O O O O

Willem Schoorstra skriuwt Frysk kadoboek 2019

23 maart 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Willem Schoorstra it Fryske Kadoboek 2019. Schoorstra (1959) krige yn 2005 de Fedde Schurerpriis foar Swarte Ingels. Neist it skriuwen fan romans hâldt Schoorstra him dwaande mei senario’s, radiokollums (Omrop Fryslân) en essays.

Letter dit jier wurdt it iepenloftspul Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld opfierd. Dat is basearre op syn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Fan dat boek ferskynt yn ’t foarjier in Nederlânske oersetting en in herdruk fan de Fryske ferzy.

Oer de skriuwer

Bekende boeken fan Willem Schoorstra binne syn romans Swarte Ingels (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meast resint ferskynde fan him de roman De nacht fan Mare (2017). Op dit stuit wurket hy oan in oersetting fan de ferneamde Poëtyske Edda en oan in nij boek, in psychologyske thriller. It wurk fan Willem Schoorstra ferskynt by útjouwerij Het Nieuwe Kanaal.


Afûk en BUOG iepenje Taletún en Talepaviljoen MeM - Livingroom of Languages - yn Lân fan taal

22 maart 2018

Lit dy ferrasse troch taal yn allerhanne ferskiningsfoarmen

Op freed 30 maart iepenje de Afûk en BUOG de Taletún en Talepaviljoen MeM – Livingroom of Languages yn de Prinsetún yn Ljouwert. De Taletún en Talepaviljoen MeM binne ûnderdielen fan Lân fan taal, ien fan de haadprogramma’s fan LF2018. ‘Hjir hawwe wy hiel lang, hiel hurd en mei in hiel soad minsken nei ta wurke en no is it dan safier’, seit Mirjam Vellinga, projektkoördinator by de Afûk, grutsk.

Gearwurking
Om de Taletún en Talepaviljoen MeM te realisearjen wurket de Afûk gear mei BUOG en tal fan lokale, nasjonale en Europeeske organisaasjes, ynstellings, bedriuwen en frijwilligers. Sa binne bygelyks goed 150 studinten fan ferskate opliedings fan ROC Friese Poort belutsen by it projekt. Benammen de studinten fan Grond-, Weg- en Waterbouw hawwe dei en nacht yn it spier west mei de bou fan it paviljoen. Oare studinten helpe by de begelieding fan skoalgroepen troch de tún, mear as fjirtich frijwilligers binne yn tou as edukatyf begelieder of as gastfrou/-hear en de aktiviteiten fan ‘Deropút mei heit&mem’ wurde mei ynfolle troch kollega-organisaasjes, wylst tal fan Fryske, Nederlânske en Europeeske kulturele organisaasjes programma’s fersoargje foar de taal fan de wike. ‘Ik ha lêstendeis ris oan it tellen west’, fertelt Mirjam Vellinga, ‘ik kaam op in lytse hûndert partijen dêr’t wy mei gearwurkje en dat binne echt in hiel soad minsken!’

Iepeningswykein
Op freed 30 maart wurde de Taletún en Talepaviljoen MeM offisjeel iepene. Op sneontemoarn sil ûnder de rokken fan MeM wei de earste fan in hiele searje radioútstjoerings fan it programma Op&Ut fan Omrop Fryslân plakfine. De middeis fan 13.00-17.00 oere kinne famyljes mei bern oant en mei 12 jier nei ‘Deropút mei heit&mem’: in programma mei (taal)aktiviteiten, muzyk, poppekast en (taal)workshops. Op snein docht MeM om 12.00 oere de doarren iepen. Drink en yt wat, lit dyn moaiste wurd efter en lit dy ferrasse troch taal yn allerhanne ferskiningsfoarmen. Om 15.00 oere is de start fan de Biltske wike. Under lieding fan Tjerk Bosje is der dan in sjo mei Biltske skriuwers, dichters en ferhalefertellers.

De Taletún en Talepaviljoen MeM binne fan 31 maart oant en mei 28 oktober alle dagen iepen en altyd fergees tagonklik. Sjoch foar de aktuele iepeningstiden, programmearring en oanfoljende ynformaasje op www.lanfantaal.frl, www.afuk.frl of www.heitenmem.nl en de ferskillende social media-kanalen: https://www.facebook.com/Mem.LivingroomofLanguages/ en
https://twitter.com/talepaviljoen.

Programma Biltske wike, 1-8 april


Artist impression Talepaviljoen MeM - livingroom of languages


Jou dy no op foar de kursus 'Libbensferhaal skriuwe'

21 maart 2018

Yn april start wer in nije groep 'Libbensferhaal' ûnder de besieljende lieding van skriuwster Marga Claus. Plak: Tresoar, Ljouwert. Tiid: woansdeitemiddei, 8 lessen.
Foar mear ynformaasje en oanmelding kinst telâne op de webside fan Marga: www.margaclaus.nl en/of www.sirkwy.frl.


