O O O O

Tips foar Sinteklaas

21 novimber 2017

Wisto dat...
... hjir in soad Fryske Sinteklaasferskes en printables sammele binne?
... de kadotips foar Sinteklaas hjir stean?
... dit in moai oersjoch is foar Fryske skoechkadootsjes?

Of kom lâns yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert!


Sinteklaas-skoechboekje fan Tomke

20 novimber 2017

Tomke hat wat bysûnders foar jim: in spesjaal Sinteklaas-skoechboekje! In boekje mei ferhaaltsjes, ferskes, spultsjes en kleurplaten. It Tomke-skoechboekje is te krijen by de boekhannels en te bestellen yn de websjop fan de Afûk.Sjoch hjir foar noch mear ferhaaltsjes, ferskes en oare aktiviteiten oer Sinteklaas.


Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

16 novimber 2017

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en
€ 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .

Eeltsje Hettinga
Eeltsje Hettinga (1955) is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels.
Syn debút ‘Akten fan Winter’ (1998) waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. Syn bondel ‘Ikader’ waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013. Yn ‘e mande mei fideokeunstner Lotte Middendorp makke Hettinga it poëzyprojekt ‘It Font’ dat yn 2016 te sjen wie yn Museum Belvédère en it Fries Museum.

It projekt 'Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy. Mear ynformaasje oer de Dichter fan Fryslân is te finen op de website: http://dichterfanfryslan.nl/.


UNDER DE STEDEN

Fannacht ferve in snijen alle klokken wyt.
Kaaien en fabriken, pleinen en skippen,
alles lei te sliepen.
Dêr’t ik omdangele, heal yn mysels ferrûn,
seach ik yn blau lantearneljocht
in heit, in broer en
it jachtsjen fan har skaden,
swart as de hynsters dy’t har ienris
troch liet en lichem draafden.
Ticht leine alle fivers en grêften
ûnder de winterhimel, in sark.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

By de sonoare klanken fan in lege saks
blafte in hûn in kâlde ûnrêst.
Fierderop kaam in skip fan syn kaaien los,
briek mei geweld
troch it kreakjende iis,
ferswevend ûnder nacht syn steden.
Ik seach de skaden fan in heit, in broer,
in ferdwinen yn in hielal, sûnder tekens.
Fan alle wei en wegen bin ik
de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en
in gerjochtsgebou, sûnder finsters.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

Eeltsje Hettinga


De Afûk nij lid fan it European Language Equality Network (ELEN)

10 novimber 2017

Valencia is dit wykein de Europeeske haadstêd fan it taal ferskaat. Dêr wurdt dit wykein de jierlikse gearkomste fan it European Language Equality Network (ELEN) hâlden. By it netwurk binne 150 organisaasjes oansluten dy't meiïnoar 45 minderheidstalen ferstjintwurdigje. De Afûk sil har dêr sneon as nij lid presintearje.

De Afûk fynt it wichtich om oan te sluten by de ELEN om sa op breed Europeesk nivo ûnderfiningen útwikselje te kinnen en fan inoar te learen. Fansels sil by de presintaasje fan de Afûk ek Lân fan taal en yn it bysûnder de ynternasjonale gearwurking yn it Talepaviljoen oan de oarder komme.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de gearkomste yn Valencia op elen.ngo.


Nieuwe kijk op letters in het Alfabetproject van ‘de Moanne’

10 novimber 2017

Van 16 t/m 26 november zijn taalliefhebbers van harte welkom bij de tentoonstelling ‘het Alfabetproject’, waar 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai geven aan het alfabet. Het is een initiatief van ‘de Moanne’. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Letters als individu
Letters. We gaan er vaak aan voorbij, maar ze zijn de basis van onze alledaagse communicatie. In het Alfabetproject worden de letters van ons alfabet, zoals we die van jongs af aan kennen, weer als individu naar voren geschoven. In de Eestroom, het vrachtschip naast restaurant Proefverlof, geven 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai aan de letters van het alfabet. ‘de Moanne’ nam het initiatief. Dit cultuurtijdschrift laat zien wat er in en om Friesland speelt en biedt een podium aan actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en kunsten. Het Alfabetproject is ook te bezoeken tijdens festival Explore the North op 24 en 25 november en is onderdeel van Lân fan taal.


Nieuwe kijk op letters in het Alfabetproject van ‘de Moanne’

10 novimber 2017

Van 16 t/m 26 november zijn taalliefhebbers van harte welkom bij de tentoonstelling ‘het Alfabetproject’, waar 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai geven aan het alfabet. Het is een initiatief van ‘de Moanne’. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Letters als individu
Letters. We gaan er vaak aan voorbij, maar ze zijn de basis van onze alledaagse communicatie. In het Alfabetproject worden de letters van ons alfabet, zoals we die van jongs af aan kennen, weer als individu naar voren geschoven. In de Eestroom, het vrachtschip naast restaurant Proefverlof, geven 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai aan de letters van het alfabet. ‘de Moanne’ nam het initiatief. Dit cultuurtijdschrift laat zien wat er in en om Friesland speelt en biedt een podium aan actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en kunsten. Het Alfabetproject is ook te bezoeken tijdens festival Explore the North op 24 en 25 november en is onderdeel van Lân fan taal.


