Aginda oersjoch

1 juny 31 oktober

Eppie Dam en Lienke Boot eksposearje yn museum Sleat

De eksposysje ‘Twee zielen, één natuur’ lit wurk sjen fan twa keunstners út Sleat: Lienke Boot en Eppie Dam. Lienke makket lino’s en tekeningen by gedichten van Eppie Dam. Tegearre makken Lienke en Eppie de bondel Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters, mei fûgelgedichten fan Eppie en prachtige lino’s fan Lienke. Lês hjir hoe’t soks ta stân komt. It wurk is it hiele seizoen (o/m oktober) te sjen yn it museum fan Sleat. It boek Tsjilp! is útjûn by De Ryp en fansels te keap yn it museum mar ek yn de boekhandel of ús websjop.

13 july 31 desimber

Fryske skatten yn it grien: in útstalling oer stinzefloara en states yn Fryslân

It is in pracht gesicht yn de maitiid: de tunen en parken fan de Fryske states stean grôtfol bloeiende stinzeplanten. In wiere kleure eksploazje dy’t de ienris sa prachtige states opfleuren. De relaasje tusken stinzefloara en states is op syn minst sein bysûnder te neamen. By dizze útstalling komt de besiker alles te witten oer dizze twa útsûnderlike Fryske fenomenen: stinzefloara en states. De útstalling is fergees te besjen op de iepeningstiden fan Tresoar. Mear ynformaasje oer de útstalling is te finen op www.tresoar.frl.

14 augustus 18 oktober

Utstalling ‘Frysk libben erfgoed, fan Wâldbean oant Wetterhoun’ yn Obe

By dizze útstalling rinst rûn yn in oaze fan Fryske fruitbeammen en fazen mei siedsjes en foto’s  fan allerhanne soarten gewaaksen! Inkeld de nammen fan de soarten binne al poëtysk en sizze soms wat oer de komôf of de kleur. Prachtige literêre sitaten, sprekwurden, gedichten, in filmdokumintêre en skilderijen fan bisterassen as de Wetterhoun en de Fryske Stabij sprekke ta dyn ferbylding en litte dy op in oare wize yn de kunde komme mei seldsum Frysk libben erfguod. En foar wa’t sels oan de slach wol mei Fryske gewaaksen is der sie te keap of te ruiljen yn de siebiblioteek. Tagong fergees. Adres en iepeningstiden: www.tresoar.nl.

21 augustus 23 augustus

TIID, bysûnder befrijingskonsert yn de Broeretsjerke yn Boalsert

‘Der sil gjin tiid mear wêze’. It Quatuor pour la fin du temps fan Olivier Messiaen útfierd troch Marjolein van Dingstee op fioel, Corien Kolk op cello, Pauli Yap op piano en Pierre Lafay op klarinet. Dichteres Aggie van der Meer skreau spesjaal foar dizze gelegenheid de gedichtesyklus: De tiid, it duorjen. De sân gedichten dy’t oanslute by de acht dielen fan Quatuor pour la fin du temps wurde foardroegen troch akteur Thijs Feenstra. Op freed 21 augustus om 20.30 oere en snein 23 augustus om 15.00 oere. Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.stichting-up.nl.

26 septimber 27 septimber

Grutmasterkursus poëzy

Dizze masterclass poëzy yn ’e Fryske taal by Tresoar yn Ljouwert is bedoeld foar de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter. Under lieding fan Elmar Kuiper en Abe de Vries, wurkest oan oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip. Mear ynformaasje op de webside fan útjouwerij Grotesk. Stipers en partners fan de Grutmasterkursus Poëzy binne: literêr sintrum Tresoar, útjouwerij DeRyp, it Fûûns fwar it Frysk, en City of Literature Ljouwert/Provinsje Fryslân.

30 septimber 11 oktober

Berneboekewike 2020

It is wer (Fryske) Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân, mar yn Fryslân bart ek fan alles. By dé Fryske lesmetoade foar it bû,  Spoar8, binne fjouwer nije projekten makke en der binne fansels Fryske berneboeken dy’t oanslute by it tema. Ek wurdt der in ferhalewedstriid organisearre en is der – hooplik – tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne. Mear ynfo folget!

26 oktober 30 oktober

Fryske Foarlêswike 2020 (ûnder foarbehâld)

Goed 600 foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op ’en paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 18.500 nije Tomke-temaboekjes mei, dat de bern nei it foarlêzen op de pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by de gastâlders mei nei hús krije. Yn 2020 rint it troch it Koroanafirus allegear oars en is de Foarlêswike foarearst útsteld nei de wike fan 26-30 oktober 2020. Tomke hat der sin oan! Jim ek? Sjoch ek www.tomke.nl.

6 novimber

Dei fan ’e Fryske Letterkunde

Hjoed is yn Ljouwert de 3e Dei fan ’e Fryske Letterkunde. Yn 2020 wurdt betocht dat it 75 jier ferlyn is dat Fryslân befrijd waard. Sadwaande organisearje de Fryske Akademy en Tresoar in kongres oer it tema Befrijing yn ‘e Fryske Literatuer. De Dei fan ’e Fryske Letterkunde wol net allinnich in poadium wêze foar it fersprieden fan kennis oer de Fryske literatuer en letterkunde, mar ek in gelegenheid om it netwurk te ferstevigjen, sawol fan kenners fan ’e Frysktalige letteren as kenners fan Nederlânske of oarstalige letteren. Op ’e Dei is ek romte foar diskusje oer hoe’t de kennis fan Fryske literatuer ferbrede en grutter makke wurde kin.

27 novimber

Lange koartproazajûn mei tige koarte ferhalen

Yn febrewaris rôp de redaksje fan Ensafh elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren. De sjuery besteande út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learareoplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân) hat him oer de ynstjoerings bûgd. Hjoed yn De Bogt fen Guné te Frjentsjer de bekendmakking fan de bêste ferhalen. Lês de oprop mei mear ynformaasje oer dizze tige-koarte-ferhalewedstriid hjir.

4 juny

Finale Sjongfestival 2021

Nije ronde, nije kânsen! Yn 2020 koe it Sjongfestival spitigernôch net trochgean mar ‘ijs en weder dienende’ is hjoed dan dochs de grutte finale yn skouboarch De Lawei yn Drachten! Ut de ferskate foarrondes (op 20, 21 en 23 april 2021) wurde troch de sjuery de allerbeste groepen keazen en dy stride hjoed yn Drachten om de ear. It Sjongfestival is in aktiviteit foar learlingen fan de groepen 6, 7 en/of 8 fan de Fryske basisskoallen en wurdt ien kear yn de twa jier organisearre troch Cedin, Keunstwurk, Omrop Fryslân en de Afûk. Mear ynformaasje folget yn it nije skoaljier. Sjoch ek op www.sjongfestival.frl.