By de Afûk is ferskynd: De Koma-Korrektor, de debútroman fan Baukje Zijlstra

15 maart 2018

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr by in aksje in befel wegere. Wylst Siemen - fertize yn hallusinaasjes - yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.

Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy't Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske "nee" seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Oer de skriuwster
Baukje Zijlstra (1967) is redakteur en skriuwer, en hat ferhalen publisearre yn ûnder oaren Ensafh, Friesch Dagblad en Revisor. Se hat ferskate prizen wûn foar har ferhalen, wêrûnder trije kear in Rely Jorritsmapriis. De Koma-Korrektor is har debútroman.

Boekgegevens
De Koma-Korrektor
Auteur: Baukje Zijlstra
ISBN: 9789492176806
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 17,50
Siden: 254

Ek te keap fia ús websjop!


Tomke hat positive ynfloed op gebrûk fan it Frysk, rapport oanbean oan deputearre Poepjes

15 maart 2018

Wa yn Fryslân ken Tomke net? Tomke is in populêr mantsje, hast elkenien ken him. Dat docht bliken út it ûndersyk dat Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân dwaan litten hat. Undersyksburo Partoer frege 345 âlders yn Fryslân nei harren ûnderfining mei en miening oer Tomke. Dêr docht út bliken dat hast alle âlders (98%) Tomke kenne en dat it grutste diel fan de âlders (92%) it belangryk fynt dat Tomke de Fryske taal stimulearret. De measte âlders jouwe dêrneist oan dat sy troch Tomke mear mei de Fryske taal dogge, bygelyks troch faker yn it Frysk foar te lêzen. De resultaten fan it ûndersyk binne byelkoar brocht yn it rapport Alders oer Tomke: it effekt fan Tomke op de taalûntwikkeling fan pjutten yn Fryslân. It rapport is fan hjoed ôf foar elkenien digitaal beskikber fia û.o. de webside fan Stichting Lezen.

Oanbieding
It Tomke-rapport Alders oer Tomke: it effekt fan Tomke op de taalûntwikkeling fan pjutten yn Fryslân is hjoed troch foarsitter Jacques Malschaert fan Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân oanbean oan deputearre Poepjes. Dat barde op pjutteboartersplak De Bernejister yn Koatstertille. Foar de bern fan De Bernejister joech Riemkje Pitstra, de fêste skriuwster fan Tomke, in foarstelling.

Oer it Tomke-projekt
Tomke is in Frysk foarlês- en taalstimulearringsprogramma foar bern fan 2 oant 4 jier. Yn alle materialen en aktiviteiten stiet it jonkje Tomke sintraal. Mei Romke, Kornelia en Yana Yu belibbet hy aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane. It projekt wol âlders en professionals oansette ta it brûken fan taal yn ’e omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar de deistige saken binne wichtich foar it lizzen fan in goede taalbasis. Dat jildt foar alle talen, dus ek foar it Frysk: bern dy’t harren memmetaal goed behearskje, kinne makliker in oare taal leare.

De organisaasje fan it projekt is yn hannen fan de Afûk en Bibliotheekservice Fryslân, yn gearwurking mei Cedin, Stichting Frysktalige Berne-opfang en Omrop Fryslân. It projekt is mei mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân en omtrint alle Fryske gemeenten.

Mear ynformaasje: ynfographic Tomke-ûndersyk
www.tomke.nlFoto: Barbara van Rijn Bluet Foto


Rely-priisfraach 2018 iepensteld

5 maart 2018

LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000. De ynstjoertermyn slút 12 maaie o.s.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif gedichten en de beste fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd. Oant 1 jannewaris lêstlyn waard it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns foarme troch b. en w. fan Littenseradiel, de gemeente fan Rely’s bertedoarp Jellum. Nei’t Littenseradiel op 1 jannewaris 2018 ophâlden is te bestean, hat de gemeente Ljouwert – dêr’t Jellum no ûnder falt – de priis op ’e noed nommen en de útfiering opdroegen oan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) te Ljouwert.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.nl. Namme, adres en telefoannûmer en mailadres fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery.

Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl of skilje mei Antje Postma, tel. 0653127799.


Sipke syn Alvestêdetocht yn Bestseller60

1 maart 2018

Yn de Bestseller60 fan it CPNB stiet it krekt ferskynde twatalige Gouden Boekje Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht ûnderwilens al op nûmer 40.

Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht is in útjefte fan útjouwerij Rubinstein en útjouwerij Afûk, skreaun troch Lida Dykstra en prachtich yllustrearre troch Harmen van Straaten.

Mear witte of fuortendaliks bestelle? Sjoch dan hjir yn ús websjop.


In koffer fol oantinkens: helpsto mei 'm te foljen?

1 maart 2018

Een voorwerp, een gevoel of een geluid kan je iets doen herinneren uit lang vervlogen tijden. Bij die herinneringen horen vaak mooie verhalen. Om die verhalen weer op te halen ontwikkelt de Afûk thema-koffers voor activiteiten in de ouderenzorg. ‘De koffers biede werkenber materiaal fan doe en dogge in berop op de oantinkens oan eartiids.’ vertelt Douwkje Douma, projectleider Belibje it wer van de Afûk.

