Aginda oersjoch

20 juny 21 july

Zomerlezen: wat lêsto dizze simmer?

Yn de moannen juny en july is it wer tiid foar ‘Zomerlezen’, in (lês)kampanje fan de CPNB. De simmer is dé tiid om einlings wer ris in boek te pakken. Dan is der tiid. Lekker yn de tún, op it strân, oan it swimbad… Wa’t tusken 20 juny en 21 july foar minimaal € 15,00 oan boeken keapet, kriget fan de boekhannel it ‘Zomerlezengeschenk’ kado. Yn 2024 is dat in spannend simmerferhaal fan Suzanne Vermeer. Ek by de Fryske boek- en kadowinkel fan de Afûk! (Op=op)

25 juny

BBA op Dorpsschool de Twa-ikker yn Augustinusga

De hiele moarn is de BBA oanwêzich by de groepen 3/4, groep 5/6 en groep 7/8  op de Twa-ikker om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen fan de learlingen. De besite is part fan de toernee troch de hiele gemeente Achtkarspelen, by alle skoallen del! Want de skoalle ûntfangt hjoed fan de BBA de lêskiste mei dêryn tsien Fryske berneboeken. In geweldich kado dat sy fergees krije fan de gemeente Achtkarspelen!

26 juny 27 juny

BBA op skoalle De Nijewier yn Tjalleberd

Mei it fak Frysk oan de slach op skoalle, dat is allegearre nij. En net elkenien behearsket it Frysk. SWS De Nijewier yn Tjalleberd giet derfoar! Ien fan de dingen dy’t se dogge, is de Berneboeke-ambassadeur útnûgje. Tialda komt dizze dagen del by alle bouwen om taal en ferhaal boartlik te ferkennen en tegearre te genietsjen fan de rykdom fan it (foar)lêzen.

26 juny

Lêzing troch Sybrand van Haersma Buma yn Tresoar

Op woansdei 26 juny 2024 hâldt boargemaster fan Ljouwert Sybrand Buma in lêzing foar it Keninklik Frysk Genoatskip / Koninklijk Fries Genootschap. Ek net-leden binne om 20.30 oere fan herte wolkom.
Sybrand van Haersma Buma fertelt oer de tiid fan syn betbetoerpake Wiardus Willem (Wite) Buma (1802-1873), wêryn’t de geast fan feroaring allegeduerigen yn botsing kaam mei de winsk ta behâld fan wat der fan it âlde Fryslân noch wie. Mear ynformaasje fynst hjir.

27 juny

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

27 juny

Fryske SLAM! Dichter fan Fryslân

Arjan Hut (Dichter fan Fryslân 2024 – 2025) organisearret op tongersdeitejûn 27 juny wer in Fryske SLAM! yn kafee ‘De Gouden Leeuw’ fan Tresoar (Ljouwert). Wa wurdt de bêste Fryske ‘slammer’ fan 2024 en giet nei hûs mei €500? Op dizze bysûndere jûn sille 10 talintearre dichters it tsjininoar opnimme yn in poëzywedstriid dêr’t de Fryske taal en kreativiteit sintraal steane. Elkenien is fan herte wolkom om de dichters oan te moedigjen en te stimmen op harren favorite foardracht. De Fryske Slam 2024 belooft in bysûndere en tinkweardige jûn te wurden. De entree is fergees. Oanfang: 19:30 oere (ynrin fan 19:00 oere ôf).

28 juny

Boekpresintaasje ‘Redbad’ yn Broeksterwâld

Hjoed is de boekpresintaasje fan ‘Redbad‘, it byldferhaal (graphic novel) oer de Fryske kening Redbad, troch Skelte Siweris Braaksma, nei it boek fan Willem Schoorstra. De boekpresintaasje wurdt hâlden yn de Theatertún yn Broeksterwâld om 16.00 oere (15.30 ynrin). Willem Schoorstra is sprekker en der is in optreden fan Sjoerd Steegstra fan Baldrs Draumar. Elkenien is fan herten wolkom!
It boek Redbad is fan 28 juny ôf te keap, mar kin no al foar-besteld wurde fia de Afûk-websjop.

