Aginda oersjoch

1 juny

Praat mar Frysk Taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed stiet der in bedriuw sintraal.

8 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

9 juny

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?

15 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

22 juny

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer moaie Fryske wurden, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

28 juny

Deadline poëzijwedstriid Dichter fan Fryslân

Om Fryske poëzy nei middelbere skoallen te bringen, hat Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma in poëzijwedstriid útskreaun. De fiif bêste gedichten dy’t oan de opdracht foldogge, wurde as poster profesjoneel foarmjûn en ferspraat op alle middelbere skoallen yn Fryslân. Foar elk winnend gedicht is €200,- beskikber steld. Hatsee! Bydragen ynstjoere kin hjoed noch! Sjoch foar alle ynfo op dichterfanfryslan.nl.

29 juny

Praat mar Frysk Taalpraatje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn itt programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed stiet der in bedriuw sintraal.

11 septimber 29 septimber

Lês-mar-foar-wiken

Fan 11 o/m 29 septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Yn dy perioade wurdt yn it foarskoalsk en it primêr ûnderwiis en fia de biblioteken ekstra omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk, sadat safolle mooglik bern fan 2 o/m 8 jier sa faak mooglik yn it Frysk foarlêzen wurde. Oeral yn Fryslân sil foarlêzen wurde út it nije Tomke-boekje. Ek krije alle bern in spesjale Lês-mar-foar-edysje fan it tydskrift heit&mem mei nei hûs. Alle basisskoallen krije in boekje tastjoerd mei ferhaaltsjes en spultsjes oer Keimpe de Krokodil én de skoallen kinne dêrby it Lês-mar-foar-pakket besoarge krije.

4 oktober

BBA lêst foar yn it Fries Landbouwmuseum

Hjoed lêst de Berneboeke-ambassadeur bern foar yn it Fries Landbouwmuseum yn Goutum. Want it is hjoed fansels Werelddierendag. Pakes, beppes, heiten en memmen kinne it museum yn, wylst de bern foarlêzen wurde en in moaie aktiviteit dwaan sille mei de Berneboeke-ambassadeur. Opjaan kin fia it Fries Landbouwmuseum.

6 oktober

Berneboekewike mei de BBA op De Bernebrêge yn Surhústerfean

Yn it ramt fan de Berneboekewike is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) hjoed op besite by de bern út de groepen 6, 7 en 8 fan KBS De Bernebrêge yn Surhústerfean. Der is hjoed tiid om te fertellen oer har wurk en foar te lêzen út in moai Frysk boek. Fansels meie de bern fragen stelle en sille se sels ek oan de slach mei in ferhaal. Mear ynformaasje oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur fynst op de spesjale website!

11 oktober

Wurkwinkel Gysbert Japicxwike troch de BBA

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) is hjoed yn stedhûs ‘de Tiid’ yn Boalsert om oan twa groepen in moaie wurkwinkel te jaan rûn de Gysbert Japicxwike. Wêr oars as yn de thúsbasis fan Gysbert Japicx, de grûnlizzer fan de Fryske literatuer?! De organisaasje is yn gearwurking mei Tresoar en de bibleteek fan Boalsert. Mear witte oer de Berneboeke-ambassadeur? Sjoch op berneboekeambassadeur.frl.

14 oktober

Utrikking Lytse Gysbert Japicxpriis

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) sit dit jier yn de sjuery fan de Lytse Gysbert Japicxpriis. Skoalbern út de groepen 7 en 8 kinne in gedicht ynstjoere foar de nominaasje foar dizze priis. Ut de nominearre gedichten sil it winnende gedicht keazen wurde. De winner mei it gedicht hjoed foarlêze yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Spannend! Witte wat de BBA noch mear by de ein hat? Sjoch dan ris op de webside berneboekeambassadeur.frl.

17 oktober

Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is it jierlikse kongres foar dosinten Frysk út it foartset ûnderwiis en it MBU. De stúdzjedei is hjoed op NHL Stenden yn Ljouwert en ek de Berneboeke-ambassadeur (BBA) is dêr oanwêzich. Sy fersoarget twa workshops wêryn’t dosinten Frysk praktyske hânfetten oanrikt krije om yn ‘e klasse mei lêzen of lêsbefoardering oan ‘e slach te gean. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.berneboekeambassadeur.frl.