Aginda oersjoch

11 septimber 29 septimber

Lês-mar-foar-wiken

Fan 11 o/m 29 septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken organisearre. Yn dy perioade wurdt yn it foarskoalsk en it primêr ûnderwiis en fia de biblioteken ekstra omtinken frege foar it foarlêzen yn it Frysk, sadat safolle mooglik bern fan 2 o/m 8 jier sa faak mooglik yn it Frysk foarlêzen wurde. Oeral yn Fryslân sil foarlêzen wurde út it nije Tomke-boekje. Ek krije alle bern in spesjale Lês-mar-foar-edysje fan it tydskrift heit&mem mei nei hûs. Alle basisskoallen krije in boekje tastjoerd mei ferhaaltsjes en spultsjes oer Keimpe de Krokodil én de skoallen kinne dêrby it Lês-mar-foar-pakket besoarge krije.

29 septimber

Foarlêsmoarn mei de foarlêsbus!

Freed 29 septimber om 11.00 oere ha wy wol in hiel spesjale foarlêsmoarn. Dan komt de Tomke&Keimpe-foarlêsbus hjir by de Afûk-winkel yn Ljouwert en kinne jim yn de bus foarlêzen wurde! Jim kâns om dizze prachtige bus fan binnen en fan bûten te besjen. En fansels is Tomke der ek by! Kinst dus mei Tomke én mei de bus op ‘e foto. Nei it foarlêzen meie jim ek noch nifelje yn ‘e winkel. Fol=fol! Meld jim gau oan fia de website fan heit&mem.

4 oktober

BBA lêst foar yn it Fries Landbouwmuseum

Hjoed lêst de Berneboeke-ambassadeur bern foar yn it Fries Landbouwmuseum yn Goutum. Want it is hjoed fansels Werelddierendag. Pakes, beppes, heiten en memmen kinne it museum yn, wylst de bern foarlêzen wurde en in moaie aktiviteit dwaan sille mei de Berneboeke-ambassadeur. Opjaan kin fia it Fries Landbouwmuseum.

4 oktober 15 oktober

Nasjonale Berneboekewike 2023

Dizze wike is it ‘Kinderboekenweek’ yn Nederlân. Fan ‘t jier is it tema ‘Bij mij thuis’. Fansels is der ek dit jier wer in berneboekewikegeskink. Dat is dit jier Ravi en de laatste magie fan Sanne Rooseboom. By besteging fan op syn minst € 13,50 oan berneboeken krigest it boekewikegeskink kado fan de boekhannel. De ‘Kinderboekenweek’ is in kampanje fan de CPNB.

5 oktober

Praat mar Frysk Taalpraatsje – mei Dieuwke fan heit&mem

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Dieuwke yn de útstjoering mei nijs en nijsgjirrichheden oer (berne)boeken en heit&mem.

5 oktober

Dichtersbarren Dichter fan Fryslân

Hjoed organisearret de Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, fan 16:00 oere ôf in feestlik Dichtersbarren mei poëzy yn ferskate foarmen en kombinaasjes. Jûns, fan 19.00 oere ôf iepenet it Dichterskafee yn De Gouden Leeuw yn Tresoar. De tagong foar alle ûnderdielen is fergees en elk is fan herte wolkom!
It Dichtersbarren start middeis op it Aldehouster tsjerkhôf by OBE mei û.o. ‘taffeltsjedichtsje’ mei ferskate dichters, skilderje op foardrachten en der is poëtyske muzyk. Jûns is it Dichterskafee yn Tersoar-kafee De Gouden Leeuw mei de presintaasje fan it wurk fan de middeis. Der is in lês- en ideeëntafel, in iepen poadium en muzyk fan de band Hûs fan de Skries. Mear ynformaasje.

