Aginda oersjoch

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

24 oktober

Proazagedichtejûn

De Deenske proazadichter Carsten René Nielsen ferbliuwt fan ’t hjerst seis wiken yn Grins om nij wurk te skriuwen en oer te setten. Dichterskollektyf RIXT fûn dat in moaie gelegenheid om him út te nûgjen foar in Proazagedichtejûn, hjoed om 20.00 oere yn De Basuin te Ljouwert, tegearre mei Nyk de Vries en de gelegenheidsformaasje Reade Runen. Neidertiid is der noch in koart neipetear mei de performers. Op de jûn sil der yn it Deensk, it Frysk, it Nederlânsk en it Biltsk foardroegen wurde. Organisaasje en presintaasje is yn hannen fan Geart Tigchelaar. Yntree is € 4,00.

 

25 oktober 26 oktober

DRONGO Talenfestival

Op it DRONGO talenfestival giet it  net allinne om wat taal is, mar ek benammen ek om wat taal docht. As middel foar ûntwikkeling en as boarne fan ferdivedaasje, as oarsaak fan ûngelyk wêzen en as resultaat fan fantasij. Foar taalprofesjonals en minsken dy’t ynteressearre binne yn taal. De 8e edysje fan it festival hat as tema ‘De impact van taal’ en fynt plak yn it Elinor Ostrom gebou fan de Radboud Universiteit yn Nijmegen. Lês der alles oer op www.drongotalenfestival.nl.

26 oktober

Promoasjetoernee WIEBE

Op sneon 21 septimber ll. ferskynde de bysûndere cd ‘Y’ fan de band WIEBE. In album mei mear as allinne muzyk. Hjoed toert de band met frontman Wiebe Kaspers lâns ferskate boekhannels. Wês der by! Om 11.00 oere by Boekhannel Van der Velde yn Grins en dêrnei noch yn Hearrenfean, Snits, Ljouwert en Burgum. Njonken in sinjearsessy spylje de mannen fansels nûmers fan it nije albym. Sjoch hjir it toerskema en lês hjir it nijsberjocht.

4 novimber

Literêre jûn mei Willem Schoorstra en Jack Bottleneck: Rosmos & The Blues

Smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk! Nei de suksesfolle toernee yn de Moanne fan it Fryske Boek trede skriuwer Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck noch ien kear tegearre op mei harren programma oer de ‘blues’ yn ’e breedste sin fan it wurd. Plak: Bibleteek It Hearrenfean, fan 19.30-21.30 oere en tagong fergees! Dizze literêre jûn is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.

9 novimber

10 jier heit&mem: it feestje

heit&mem bestiet fan ‘t jier op de kop ôf 10 jier. Alle reden foar in feestje. En it kin hast net oars dan dat in feestje wurdt foar … jawis, heiten en memmen. In feest mei nijsgjirrige workshops en de leukste stands! In hearlik uitje foar heiten en memmen! Hjoed fan 14.00-17.00 oere yn De Fabriek yn Wergea. Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op de webside fan heit&mem en folgje heit&mem fia de ferskate social media-kanalen!

9 novimber

Presintaasje Grutte Foarlêsboek, diel 2

It Grutte Foarlêsboek kriget in ferfolch mei in diel 2. Diel 2 is lykas it earste diel in feestje om te sjen en út foar te lêzen. Yn it boek fynst mear as sechtich moaie ferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes oer fan alles en noch wat: kabouters, bisten, letters, fiters, Tomke en noch folle mear. Alles mei al like moaie yllustraasjes. Alles fan Fryske boaiem. De presintaasje is fannemiddei om 14.00 oere yn De Fabriek yn Wergea by de iepening fan it 10-jier jubileumfeest fan heit&mem. It Grutte Foarlêsboek diel 2 is fan hjoed ôf te keap yn alle Fryske boekhannels of fansels yn ús webshop.

15 novimber

Ferhalejûn yn Fryslân

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Fannejûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels, ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.

16 novimber

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

21 novimber

Feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân

15:30 - 17:00

Op tongersdei 21 novimber om 15:30 oere binne jo fan herte útnûge om oanwêzich te wêzen by de feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân. De offisjele beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fynt plak yn de ‘Stadskas’ op it Aldehoustertsjerkhôf, tidens it Explore the North Festival yn Ljouwert.

30 novimber

Praat mar Frysk kroechkwis op De Jouwer

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ‘t Hert op De Jouwer. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.

30 novimber

Foarlêsmoarn foar pjutten

Bist der ek by hjoed yn de Afûkwinkel? Fan 11.00 oere oant 11.45 oere wurdt der wer foarlêzen, songen én nifele! En Sinteklaas is der fansels ek by mei super lekkere pipernuten en foar alle bern in kadootsje. Fol is fol, dus jou dy gau op fia www.heitenmem.nl.

13 desimber

Presintaasje histoarysk jierboek De Vrije Fries 2019

Fan 15.30 oere ôf, earne yn Ljouwert is hjoed de presintaasje fan de 2019-edysje fan it histoarysk jierboek De Vrije Fries. In útjefte fan it Koninklijk Fries Historisch Genootschap en de Fryske Akademy mei wittenskiplike artikels en essayistyske bydragen op it mêd fan de Fryske skiednis, keunst, literatuer en argeology.