Aginda oersjoch

17 April 1 september

Tentoanstelling: IDS! sjen sjoch sjoen

It tema ‘sjen’ stiet sintraal yn de tentoanstelling ‘IDS! sjen sjoch sjoen’, dy’t besikers meinimt yn de wrâld fan byldzjend keunstner, sportfanaat, natoerleafhawwer en markante Fries Ids Willemsma. Oan en mei 1 septimber yn Obe: poadium foar literatuer, keunst en taal oan it Heer Ivostraatje 1 yn Ljouwert. Iepen fan tiisdei o/m snein fan 11.00-17.00 oere. Tagong fergees. Lês hjir mear.

25 April

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering by Arjen.

30 April

Ferhaaltsjes en yllustraasjes socht foar it twadde ‘Grutte Foarlêsboek’ – DEADLINE

Wy sykje moaie foarlêsferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes foar de twadde ferzje fan It grutte foarlêsboek. Fansels hearre dêr ek moaie yllustraasjes by. Kinsto moai skriuwe of tekenje en wolsto meiwurkje oan dit boek? Dit is dyn kâns! Dyn wurk sjogge wy graach foar 1 maaie temjitte, dus hjoed is de lêste dei dyn bydrage noch ynstjoere kinst! Mear ynformaasje fynst hjir.

5 Maaie

Streekmerk It Flinkeboskje

10:00 - 17:00

Fan herte wolkom by de earste streekmerk fan it jier op it hiem fan de Flinkefarm yn Himmelum. Fynst der alle goeds, moais en lekkers út Fryslân op ien plak. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

9 Maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering by Arjen.

17 Maaie

Utrikking fan de Simke Kloosterman Priis 2019

Om 15.00 oere yn ’e Petrustsjerke fan Twizel. De nominearren binne Eppie Dam mei Tsjilp (De Ryp útjouwerij), Lida Dijkstra mei De Weddenskip (útjouwerij Afûk), Mirjam van Houten mei Tije (útjouwerij Afûk), Auck Peanstra en Riemkje Pitstra mei Tomke’s foarlêsfeest (útjouwerij Afûk) en Koos Tiemersma mei Heech Tymo, sjoch omheech (útjouwerij HetNieuweKanaal). De priis bestiet út in oarkonde en in bedrach fan 5000 euro. Lês der hjir mear oer.

22 Maaie 24 Maaie

International Conference of Minority Languages

The 17th International Conference on Minority Languages is organized by the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Fryske Akademy). ICML XVII will take place from 22-24 May 2019 in Ljouwert/ Leeuwarden, The Netherlands. Please, check for further information the website icml.eu.

23 Maaie

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering by Arjen.

1 Juny

Overtuinenfair Drylts

It histoaryske en skildereftige sintrum fan de Fryske stêd Drylts is in unike lokaasje foar in fair. Dêrom wurdt der sûnt 2019 op de 1e sneon yn juny in ‘Overtuinenfair’ organisearre. Hjoed is it wer safier. Fan iten en drinken oant klean, antyk, túnguod en neam mar op. Mar ek de moaiste Fryske boeken! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. De tagong fan € 2,50 is foar in goed doel! Foar mear ynformaasje oer de ‘Overtuinenfair’ sjochst op www.overtuinenfair.nl.

2 Juny

Streekmerk It Flinkeboskje

De Fryske streekmerken op de Flinkefarm yn Himmelum binne ûnderwilens útgroeid ta in fenomeen yn Fryslân. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed bygelyks, tusken 10.00 en 17.00 oere. Entree € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

5 Juny

Sutelaksje Weidum

18:30 - 20:30

Yn Weidum wurdt op 5 juny mei Fryske boeken sutele troch de Harmonie. Mear ynformaasje oer de sutelaksje fynst hjir.

14 Juny

Sutelaksje Feanwâlden

18:30 - 20:00

Op freed 14 juny sutelet it Doarpshûs yn Feanwâlden mei Fryske boeken. Wolst mear witte oer it fenomeen ‘sutelaksje’? Gean dan nei Boeken fan Fryslân.

27 Juny

Heamielmerk

Fan 26 oant en mei 29 juny binne de Heamieldagen yn Boalsert. Tradysjegetrou is der op tongersdeis de Heamielmerk. Fan 9.00 oant 16.00 oere fynst yn de moaie binnestêd fan Boalsert in keur oan kreamen en ek alle winkeliers hawwe de doarren wagewiid iepen stean. De Afûk komt op dy dei mei Boeken fan Fryslân nei Boalsert ta. Lit dy by ús ris ferrasse troch in moai Frysk boek! Foar wiidweidige ynformaasje oer de Heamieldagen sjochst op www.heamiel.nl.

6 July 7 July

SYKJE, een hommage aan Aggie van der Meer

Bijzonder concert geïnspireerd op en met teksten fan schrijfster en dichteres Aggie van der Meer en composities van Hoite Pruiksma, uitgevoerd door CAPELLA Capella Frisiae, Wietse Meinardi (harmonium), Pauli Yap (piano), Klaas de Haan (beiaard), Thijs Feenstra (acteur ), Gootisen Eenling (regisseur) en Hoite Pruiksma (dirigent). Te beleven op 6 juli om 20.15 uur en op 7 juli om 15.00 uur en 20.15 uur. Locatie: Broerekerk Bolsward. Meer informatie en kaartverkoop: www.stichting-up.nl.

7 July

Streekmerk It Flinkeboskje

Hjoed kinst op it hiem fan de Flinkefarm wer lekker shoppe, ite en drinke en genietsje fan de ûntspannen sfear fan de Fryske streekmerk dêre. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

11 July

Sutelaksje Jorwert

18:30 - 20:30

Yn Jorwert is fannejûn de Iisklup op ‘en paad mei Fryske boeken! De Sutelaksje is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Lês der hjir mear oer.

13 september

Akademydei

26 september

Jouster Merke