De koffers met de tema’s Hânwurk & moade, Skoalletiid, Alvestêdetocht, Muzyk & toaniel en Iten & drinken moeten nog gevuld worden. De themakist Skoalletiid wordt bijvoorbeeld gevuld met onder andere een telraam, afbeeldingen van schoolplaten, een kroontjespen en een praktische instructiekaart. ‘Yn de praktyk smyt dat smoute ferhalen op fan de strange master en rare fiten dy’t de bern doe úthellen’, vervolgt Douwkje Douma. ‘De koffers binne maklik te brûken troch professionals yn de soarch, mar ek troch frijwilligers en mantelsoargers.’

Voor de koffers moeten nog verschillende materialen worden verzameld, van snijbonensnijder tot toneelboekjes en van telramen tot breinaalden. ‘Dêrfoar wolle we de ynwenners fan Fryslân freegje om ris op ‘e souder te sjen. We kinne in hiele protte materialen brûke.’ Kijk voor een overzicht van de materialen die nodig zijn en de verschillende inzamelpunten in de provincie op www.datwiedoesa.nl/belibje-it-wer of neem contact op met de Afuk.

Belibje it wer is onderdeel van het project Dat wie doe sa, dat materiaal in de Friese taal aanbiedt, gericht op reminiscentie: het ophalen van herinneringen. Het is een gemeenschappelijk project van Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk, en is geïnspireerd door het project Belibje it mar, wat eerder is ontwikkeld voor het speciaal onderwijs.

Mear ynformaasje: www.datwiedoesa.nl.


Griet Op de Beeck haadgast op Boekefeest yn Ljouwert

23 febrewaris 2018

Fan 10 maart o/m 18 maart is de Nederlânske ‘Boekenweek’. Griet Op de Beeck skriuwt it boekewikegeskink Gezien de feiten dat fan’t jier foar de alderearste kear ek yn it Frysk ferskynt. De oersetting mei de titel: Sa’t it lân derhinne leit is fersoarge troch Jetske Bilker.

De Flaamske skriuwster Griet Op de Beeck is sneon 10 maart om 19.30 oere yn Schaaf City Theater yn Ljouwert te gast op it Boekefeest, tegearre mei in tal bekende Fryske skriuwsters.

Griet Op de Beeck is ien fan dé skriuwsters fan dit momint. Sy is haadgast op it Boekefeest en dat is in moaie oanlieding om ek fiif froulike Fryske auteurs in poadium te jaan op it Boekefeest. Dat binne Jetske Bilker, Hilda Talsma, Elske Schotanus, Baukje Zijlstra en Neeltje Bonnema.

Under lieding fan sjoernaliste Wendy Kennedy wurdt der ûnder oaren praat oer it fenomeen ‘froulju yn de literatuer’. Fansels is der ek omtinken foar harren wurk. Griet Op de Beeck fertelt benammen oer har eigen wurk en oer Gezien de feiten.

De jûn wurdt oplústere mei muzyk op vinyl út de jierren ‘50/’60 troch Radio Barkas.

In organisaasje fan Boeken fan Fryslân (Afûk) en Van der Velde Boeken.

Kaarten kostje yn de foarferkeap € 7,50 en binne te bestellen by de Afûk en online fia de websjop en by Van der Velde Boeken yn Ljouwert. Oan de kassa € 10,00.


Taalkaravaan reizget nei Simmerdeis

22 febrewaris 2018

Leeuwarden/Drachten, 21 februari 2018 – Lân fan taal trekt vanaf het voorjaar met de Taalkaravaan langs culturele festivals en grote publieksevenementen. Het plan was om op 4 en 5 mei met de Taalkaravaan te starten in Drachten. Maar het programma in Drachten - dat in nauwe samenwerking met Explore the North, Afûk en Schouwburg De Lawei tot stand komt - blijkt veel beter te passen bij zomerfestival Simmerdeis.

Op Simmerdeis, een productie van De Lawei, komt Lân fan taal langs met verschillende (meer)talige activiteiten en voorstellingen, geschikt voor jong en oud. De Taalkaravaan-programmering sluit naadloos aan op het speelse en duurzame karakter van het Drachtster festival.

De ‘tour’ van de Taalkaravaan is nu definitief vastgesteld:
Oranjewoud Festival, 1 t/m 10 juni
Oerol Terschelling, 15 t/m 24 juni
Simmerdeis Drachten, 28 juni t/m 1 juli
Tall Ships Harlingen, 3 t/m 6 augustus
Admiraliteitsdagen Dokkum, 6 t/m 8 september

De programmering van de Taalkaravaan per plaats wordt binnenkort bekend gemaakt.

Op onderstaande foto staat de Relaxerette, onderdeel van de Taalkaravaan. Het is een installatie waarmee je je even kunt terugtrekken in een wereld van klank en taal.Fotograaf en bedenker van de relaxerette: Arjan Kruidhof.

De betelpagina wurdt laden