Aginda oersjoch

14 Desimber 2 Febrewaris

Eksposysje Marboei-gedichten yn OBE

11:00 - 17:00

Lân fan Taal organisearret y.g.m. kultureel tydskrift de Moanne en BWH-ontwerpers in Marboei-eksposysje yn besikerssintrum OBE (Heer Ivostraatje 1, Ljouwert). De gedichten fan Ellen Deckwitz, Eeltsje Hettinga, Arjan Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine de Vos en Syds Wiersma wurde eksposearre yn harren oarspronklike taal en yn in Ingelske oersetting. Neist de eksposysje fan de Marboei-gedichten, binne ek de foto’s dy’t fotograaf Remco de Vries makke fan it Marboei-projekt te sjen. Foar mear ynformaasje oer dit projekt, sjoch: www.marboei.frl. Tagong fergees.

23 Jannewaris 2 Febrewaris

Nasjonale Foarlêsdagen

Mei de Nationale Voorleesdagen is der ekstra omtinken foar it foarlêzen oan bern fan 0 o/m 6 jier. Alle jierren wurdt der in ‘printeboek fan it jier’ útkeazen en yn 2019 is dat ‘Een huis voor Harry’. Dat prachtige printeboek is no ek yn it Frysk ferskynd: ‘In hûs foar Harry’ en is fansels te keap yn de boekhannel mar ek fia ús webshop. Foar pjutte- en beukerliedsters is der in moaie lesbrief by it boek makke. Op de nije Tomke webside kinst ‘m downloade!

26 Jannewaris

Foarlêsmoarn foar pjutten

11:00 - 11:45

Yn ferbân mei de ‘Nationale voorleesdagen’ organisearret heit&mem hjoed in foarlêsmoarn foar pjutten. En dit kear komt skriuwer Paul van Dijk foarlêzen! Plak: Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Tagong fergees. Wat foar dyn pjut? Stjoer dan no gau in mailtsje nei ynfo@heitenmem.nl mei 1: namme en leeftiid bern 2: dyn tastimming om foto’s dy’t dan makke wurde te brûken op ús online kanalen (y.f.m. de A.V.G.). Tink der om: fol = fol!

31 Jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar!

14 Febrewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plm. 11.00  oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Om ’e 14 dagen hearst by Muzyk yn Bedriuw fan Arjan Overmaat de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan guon wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar!

2 Maart

Frysk Boekefeest

Oftraap fan de Moanne fan it Fryske boek mei Willem Schoorstra. Mear ynformaasje folget.

23 Maart 31 Maart

Boekewike

It is wer Nasjonale Boekewike! Dus tiid foar it Boekenweekgeschenk. Fan ‘t jier krigest by besteging fan € 12,50 it boekje Jas van belofte skreaun troch Jan Siebelink kado. Fanwegen it sukses fan ferline jier hat it CPNB yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske oersetting meitsje litten troch Jetske Bilker: Jas fan belofte. De Fryske edysje ferskynt yn in oplage fan 6500 eksimplaren. Yn de boekewike kinne klanten kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink. Op 30 maart treedt Jan Siebelink op mei Willem Schoorstra yn de eardere synagoge fan Ljouwert.

30 April

Ferhaaltsjes en yllustraasjes socht foar it twadde ‘Grutte Foarlêsboek’ – DEADLINE

Wy sykje moaie foarlêsferhaaltsjes, gedichtsjes en ferskes foar de twadde ferzje fan It grutte foarlêsboek. Fansels hearre dêr ek moaie yllustraasjes by. Kinsto moai skriuwe of tekenje en wolsto meiwurkje oan dit boek? Dit is dyn kâns! Dyn wurk sjogge wy graach foar 1 maaie temjitte, dus hjoed is de lêste dei dyn bydrage noch ynstjoere kinst! Mear ynformaasje fynst hjir.