6 oktober

Berneboekewike mei de BBA op De Bernebrêge yn Surhústerfean

Yn it ramt fan de Berneboekewike is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) hjoed op besite by de bern út de groepen 6, 7 en 8 fan KBS De Bernebrêge yn Surhústerfean. Der is hjoed tiid om te fertellen oer har wurk en foar te lêzen út in moai Frysk boek. Fansels meie de bern fragen stelle en sille se sels ek oan de slach mei in ferhaal. Mear ynformaasje oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur fynst op de spesjale website!

6 oktober

Nationale Voorleeslunch

De Nationale Voorleeslunch wurdt dit jier foar de alfde kear organisearre en lit sjen dat foarlêzen ek foar âlderein in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. It foarlêzen fan in ferhaal jout ûntspanning en is faak in oanlieding om mei-inoar te praten of oantinkens op te heljen. It ferhaal is spesjaal foar dizze dei skreaun troch Ronald Giphart en is ek dit jier wer troch de Afûk oersetten yn it Frysk. Wolle jimme graach it Fryske ferhaal foarlêze? Dat kin! Freegje it oan fia in mail nei: friesindezorg@afuk.frl. Sjoch foar mear ynformaasje op www.nationalevoorleeslunch.nl

7 oktober

Sutelaksje Wergea

Filmcafé Bagdad komt hjoed yn Wergea lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

11 oktober

Wurkwinkel Gysbert Japicxwike troch de BBA

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) is hjoed yn stedhûs ‘de Tiid’ yn Boalsert om oan twa groepen in moaie wurkwinkel te jaan rûn de Gysbert Japicxwike. Wêr oars as yn de thúsbasis fan Gysbert Japicx, de grûnlizzer fan de Fryske literatuer?! De organisaasje is yn gearwurking mei Tresoar en de bibleteek fan Boalsert. Mear witte oer de Berneboeke-ambassadeur? Sjoch op berneboekeambassadeur.frl.

11 oktober

Ynspiraasjedei ‘Wy binne mbû’

Nei it sukses fan de ynspiraasje-dagen Wy binne mbû en Boargerskip yn 2022, wurdt dit jier in mienskiplik ferfolch organisearre op 11 oktober yn Neushoorn, Ljouwert. In middei fol ynspirearjende workshops op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear. Mear ynformaasje folget nei de simmer!

12 oktober

Sutelaksje Jorwert

IIsklup Jorwert komt hjoed yn Jorwert lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

14 oktober

Utrikking Lytse Gysbert Japicxpriis

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) sit dit jier yn de sjuery fan de Lytse Gysbert Japicxpriis. Skoalbern út de groepen 7 en 8 kinne in gedicht ynstjoere foar de nominaasje foar dizze priis. Ut de nominearre gedichten sil it winnende gedicht keazen wurde. De winner mei it gedicht hjoed foarlêze yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Spannend! Witte wat de BBA noch mear by de ein hat? Sjoch dan ris op de webside berneboekeambassadeur.frl.

17 oktober

Fierder mei Frysk

Fierder mei Frysk is it jierlikse kongres foar dosinten Frysk út it foartset ûnderwiis en it MBU. De stúdzjedei is hjoed op NHL Stenden yn Ljouwert en ek de Berneboeke-ambassadeur (BBA) is dêr oanwêzich. Sy fersoarget twa workshops wêryn’t dosinten Frysk praktyske hânfetten oanrikt krije om yn ‘e klasse mei lêzen of lêsbefoardering oan ‘e slach te gean. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.berneboekeambassadeur.frl.

17 oktober

Stúdzjemiddei ‘Fierder mei Frysk’

Hjoed is it wer tiid foar Fierder mei Frysk, de jierlikse stúdzjemiddei foar dosinten Frysk út it fuortset ûnderwiis en mbû. Haadsprekker dit jier is Eric van ’t Zelfde, skoaldirekteur, ûnderwiisdokter en tv-presintator (Dream School). Hy wie sprekker fan it jier yn 2021 en yn 2022 en kin ek dy grif ynspirearje! De stúdzjemiddei is in must foar dosinten en studinten Frysk! Foar mear ynformaasje en oanmelden sjochst hjir.