No te lêzen op demoanne.nl: 'de KGB, ofwol: de kapiteins fan de Taletún'

9 novimber 2017

Fan april 2018 ôf sil der yn de Ljouwerter Prinsetún in soad te belibjen wêze. De Taletún, in projekt fan Lân fan Taal, is rjochte op bern fan de basisskoalleleeftiid, wat net betsjut dat der foar grutte minsken net ek te genietsjen falt. Sibe Jan Kramer, Bouke Groen en Machiel Braaksma betinke en ûntwerpe de objekten dy’t plak krije sille yn it park. In petear mei de KGB, sa’t it trijemanskip himsels neamt. Lês fierder >>> demoanne.nl


Lien in Fries by de byb!

3 novimber 2017

De bibleteek lient net allinne boeken út, mar no ek Friezen!
Lês der alles oer op www.leeneenfries.nl.


Premjêre Yn dit lânskip leit myn libben: in film oer Fryske literatuer

3 novimber 2017

De leafde foar de Fryske taal en literatuer, dêr draait it om yn de film Yn dit lânskip leit myn libben, dy’t op 9 novimber feestlik yn premjêre giet by it Noordelijk Filmfestival.

Filmmakkers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz makken de film yn opdracht fan Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar. Yn 2018 sil de film trochrinnend yn Tresoar draaid wurde as ûnderdiel fan it LF2018-project Lân fan taal.

Mei de Fryske taal as ark, wurkje suksesfolle Fryske skriuwers Hylke Speerstra en Hilda Talsma yn de skriuwersarke fan skriuwer Rink van der Velde op ’e Feanhoop oan in ferhaal oer har persoanlike relaasje mei de Fryske literatuer. Sy rjochtsje har yn in brief ta in Fryske skriuwer út it ferline mei wa sy har ferbûn fiele. Keunsthistoarikus en kultuerkritikus Huub Mous lit syn ljocht skine oer de Fryske literatuer fan nei de Twadde Wrâldkriich en pleatst dy yn in Europeesk perspektyf. Sa ûntstiet der in byld fan in libbene Fryske taal mei histoaryske woartels yn Europa. Wêr komt de leafde foar de Fryske taal by Speerstra en Talsma wei? Hoe djip sit de eangst om har taal te ferliezen?

It gehiel waard yn sfearfolle filmbylden fêstlein troch Halbe Piter Claus, dy’t it senario skreau en ek de regy die. Sinematograaf Ismaël Lotz soarge foar it meinimmende kamerawurk en die ek de montaazje fan de produksje. De feestlike premjêre is yn oanwêzigens fan de filmmakkers en gasten út de Fryske literêre wrâld. Oanslutend is der in diskusje oer de takomst fan de Fryske literatuer, en der is in hapke en in drankje.

De premjêre fan Yn dit lânskip leit myn libben fynt plak op tongersdei 9 novimber 2017 yn De Harmonie yn Ljouwert.

Programma
• 14.30 - Ynlieding op de film troch Bert Looper
• Film
• Paneldiskusje oer Fryske literatuer
• 16.00 - Hapke en drankje

It projekt is ta stân kommen yn gearwurking mei FryslânDOK fan Omrop Fryslân.

Mei tank oan: Lân fan taal, Stifting FLMD, It Fryske Gea, Fries Film Archief, Simke Kloostermanhûs, Achmea, en Restaurant Het gerecht.


By de Afûk is ferskynd: It sinfol bestean fan Willem Verf

2 novimber 2017

It sinfol bestean is alwer de sânde roman fan Willem Verf. De beide haadpersoanen, Karin en Jitse, sechtigers, wurde nei mear as fjirtich jier ynienen konfrontearre mei in persoan út har jeugd, dêr’t se mei ôfkear oan weromtinke. Wat se mei dy man yn har idealistyske studintetiid meimakken is de reade tried yn dit boek. Dy reade tried is ferfrissele mei harren libbens fan no: beide maatskiplik belutsen, polityk aktyf en sykjend nei in sinfol lêste part fan harren libben. Mar dyselde man soarget no wer foar ûntregeling. Poëtyske passaazjes en skrinend realisme wikselje har ôf.

Willem Verf (Snits, 1949) debutearre yn 1982 mei de roman It bliuwt pielen, dêr’t hy yn 1980 al de oanmoedigingspriis fan it Rely Jorritsmafûns foar krigen hie. Yn 1984 ferskynde syn ferhalebondel In delgeande tiid, dêr’t er de Fedde Schurerpriis mei wûn. Trije jier letter wied er suksesfol mei de roman Tiid fan libjen. Neidat er yn 1993 it boekewikegeskink skreau, bleau it op literêr gebiet in skoft stil fanwege syn bannige wurk en politike aktiviteiten foar GrienLinks. Yn 2008 pakte er de pinne wer op mei It swijen net wurdich. It sinfol bestean is syn sânde boek.

Boek fan de Moanne

It sinfol bestean is útkeazen as Boek fan de Moanne yn novimber en desimber. It boek is o/m 31 desimber foar mar € 14,50 te keap yn de boekhannel.

Optredens
Op sneintemiddei 12 novimber om 15.30 oere yn de Schierstins yn Feanwâlden fersoargje Willem Verf en Ale S. van Zandbergen in literêre middei mei muzyk fan Jaap Louwes en op moandeitejûn 20 novimber om 19.30 oere yn de Bibleteek op It Hearrenfean.

Boekgegevens
It sinfol bestean
Auteur: Willem Verf
ISBN: 978 94 9217 6653
Aksjepriis o/m 31 desimber: € 14,50. Dêrnei € 19,50
Utfiering: paperback
Siden: 256
www.afuk.frl
www.boekfandemoanne.nl

De betelpagina wurdt laden