1 july

BBA op OBS de Mienskip yn Bûtenpost

Yn Bûtenpost giet de Berneboeke-ambassadeur hjoed nei de groepen 3, 3/4 en 5/6. De BBA komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen. Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

2 july

BBA op KBS de Tarissing yn Droegeham

Yn Droegeham giet de BBA hjoed nei de groepen 1/2 en groep 4/5 fan De Tarissing. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen: Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

8 july

BBA op CSG Liudger Burgum

Op it CSG Liudger yn Burgum is lykas alle jierren de ‘Taalrike wike’. Fansels krijt it Frysk in moaie rol yn dizze wike! De Berneboeke-ambassadeur sil dêrom alle learlingen én learkrêften fertelle oer it Frysk, de kânsen dy’t it jout yn it wurk, de mearwearde fan meartaligens en de memmetaal as de taal fan it hert. De hiele skoalle ûntfangt hjoed boppedat de lêskiste mei fiif boeken, de skoalle ûntfangt dizze fergees fan de gemeente Tytsjerkstradiel!

10 july

BBA op CBS De Reinbôge Twizelerheide

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur oanwêzich by de groepen 2, 3 en 4 fan CBS De Reinbôge. Lytse groepen. Alle tiid en romte dus om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen. De besite is part fan de toernee troch de hiele gemeente Achtkarspelen, by alle skoallen del! Want de skoalle ûntfangt hjoed fan de BBA de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan de gemeente Achtkarspelen.

14 septimber

BBA lêst foar yn Tresoar by ‘Uit in huis’ 

‘Uit in huis’ is tradisjoneel alle jierren de ôftraap fan it kultureel seizoen. Tresoar set dêrom hjoed fan 12.00 oant mei 17.00 oere har doarren iepen foar publyk. De Berneboeke-ambassadeur is der ek by. Bern binne wolkom om harren foarlêze te litten. Hâld de webside fan Tresoar yn de gaten foar it programma!

24 septimber

BBA op De Fontein yn Bûtenpost

Yn Bûtenpost giet de BBA hjoed nei de groepen 1/2 en 3/4 fan basisskoalle bDe Fontein. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen: Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

7 oktober

BBA op CBS Paadwizer yn Oentsjerk

Yn Oentsjerk giet de BBA hjoed nei alle groepen fan CBS Paadwizer ta. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen: Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente.

8 oktober

BBA op de Blinker yn Boalsert

It is wer 10 dagen lang Kinderboekenweek, hoera! ‘Lekker eigenwijs’ is it tema fan dit jier. Op de Daltonskoalle yn Boalsert sil de Berneboeke-ambassadeur dêrom oandacht ha foar dy eigenwiize Gysbert Japixc, dy’t sa ûnmisber west hat foar de Fryske taal! Tialda sil fertelle en foarlêze en fansels kinne bern har wer allerhande fragen stelle.

15 oktober

BBA op KBS De Reinbôge yn Burgum

Yn Burgum giet de BBA hjoed nei de groepen 1/2, 5 en 7 fan De Reinbôge. De Berneboeke-ambassadeur komt del om te fertellen oer Fryske boeken, sy lêst foar, bern meie fragen stelle en de BBA set harren kreativiteit yn wurking. De besite is part fan de toernee troch de gemeenten Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen, Tialda giet dêr by alle skoallen del! Sy ûntfange hjoed fan har de lêskiste mei tsien Fryske berneboeken, in geweldich kado dat sy fergees krije fan harren gemeente!

16 oktober

Wy binne mbû – Ynspiraasjedei

Op 16 oktober is it wer safier: de jierlikse Wy binne mbû Ynspiraasjedei! In dei fol ynspirearjende workshops op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear. Dizze dei is foar dosinten, beliedsmakkers en oare belutsenen binnen it mbû yn ús regio. Mei-inoar wurkje we oan it fersterkjen fan it ûnderwiis en it tarieden fan studinten op harren rol yn de maatskippij. Mear ynformaasje folget gau. Oanmelde kin no al!

2 novimber 10 novimber

Fryske Boekewike

Freed 1 novimber wurdt mei it Frysk Boekefeest wer it startsein jûn foar de Fryske Boekewike 2024. Op dy feestlike jûn sil ek it Kadoboek fan dit jier presintearre wurde. De Fryske Boekewike wurdt holden fan 2 o/m 10 novimber. It Kadoboek fan 2024 wurdt dit jier skreaun troch Meindert Talma en is yn de Fryske Boekewike fergees te krijen by oanskaf fan op syn minst € 15,- oan Fryske boeken. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne inisjativen van Boeken fan Fryslân.