Aginda oersjoch

6 juny

Poetry & Storytelling Festival 2020

Hjoed om 19.00 oere kinst der fia alle social mediakanalen fan stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert by wêze! Tidens dit ‘event’ sille in tal fan de bêste nije en fêstige nasjonale en ynternasjonale skriuwers, dichters, storytellers en singer-songwriters wurk foar dy foardrage fanút harren eigen hûs of tún. De live presintaasje if yn hannen fan Tim Honnef. Mear ynfo oer de artysten en it festival fynst op: www.timhonnef.nl/poetry-storytelling-festival-2020.

 

8 juny 10 juny

LISTEN partnergearkomste yn Fryslân

De gearkomste giet net troch yn ferbân mei de koroanakrisis – De tredde ynternasjonale partnergearkomste fan it Erasmus+ LISTEN project oer taalassertiviteit wurdt organisearre troch de Afûk. De gearkomste sil plak fine yn LOFT yn Boksum. Op de gearkomste sille de taalassertiviteitstreningen fierder ûntwikkele wurde op basis fan de partnertreningen dy’t earder jûn binne troch Ferran Suay fan de Universiteit fan Valencia.

11 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

16 juny

Grut Frysk Diktee

Annulearre  – Nei it geweldige sukses fan it Grut Frysk Diktee fan 2018, op it Aldehoustertsjerkhôf, mei mear as 600 dielnimmers, soe der dit jier  wer in ‘gewoan’ Grut Frysk Diktee hâlden wurde yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Troch de koroanakrisis hat de organisaasje fan it diktee lykwols beslute moatten dat it diktee hjoed net trochgean kin. Earder wie it Lyts Frysk Diktee foar de basisskoallelearlingen ek al ôfsein. De organisaasje hopet dat it Grut en Lyts Frysk diktee takomme jier wol wer hâlden wurde kinne. Sjoch ek www.fryskdiktee.nl.

21 juny

Heitedei

Foar de allerleukste Fryske heitedei-kadootsjes giest fansels nei de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk. Of shop yn ús websjop, dêr kinst ek te kust en te keur. In selsmakke presintsje fine heiten trouwens ek hiel moai! Doch ynspiraasje op op de Pinterest side fan Tomke. Wolst it hiele jier troch op ‘e hichte bliuwe fan ús produktoanbod en oar nijs fan en oer de Afûk? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief (op de thússide in eintsje nei beneden scrolle ;-)!

25 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

1 july

Deadline foar it ynstjoeren fan dyn bydrage foar de Lange koartproazajûn

De redaksje fan Ensafh ropt elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. Alle (streek)talen dy’t yn Fryslân brûkt wurde, binne dêrfoar tastien. Skriuwers fan de bêste ferhalen meie har ferhaal op de Lange koartproazajûn op 27 novimber yn Frjentsjer foarlêze en de alderbêsten wurde yn it papieren nûmer fan Ensafh publisearre. Hjoed is de lêste dei datst dyn bydrage ynstjoere kinst. Sjoch hjir foar alle ynformaasje.

21 augustus 23 augustus

TIID, bysûnder befrijingskonsert yn de Broeretsjerke yn Boalsert

‘Der sil gjin tiid mear wêze’. It Quatuor pour la fin du temps fan Olivier Messiaen útfierd troch Marjolein van Dingstee op fioel, Corien Kolk op cello, Pauli Yap op piano en Pierre Lafay op klarinet. Dichteres Aggie van der Meer skreau spesjaal foar dizze gelegenheid de gedichtesyklus: De tiid, it duorjen. De sân gedichten dy’t oanslute by de acht dielen fan Quatuor pour la fin du temps wurde foardroegen troch akteur Thijs Feenstra. Op freed 21 augustus om 20.30 oere en snein 23 augustus om 15.00 oere. Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.stichting-up.nl.

30 septimber 11 oktober

Berneboekewike

It is wer Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân. Yn Fryslân is der fansels tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne.

26 oktober 30 oktober

Fryske Foarlêswike 2020 (ûnder foarbehâld)

Goed 600 foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op ’en paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 18.500 nije Tomke-temaboekjes mei, dat de bern nei it foarlêzen op de pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by de gastâlders mei nei hús krije. Yn 2020 rint it troch it Koroanafirus allegear oars en is de Foarlêswike foarearst útsteld nei de wike fan 26-30 oktober 2020. Tomke hat der sin oan! Jim ek? Sjoch ek www.tomke.nl.

27 novimber

Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Hjoed yn De Bogt fen Guné te Frjentsjer de bekendmakking fan de bêste ferhalen. Lês de oprop mei mear ynformaasje oer dizze tige-koarte-ferhalewedstriid hjir.