Aginda oersjoch

12 febrewaris 23 maart

Nije workshops Psychology fan dyn Taal rûnom yn Fryslân

Ek foar takom jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Wês der gau by, want fol is fol!

Psychology fan dyn taal

Tinksto der wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze fergees workshop krekt wat foar dy.

Data en plakken:
Ljouwert: moandei 12 febrewaris om 19.30 oere,
Bûtenpost: woansdei 28 febrewaris om 19.30 oere
Frjentsjer: sneon 2 maart om 9.30 oere
Snits: moandei 4 maart om 19.30 oere
Balk: woansdei 6 maart om 19.30 oere
It Hearrenfean: tongersdei 7 maart om 13.30 oere
Drachten: tongersdei 14 maart om 13.30 oere
Boalsert: sneon 23 maart om 9.30 oere

Opjaan foar ien fan de workshops kin fia: opjaan@afuk.frl. Graach dêrby datum en plak fan de workshop neame. Sjoch foar mear ynfo.

4 maart

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Snits = FOL

19:30 - 22:00

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Snits.

4 maart

BBA by Ferhaledei pabû

De pabû yn Ljouwert organisearret wer in ferhaledei. Moarns kinne de studinten har ynskriuwe foar wurkwinkels en middeis kinne sy meidwaan oan de kwalifikaasje fan de lanlike foarlêswedstryd. De Berneboeke-ambassadeur is der fansels ek by, sy sil twa wurkwinkels (workshops) fersoargje.
De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn biblioteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

6 maart

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Balk

19:30 - 22:00

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Balk.
Oanmelde kin fia opjaan@afuk.frl. Graach datum en plak dêrby neame. De workshop is fergees. Mear ynfo.

6 maart

BBA op skoalbesite yn de Drachtstercompanije

Abe en de Aardichman reizgje hjoed beide mei de Berneboeke-ambassadeur mei nei SWS De Frissel yn de Drachtsterkompenije. De skoalle bestelt ek ien fan ús moaie lêspakketten. Wisto datst dy foar mar 75 euro oanskaffe kinst? Yn in lêspakket foar de basisskoalle sitte tsien boeken, foar alle groepen wat! Ek de BBA ris útnûgje? Nocht oan in lêspakket der by? Sjoch foar mear ynformaasje op dizze webside. Oant gau!

6 maart

BBA yn sjuery Holwert Natonale Voorleeswedstrijd

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur yn it MFA (multifunctionele accomodatie) yn Holwert om mei in groep oare profs te sjurearjen by de regionale foarrûnen fan de Nationale Voorleeswedstrijd 2024. Twa sealen, 3 sjueryleden per seal, 13 foarlêzers, 1 winner. Spannend!

7 maart

Workshop Psychology fan dyn Taal op it Hearrenfean = FOL

13:30 - 16:00

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy.

7 maart

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

13 maart

BBA fertelt oer ynteraktyf foarlêzen by meartalige bern

Frysk is lang net de ienige minderheidstaal. Dêrom bondelje in protte lytse talen faak de krêften om te sjen hoe’t sy sterk wurde en bliuwe kinne. Hjoed praat de Berneboeke-ambassadeur dêrom op NHL Stenden oer it befoarderjen fan ynteraktyf foarlêzen by meartalige bern. In ynternasjonaal projekt fan Mercator en Erasmus. Doel: kennis ûntwikkelje oer goede, meartalige printeboeken en boppedat: ynteraksje yn petearen oer de boeken en ynsetten fan thústalen yn dy petearen.

14 maart

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Drachten = FOL

13:30 - 16:00

Taal: brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fan ‘e middei yn Drachten.

14 maart

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Sito fan Praat mar Frysk

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

16 maart 24 maart

Nasjonale Boekewike 2024

De Nationale Boekenweek 2024 hat as tema ‘By ús yn de famylje’ en fynt plak fan sneon 16 oant en mei snein 24 maart. De famylje Chabot skriuwt it boekewikegeskink, mei as titel: Gezinsverpakking. Krekt as oare jierren ferskynt yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Frysktalige edysje fan it Boekewikegeskink. Ytsje Steen tekenet foar de Fryske oersetting. Yn de Boekewike krijst it boekewikegeskink – yn it Nederlânsk óf it Frysk – fergees by besteging fan € 15,- of mear oan boeken. Sjoch foar mear ynfo ek op boekenweek.nl of boekenfanfryslan.frl en kom del yn de Afûk boekwinkel of websjop.

