, Kollum

Hjoed giet Lida Dykstra op besite by de Prins Bernhardskoalle yn Kollum. Yn de groepen 1 oant en mei 6 fertelt se, lêst se foar en beäntwurdet se fragen. De Berneboekeambassadeur (BBA) kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals, ensfh. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

1 july

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by it programma ‘Goeiemiddei’ de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

8 july

Fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘. Yn ferbân mei de simmerprogrammearring binne we der tongersdei 2 septimber wer, ek mei it Taalpraatsje.

2 septimber

Fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

18 septimber

Tomkes jierdeifeestje

It is ‘m net oan te sjen, mar Tomke fiert dit jier syn 25 jierrich jubileum! Wa’t jierdei is traktearret en dêrom ferskine der fan ‘t jier ferskillende feestlike nije produkten fan Tomke en organisearje wy ek in tal feestlike aktiviteiten om it mantsje hinne. Hjoed hâldt Tomke  syn jierdeisfeestje, kompleet mei slingers, taartsjes, ferhaaltsjes, muzyk en sjongen, spultsjes en in superleuke speurtocht. Hâldt ynformaasje oer alle feestlikheden yn ‘e gaten fia de Tomke webside, de Tomke socials en de Tomke nijsbrieven!

26 septimber

Europeeske Dei fan de Talen 2021

De dei fan de talen wurdt sûnt 2001 jierliks op 26 septimber organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel: safolle mooglik minsken witte litte hoe wichtich at it is om in taal te learen, mar ek om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op edl.ecml.at.

27 septimber 1 oktober

Fryske Foarlêswike 2021

Hûnderten foarlêzers geane dizze wike wer op besite by pjutteplakken, bernedeiferbliuwen en gastâlden om dêr foar te lêzen. Spesjaal foar de Fryske Foarlêswike is der wer in nij Tomke-boekje makke dat de pjutten nei it foarlêzen fergees mei nei hûs krije. Sa kinne bern en âlden thús ek genietsje fan de aventoeren fan Tomke en syn freontsjes. It tema foar dit jier is ‘tiid’. De Fryske Foarlêswike is in aktiviteit fan it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep. Mear ynformaasje oer de Fryske foarlêswike is te finen op tomke.frl.