Aginda oersjoch

1 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed stiet der in bedriuw sintraal.

3 septimber

Start fan it kulturele seizoen 2022 mei UITinHUIS

Kulturele ynstellingen yn Ljouwert sette op sneon 3 septimber harren doarren wagenwiid iepen foar it publyk foar de start fan it kulturele seizoen 2022. Bist yn de stêd en benijd nei ús kursusoanbod of ús oare aktiviteiten en projekten? Kom dan foaral even lâns yn ús Fryske boek- en kadowinkel oan de Boterhoek (tusken Tresoar en it Historisch Centrum Leeuwarden, oan it Aldehoustertsjerkhôf). We ferwolkomje dy graach tusken 10.30 en 17.00 oere!

3 septimber

Tomke’s Foarlêsfeest 🎉

Hjoed wurde de Lês-mar-foar-wiken ôftrape mei in grut foarlêsfeest! By Paviljoen MeM yn Bûtenpost binne dy dei allegear leuke aktiviteiten om Tomke én (foar)lêzen hinne: foarlêzen, sels lêze, mei-inoar in eigen ferhaal meitsje, muzyk, sjonge, dûnsje en folle net genôch. Ek de Tomke-skriuwsters binne fan de partij én Tomke-tekener Luuk komt wer mei syn oargel! Bisto der ek (wer) by? Regelje dyn tagongkaartsjes dan gau fia de website fan Paviljoen MeM!

5 septimber 30 septimber

Lês-mar-foar-wiken

Sawat de hiele moanne septimber binne it de Lês-mar-foar-wiken. Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen út it nije Tomke-boekje. It tema foar dit jier is ‘thús’. Fansels krije alle pjutten it boekje nei it foarlêzen mei nei hûs. By de bibleteken is in programma mei dûnsjen, sjongen en muzyk meitsjen mei Tomke en op Omrop Fryslân binne nije aventoeren fan Tomke te sjen. Oja, Keimpe de Krokodil docht ek mei! Lês der alles oer op tomke.frl.

8 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

14 septimber 16 septimber

Conference on Frisian Humanities

Resilience/ Fearkrêft is it tema fan de twadde Konferinsje fan de Fryske Geasteswittenskippen. Fearkrêft fan it Frysk is ek hjoed-de-dei in wichtich ûnderwerp. Hoe kin in lytse taal har steande hâlde yn in hieltyd globalisearjendere wrâld? In nijsgjirrich programma mei ynspirearjende sprekkers, ynteraktive paneldiskusjes en útdagende presintaasjes. Dizze meardaagse konferinsje wurdt organisearre troch Fryske Akademy, Mercator, NHL Stenden en University Groningen. Mear witte? Sjoch op frisianhumanities.frl.

15 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

22 septimber

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

23 septimber

Utrikking Simke Kloostermanpriis 2022

Hjoed om 15.00 oere yn de Petrustsjerke yn Twizel. Simke Kloosterman is benammen bekend wurden mei har romans foar folwoeksen lêzers, mar ek op it mêd fan de berneliteratuer hat se har sterk profilearre. Fan har hân ferskynden likegoed ferhalen as mearkes, dy’t thús en op skoalle lêzen en foarlêzen waarden. Hanneljend yn de geast fan de auteur, hat it bestjoer fan de Simke Kloostermanstichting yn 1982 besletten om in priis beskikber te stellen foar de bêste Frysktalige berneboekeskriuwer en dêr de namme fan ‘harren’ Simke Kloosterman oan te ferbinen. Lês ek Simke Kloostermanpriis foar ‘It neidiel fan de twivel’ fan I.E. Bloem.

26 septimber

Europeeske Dei fan de Talen 2022

De dei fan de talen wurdt sûnt 2001 jierliks op 26 septimber organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel: safolle mooglik minsken witte litte hoe wichtich at it is om in taal te learen, mar ek om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op edl.ecml.at.

5 oktober

Sutelaksje Jorwert

Iisklup Jorwert komt hjoed lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

5 oktober 16 oktober

Nasjonale Berneboekewike

Dizze wike is it ‘Kinderboekenweek’ yn Nederlân. Fan ‘t jier is it tema ‘Gi-ga-groen’. Fansels is der ek dit jier wer in berneboekewikegeskink. Dizze kear is dat is dat in ferhaal út de rige De waanzinnige boomhut fan de populêre bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton. Bysûnder is dat it geskink fan ‘t jier ek yn in Fryske oersetting te krijen is! By besteging fan op syn minst € 15,00 oan berneboeken krigest it boekewikegeskink kado fan de boekhannel. De Berneboekewike/Kinderboekenweek is in kampanje fan de CPNB.

8 oktober

Sutelaksje Wergea

Filmkafee Bagdad komt dizze sneon yn Wergea lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

14 oktober

Sutelaksje Holwert

Muzykferiening Crescendo komt hjoed fan 17.30 oere ôf yn Holwert lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

28 oktober 6 novimber

Boekefeest en Fryske Boekewike

Freed 28 oktober traapje wy de Fryske Boekewike feestlik ôf mei it Boekefeest op It Hearrenfean! Spesjale gast is fansels nimmen minder as de skriuwer fan it Frysk Kadoboek: Ferdinand de Jong. Yn de Fryske Boekewike dêrnei, krigest by oankeap fan in boek yn dyn boekhannel it Frysk Kadoboek der fergees op ta. Mear ynformaasje folget. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.

5 novimber

Sutelaksje Gersleat

Toanielferiening Rjocht en Sljucht komt dizze sneontemoarn yn Gersleat lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op www.sutelaksje.nl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.