3 novimber 12 novimber

Fryske Boekewike

Fan sneon 4 novimber oant en mei snein 12 novimber! De Fryske Boekewike wurdt op freed 3 novimber de jûns tradysjoneel ôftrape mei it Frysk Boekefeest en de presintaasje fan it Kadoboek dat dêrnei de hiele Fryske Boekewike fergees te krijen is by oankeap fan in Frysk boek. It Kadoboek fan 2023 wurdt útjûn yn gearwurking mei útjouwerij Afûk en wurdt dit jier skreaun troch Anita Terpstra. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne inisjativen van Boeken fan Fryslân.

3 novimber 9 desimber

80e edysje fan FeRstival

Yn novimber is FeRstival der wer. Dizze Fryske foardrachtwedstriid foar middelbere skoallen is der dit jier foar de 80ste kear! By FeRstival drage learlingen sa moai mooglik in Frysk gedicht foar. Alle jierren dogge der sa’n 90 learlingen út it fuortset ûnderwiis mei. Minsken as Rients Gratama, Nynke Laverman en Theun Plantinga hawwe allegearre harren earste stappen op it poadium set by FeRstival. Learlingen kinne meidwaan yn trije kategoryen, yn alle kategoryen binne prizen te winnen. De foarrondes binne op 3, 10 en 13 novimber. De finale is op sneon 9 desimber yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean. Mear ynfo.

4 novimber

Sutelaksje Penjum

Doarpshûs Penjum komt hjoed yn Penjum lâns de doarren mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Lês der alles oer op sutelaksje.frl. De sutelaksje is ien fan de projekten fan Boeken fan Fryslân.

9 novimber 12 novimber

LIT-UP op it Meet me at the Lighthouse festival

Yn it projekt LIT UP wurkje Boeken fan Fryslân en Ljouwert UNESCO City of Literature gear mei seis Europeeske partners om literatuer yn minderheidstalen yn Europa better ûnder de oandacht te bringen. Dit jier komme de partners byinoar op Skiermûntseach, op it literatuerfestival Meet Me At the Lighthouse. In part fan it profesjonele programma is iepen foar besikers fan it festival en bûtenlânske auteurs trede op.

16 novimber

Feestlike bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

Feestlike bekendmakking fan de nije Dichter fan Fryslân, om 15:30 oere yn de Stadskas fan Explore the North. Dat stiet dit jier midden in it sintrum fan Ljouwert op it Hofplein.
Mear ynformaasje folget s.g.m.

17 novimber

Ferhalejûn/Verhalenavond 2023: Mijn Reis

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Elk hat wol in ferhaal en fannejûn is der foar elk ferhaal in harkjend ear. Gewoane ferhalen sa’st dy oan in oar fertelst, dingen dy’t wier bard binne, dy’tst meimakke hast, dy’tst witst oer dyn omjouwing of oer wat dat (noch) net ien oars wit… It tema foar dit jier is: mijn reis. Hasto in ferhaal dat past yn it tema en wolsto dyn ferhaal fertelle? Of komst del om te harkjen? Foar alle ynformaasje sjochst op verhalenavond.nl.

17 novimber

Ferhalejûn BoekHjerstBoek yn Jorwert

Boeken fan Fryslân skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers yn it ramt fan it de ferhalejûn BoekHjerstBoek. Dat fynt plak op freed 17 novimber om 20.00 oere yn kafee It Wapen fan Baarderadiel yn Jorwert. Elkenien wurdt fan herte útnûge in koart ferhaal te skriuwen mei it tema ‘Stoarm’. Skriuw in stoarmeftich ferhaal fan op syn meast 1.000 wurden yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen en stjoer dat, mei dyn namme derby, foar freed 3 novimber nei ferhalewedstriid@boekenfanfryslan.frl.