20 maart

Koarte foarstelling ‘By ús yn de famylje’ yn de Afûk-winkel

14:00 - 16:00

Marianne Kootstra, auteur fan it boek Dwarsliggers in Appelscha, komt mei har fleurige ‘Verhalenkoffer’ nei de Afûk-winkel en fertelt ‘5-minuten-ferhalen’ mei de moaiste anekdoates út har boek en portretten fan har favorite famyljeleden. In ynteraktive foarstelling mei fertellingen, riedsels en ferrassingen. Oer leargjirrige bern, puberjende dwersbongels, âlden dy’t trochsette en pakes en beppes mei prinsipes. Aardich foar de hiele famylje, foar ien ferhaal of in pear achterelkoar. Frije ynrin tusken 14.00 en 16.00 oere!

21 maart

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

22 maart

BBA ûntfangt earste eksimplaar boek Linda de Haan

Witst it noch? Yn 2022 kuiere der in Bosk troch Ljouwert! Linda de Haan wie der by. En nei oanlieding dêrfan betocht sy it nije boek ‘Ik wol in bosk op ’e jierdei’. Se skreau én tekene it, want sy kin it beide! In fantasijfol printeboek, oer in famke dat graach in bosk wol yn har strjitte. De Berneboeke-ambassadeur nimt hjoed it earste eksimplaar fan it boek yn ûntfangst yn de Kapel fan DBieb yn Ljouwert. It boek komt yn twa talen út. De Nederlânske ferzje fan it boek ‘Ik wil een bos voor mijn verjaardag’ wurdt útjûn troch Uitgeverij Ploegsma.

23 maart

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Boalsert

09:30 - 12:00

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fan ‘e moarn yn Boalsert.

Oanmelde kin fia opjaan@afuk.frl, graach datum en plak dêrby neame. De workshop is fergees. Mear ynfo.

2 april

BBA by temawike op JKC Oldenije

JKC de Oldenije is in jenaplanskoalle yn Ljouwert. De Berneboeke-ambassadeur sil der hinne yn harren temawike ‘Wat is leven?’ om foar te lêzen út de Fryske literatuer, meartaligens yn te bringen yn it projekt en fansels om de bern oan it wurk te setten!

4 april

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

9 april

BBA yn sjuery provinsjale finale foarlêswedstriid

Hjoed is it in hiel spannende dei fuor guon learlingen. Sy meie nammentlik in stik út in moai berneboek foarlêze by de provinsjale finale fan de nasjonale foarlêswedstriid! De Berneboeke-ambassadeur is ien fan de sjueryleden hjoed yn de Gordyk. Wa fan dizze Fryske foarlêskampioenen giet troch nei it folgjende poadium?

11 april

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Sito fan Praat mar Frysk

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

18 april

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

3 juny 5 juny

BBA by Fryske Wike op IKC Trianova

It is ‘Fryske wike’ op IKC Trianova yn Ljouwert. De Berneboeke-ambassadeur sil del by alle 10 de groepen. Se nimt alle tiid per groep foar promoasje fan de Fryske boeken troch in grutte steapel boeken mei te nimmen en fansels om foar te lêzen!

8 oktober

BBA op de Blinker yn Boalsert

It is wer 10 dagen lang Kinderboekenweek, hoera! ‘Lekker eigenwijs’ is it tema fan dit jier. Op de Daltonskoalle yn Boalsert sil de Berneboeke-ambassadeur dêrom oandacht ha foar dy eigenwiize Gysbert Japixc, dy’t sa ûnmisber west hat foar de Fryske taal! Tialda sil fertelle en foarlêze en fansels kinne bern har wer allerhande fragen stelle.