Aginda oersjoch

17 April 1 september

Tentoanstelling: IDS! sjen sjoch sjoen

It tema ‘sjen’ stiet sintraal yn de tentoanstelling ‘IDS! sjen sjoch sjoen’, dy’t besikers meinimt yn de wrâld fan byldzjend keunstner, sportfanaat, natoerleafhawwer en markante Fries Ids Willemsma. Oan en mei 1 septimber yn Obe: poadium foar literatuer, keunst en taal oan it Heer Ivostraatje 1 yn Ljouwert. Iepen fan tiisdei o/m snein fan 11.00-17.00 oere. Tagong fergees. Lês hjir mear.

27 Juny

Heamielmerk

Fan 26 oant en mei 29 juny binne de Heamieldagen yn Boalsert. Tradysjegetrou is der op tongersdeis de Heamielmerk. Fan 9.00 oant 16.00 oere fynst yn de moaie binnestêd fan Boalsert in keur oan kreamen en ek alle winkeliers hawwe de doarren wagewiid iepen stean. De Afûk komt op dy dei mei Boeken fan Fryslân nei Boalsert ta. Lit dy by ús ris ferrasse troch in moai Frysk boek! Foar wiidweidige ynformaasje oer de Heamieldagen sjochst op www.heamiel.nl.

4 July

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering by Arjen.

5 July

Presintaasje nije Fryske staveringshifker

10:30 - 11:30

Provinsje Fryslân presintearret yn gearwurking mei Microsoft de nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office. Fryske brûkers fan Microsoft Office kinne der fan hjoed ôf gebrûk fan meitsje. De Fryske taal is beskikber yn de standert staveringshifker yn de Office-programma’s Word, Excel, Outlook en PowerPoint. Fynst it nijsgjirrich om by de presintaasje te wêzen? Dan even oanmelde by Yldau Visser, j.y.visser@fryslan.nl.

6 July 7 July

SYKJE, een hommage aan Aggie van der Meer

Bijzonder concert geïnspireerd op en met teksten fan schrijfster en dichteres Aggie van der Meer en composities van Hoite Pruiksma, uitgevoerd door CAPELLA Capella Frisiae, Wietse Meinardi (harmonium), Pauli Yap (piano), Klaas de Haan (beiaard), Thijs Feenstra (acteur ), Gootisen Eenling (regisseur) en Hoite Pruiksma (dirigent). Te beleven op 6 juli om 20.15 uur en op 7 juli om 15.00 uur en 20.15 uur. Locatie: Broerekerk Bolsward. Meer informatie en kaartverkoop: www.stichting-up.nl.

7 July

Streekmerk It Flinkeboskje

Hjoed kinst op it hiem fan de Flinkefarm wer lekker shoppe, ite en drinke en genietsje fan de ûntspannen sfear fan de Fryske streekmerk dêre. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

11 July

Sutelaksje Jorwert

18:30 - 20:30

Yn Jorwert is fannejûn de Iisklup op ‘en paad mei Fryske boeken! De Sutelaksje is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Lês der hjir mear oer.

27 July

Paardendagen Wouterswoude

Fan 25 oant en mei 27 july binne de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld mei fansels de ‘paardenmarathon’ op freed en in hiel soad oare aktiviteiten. Op sneon 27 july is de ‘boerenmarkt’, in super gesellige dei foar de hiele famylje mei û.o. in grutte merk. Ek de Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân oanwêzich. Wy sjogge jim graach!

4 Augustus

Streekmerk It Flinkeboskje

Simmer yn Fryslân! Hjoed is de simmerstreekmerk op de Flinkefarm. Fynst De Flinkefarm oan it dearinnende dykje mei de namme ‘It Flinkeboskje’ by Himmelum. De Afûk is mei Boeken fan Fryslân in fêste oanbieder op dizze streekmerk. Kom ek ris lâns! Hjoed fan 10.00 oant 17.00 oere. Tagong € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Ynformaasje oer de streekmerk en alle oare aktviteiten op de Flinkefarm fynst op www.itflinkeboskje.nl.

1 september

Streekmerk It Flinkeboskje

Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid. De Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

9 september

Sutelaksje De Pein

Kuorbalferiening De Pein sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! www.kcdepein.nl

13 september

Akademydei

De Akademydei is de jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. Hjoed fan 13.30-17.00 oere yn it Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert. Njonken in fariearre programma is Boeken fan Fryslân is oanwêzich mei ferkeap fan in karút oan moaie Fryske boeken. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.fryske-akademy.nl.

26 september

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

4 Oktober

Nasjonale âlderendei: tiid foar it foarlêslunsjferhaal

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt fan ‘t jier foar de sânde kear de ‘Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners (en Friezen) lêze dan foar oan âlderein yn hiel Nederlân. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. It ferhaal fan dit jier is skreaun troch Maarten Spanjer. Mear ynformaasje folget. Sjoch ek op www.datwiedoesa.nl.

16 Oktober 20 Oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.

15 Novimber

Ferhalejûn yn Fryslân

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Fannejûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels, ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.