Aginda oersjoch

26 Jannewaris 20 April

Fete & Grutte Pier, Fryske frijheidsstriid ferbylde troch Striplân en Mudhoen

Yn Museum Dokkum is o/m 20 april de eksposysje ‘Fete & Grutte Pier, Fryske frijheidsstriid ferbylde troch Striplân en Mudhoen’ te sjen mei wurk fan striptekenaars Skelte Braaksma (Striplân) út Marrum en Richard Bos en Alexander Russchen (Mudhoen) út Ljouwert. Sintraal steane de stripboeken ‘Fete‘ (útjouwerij Afûk) en ‘De striid fan Grutte Pier’ (Mudhoen, ek yn it Nederlânsk). Fierder binne der op de eksposysje in soad orizjinele tekeningen, sketsen, útfergruttings mar ek oar artwork fan de tekenaars te sjen en kinst byg. meidwaan oan de Grutte Pier karaoke en de Grutte Pier kwis. Mear ynfo op museumdokkum.nl.

28 Febrewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering by Arjen.

2 Maart 31 Maart

Moanne fan it Fryske boek

Mei de Moanne fan it Fryske boek binne der troch de hiele provinsje ferskate (literêre) aktiviteiten, te begjinnen mei it Frysk Boekebal op sneon 2 maart yn Neushoorn, Ljouwert. Fansels is der ek it net te missen kadoboek. Fan ‘t jier hat Willem Schoorstra spesjaal foar dizze gelegenheid it boek Rosmos skreaun: in spannende en humoristyske roman dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. Schoorstra nimt de lêzer fol faasje mei yn in ferhaal oer frouljushannel, moard, loyalens en komôf. Oer it opwaarmjen fan djipfries saté yn in wettersieder. Oer seks as jierdeikado yn ramt fan in famyljetradysje. Krigest it de hiele moanne fergees by oankeap fan € 12,50 oan boeken!

2 Maart

Frysk Boekebal

Oftraap fan de Moanne fan it Fryske boek mei Willem Schoorstra. Hy skreau it Fryske boekewikegeskink Rosmos datst de hiele moanne maart kado krigest by oankeap fan € 12,50 oan boeken. Dizze jûn  op it programma: fansels de útrikking fan it earste eksimplaar fan it kadoboek Rosmos oan deputearre Sietske Poepjes. Fierder master tattoeëarder Rinto dy’t smoute ferhalen fertelt en muzyk fan de Junkyard Dogs dy’t de spesy tusken de stiennen wei spylje sille. Kom del, it is gratis! Ynrin fan 20.00 oere ôf, start programma om 20.30 oere. Lokaasje: Neushoorn, Ruiterskwartier 41 yn Ljouwert. Lês ek de útnûging foar it Frysk Boekebal!

8 Maart 10 Maart

Beurs Vrouw!

Gesellich! Trije dagen lang frjouljusdingen yn it WTC Expo yn Ljouwert! Shoppe, sneupe, beauty, sûnens, genietsje, lifestyle, moade en folle mear. Ek de Afûk is present mei moaie Fryske boeken foar lyts en grut en orizjinele Fryske kadootsjes. Fynst ús op standnûmer 3105. Foar mear ynformaasje en tickets giest nei www.vrouw-beurs.nl.

10 Maart 31 Maart

Toernee Willem Schoorstra en Jack Bottleneck

Skriuwer Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck gean tegearre op toernee troch Fryslân. In programma oer de ‘blues’ yn de meast brede betsjutting. U.o. te sjen op woansdei 13 maart, 20.00-22.00 oere by boekhannel Van der Velde yn Snits, freed 15 maart fan 19.00-21.00 oere by boekhannel Burgum, freed 22 maart fan 20.00-22.00 oere yn kafee It Reade Hynder yn  Wommels en tiisdei 26 maart fan 20.00-22.00 oere yn de bibleteek fan Dokkum. Mear ynformaasje folget!

14 Maart

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering by Arjen.

23 Maart 31 Maart

Boekewike

It is wer Nasjonale Boekewike! Dus tiid foar it Boekenweekgeschenk. Fan ‘t jier krigest by besteging fan € 12,50 it boekje Jas van belofte skreaun troch Jan Siebelink kado. Fanwegen it sukses fan ferline jier hat it CPNB yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske oersetting meitsje litten troch Jetske Bilker: Jas fan belofte. De Fryske edysje ferskynt yn in oplage fan 6500 eksimplaren. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink. Op 30 maart treedt Jan Siebelink op mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga yn de eardere synagoge fan Ljouwert.

28 Maart

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam te hearren yn de útstjoering by Arjen.

28 Maart

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering by Arjen.

30 Maart

Literêre jûn mei Jan Siebelink, Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga

Literêre jûn mei û.o. Jan Siebelink, Tsead Bruinja en Eeltsje Hettinga. Lokaasje: Dansschool Saco Velt, Ljouwert. Dizze jûn ek de bekendmakking fan de oersetwedstriid fan Dichter fan Fryslân: wa hat de bêste Nederlânsktalige oersetting makke fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’? Nijsgjirrich? Hâldt dizze jûn dan mar fêst frij yn it bûsboekje en hâldt ús webside yn ‘e gaten. Mear ynformaasje folget sa gau as mooglik.

20 April

Groei en Bloei Dekemastate

Fan 10.00 oant 17.00 oere: de 10de kear ‘voorjaarsfair’ op Dekema State yn Jelsum. Fansels mei Groei en Bloei, in soad kwekers en fan alles foar dyn tún, rûnliedings en lêzings mar ek mei in hiel soad oare standhâlders. Ek de Afûk is der mei in karút oan moaie Fryske boeken foar lyts en grut en fansels allerhanne orizjinele Fryske kadootsjes. De tagong is fergees. Foar alle ynfo sjochst op leeuwarden.groei.nl.

30 April

Ferhaaltsjes en yllustraasjes socht foar it twadde ‘Grutte Foarlêsboek’ – DEADLINE

Wy sykje moaie foarlêsferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes foar de twadde ferzje fan It grutte foarlêsboek. Fansels hearre dêr ek moaie yllustraasjes by. Kinsto moai skriuwe of tekenje en wolsto meiwurkje oan dit boek? Dit is dyn kâns! Dyn wurk sjogge wy graach foar 1 maaie temjitte, dus hjoed is de lêste dei dyn bydrage noch ynstjoere kinst! Mear ynformaasje fynst hjir.

13 september

Akademydei

26 september

Jouster Merke