Aginda oersjoch

17 april 1 septimber

Tentoanstelling: IDS! sjen sjoch sjoen

It tema ‘sjen’ stiet sintraal yn de tentoanstelling ‘IDS! sjen sjoch sjoen’, dy’t besikers meinimt yn de wrâld fan byldzjend keunstner, sportfanaat, natoerleafhawwer en markante Fries Ids Willemsma. Oan en mei 1 septimber yn Obe: poadium foar literatuer, keunst en taal oan it Heer Ivostraatje 1 yn Ljouwert. Iepen fan tiisdei o/m snein fan 11.00-17.00 oere. Tagong fergees. Lês hjir mear.

1 septimber

Streekmerk It Flinkeboskje

Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid. De Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

8 septimber

UITinHUIS

13:00 - 17:00

Kulturele ynstellingen yn Ljouwert stelle op sneintemiddei 8 septimber harren “hûs” iepen foar it publyk. Ek de Afûk lit by UITinHUIS sjen wat sy yn ’e hûs hawwe. De Afûk winkel is de hiele middei iepen foar it publyk. Dêrneist binne der spultsjes foar de bern, in scrabble yn it Frysk, de lytskes wurde foarlêzen en fansels is Tomke der om mei elkenien op ’e foto te gean. Mear ynformaasje oer UITinHUIS fynst hjir.

9 septimber

Sutelaksje De Pein

Kuorbalferiening De Pein sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! www.kcdepein.nl

13 septimber

Akademydei

De Akademydei is de jiergearkomste foar leden en stipers fan de Fryske Akademy. Hjoed fan 13.30-17.00 oere yn it Oranje Hotel Leeuwarden, Stasjonswei 4, Ljouwert. Njonken in fariearre programma is Boeken fan Fryslân is oanwêzich mei ferkeap fan in karút oan moaie Fryske boeken. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.fryske-akademy.nl.

26 septimber

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

3 oktober

Kongres meartaligens

In kongres foar profesjonals op it mêd fan taalûntwikkeling en -ûnderwiis. Hoe ferrint de taalûntwikkeling by dy meartalige bern? Wat binne de ferskillen yn talige en kognitive ûntwikkeling tusken ien- en meartalige bern? Hoe hâldst dêr yn de praktyk rekken mei? Hoe joust op in pedagogysk en didaktysk ferantwurde wize taalrjochte fakûnderwiis oan meartalige bern? Op dizze en oare fragen jouwe ferskate sprekkers in antwurd. Lokaasje: Pullman Cocagne – Eindhoven. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.congresburo.com.

4 oktober

Nasjonale âlderendei: tiid foar it foarlêslunsjferhaal

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt fan ‘t jier foar de sânde kear de ‘Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners (en Friezen) lêze dan foar oan âlderein yn hiel Nederlân. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. It ferhaal fan dit jier is skreaun troch Maarten Spanjer. Mear ynformaasje folget. Sjoch ek op www.datwiedoesa.nl.

4 oktober

Bistedei

Hjoed is it bistedei. Jou dyn húsdier in ekstra knuffel, wat ekstra lekkers te iten, in nij tekkentsje om op te lizzen of … in boek! Foar alle hûnen yn Fryslân is it hjoed in ekstra spesjale dei. Alle baaskes moatte hjoed mei har hûn nei de Afûk. Hoe’t dat sit? Mear ynformaasje folget.

12 oktober

Sieperda Sympoasium

‘De legacy fan kening Redbad’ is in nijsgjirrich deifoljend programma oer de Fryske skiednis en kultuer. Undersikers út Nederlân, Dútslân en Yslân nimme jo mei op in tiidreis nei de 7e en 8e iuw nei Kristus, de perioade dat kening Redbad hast 40 jier lang hearsker wie fan it Magna Frisia. Plak: Historisch Centrum Leeuwarden. Lês hjir mear oer it programma en oanmelden.

16 oktober 20 oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.

25 oktober 26 oktober

DRONGO Talenfestival

Op it DRONGO talenfestival giet it  net allinne om wat taal is, mar ek benammen ek om wat taal docht. As middel foar ûntwikkeling en as boarne fan ferdivedaasje, as oarsaak fan ûngelyk wêzen en as resultaat fan fantasij. Foar taalprofesjonals en minsken dy’t ynteressearre binne yn taal. De 8e edysje fan it festival hat as tema ‘De impact van taal’ en fynt plak yn it Elinor Ostrom gebou fan de Radboud Universiteit yn Nijmegen. Lês der alles oer op www.drongotalenfestival.nl.

15 novimber

Ferhalejûn yn Fryslân

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Fannejûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels, ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.