O O O O

Lida Dijkstra skriuwt Aksjeboek foar Bern oer Mata Hari

21 april 2017

It Aksjeboek foar Bern 2017 wurdt skreaun troch Lida Dykstra. It wurdt in ryk yllustrearre sjochboek foar de boppebou oer it libben fan de yn Ljouwert berne Margaretha Geertruida Zelle (1876 – 1917), dy’t letter ferneamd waard as Mata Hari. Dat Lida Dykstra keazen hat foar Mata Hari as ûnderwerp is gjin tafal: yn oktober is it op ’e kop ôf 100 jier lyn dat de eksoatyske dûnseres op fertinking fan spionaazje fusilearre waard yn Frankryk.

De yllustraasjes fan it boek wurde makke troch Natascha Stenvert. It boek ferskynt begjin oktober yn it ramt fan de Berneboekwike. By oankeap fan in Frysk boek, is it foar de spesjale aksjepriis fan € 4,95 te keap. It wurdt foar Boeken fan Fryslân makke troch Utjouwerij Wijdemeer.


Lân fan Taal: meartalige oankundiging fan berte OBE

19 april 2017

OBE is de definitive namme foar de Taalekspo op it Âldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Boubedriuw Lont wurdt ferantwurdlik foar de bou fan it sintrum foar taalbelibjen. Deputearre Sietske Poepjes makke dat hjoed yn de Âldehou bekend, by in meartalige ôftraap fan Lân fan taal >>> lês fierder op lanfantaal.nl.


Presintaasje samle wurk fan dichter Tsjêbbe Hettinga

11 april 2017

Op freed 21 april is yn Tresoar de Fryske presintaasje fan it samle wurk fan dichter Tsjêbbe Hettinga. It programma begjint om 16.30 oere en is foar elk tagonklik.

It samle wurk hat as titel Het vaderpaard / It faderpaard. Alle gedichten en is in mânsk boek fan mear as 800 siden. Dat is omdat alle gedichten twatalich presintearre wurde en elk fers op in nije side begjint. De sammelbondel beslacht in dichterlik oeuvre fan 44 jier. Dêr is ek Hettinga syn nijste, achtste dichtbondel by, De ring fan Gyges, dy’t er sels noch gearstalde; de tekst stie klear op syn kompjûter.

Piter en Wypkje Hettinga, bern fan de yn 2013 ferstoarne dichter, sille it earste eksimplaar oanbiede oan Henk Deinum, goede freon fan Hettinga en syn selskip op in grut tal bûtenlânske reizen. Yn it programma komme fierder bydragen foarby fan in oantal Fryske dichters mei in gedicht oer Hettinga, fan redaksjeleden fan de literêre tydskriften Ensafh en De Moanne en fan de gearstallers fan it boek. It muzikale part wurdt fersoarge troch sjonger-gitarist Basile Maneka Lukadi, mei wa’t Hettinga optredens hie. Tagelyk mei it ferskinen fan it boek giet de website tsjebbehettinga.frl online.

Hettinga wie ferneamd om syn foardrachten. Syn letter wurk ferskynde net allinne yn tekst, mar ek op cd. Alle foardrachten komme tagelyk mei it boek as mp3 beskikber fia de website luisterrijk.nl. It komplete audio-wurk beslacht fjouwer mp3-cd’s fan elk sawat in oere. De cd’s binne apart te krijen, mar der is ek ien sammel-cd mei alle foardrachten.

Het vaderpaard / It faderpaard. Alle gedichten ferskynt by útjouwerij De Bezige Bij yn Amsterdam. Dêr is op 20 april de lanlike presintaasje fan it boek.

Mear op sirkwy.frl en nei 20 april ek op .http://www.tsjebbehettinga.frl.


Oftraap sutelaksje grut sukses!

7 april 2017

Tiisdeitejûn 4 april is de earste sutelaksje fan dit jier úteinset yn Easterein. It wie in grut sukses. Leden fan fanfare Wilhelmina ha mei de kroaden by de doarren lâns west en binnen twa oeren foar hast € 3.000,00 oan Fryske boeken ferkocht. Dat is foar de fanfareferiening in moaie opstekker, want fan de opbringst meie se 25 % (sa’n € 750,00) op harren eigen rekken byskriuwe. Fanfare Wilhelmina sil op sneon 15 july meidwaan oan it Wereld Muziek Concours yn Kerkrade en kin it jild goed brûke foar alle ekstra repetysjes, de busreis, it ferbliuw ets. It Wereld Muziek Concours yn Kerkrade wurdt ien kear yn de fjouwer jier hâlden.

Ferdinand de Jong, koördinator fan de sutelaksje, is tige tefreden oer it resultaat: “Geweldich, binnen twa oeren foar € 3.000,00 ferkocht”. Hy hopet dat mear muzyk-, sportferienings ets. folgje sille.

Klik foar in ympresje op ûndersteande link: https://youtu.be/VNKGr4SAKuY


Lieske Salverda wint Grut Frysk Diktee 2017

5 april 2017

Lieske Salverda fan Gytsjerk hat it Grut Frysk Diktee 2017 wûn. Fan de 35 dielnimmers dy’t harren kwalifisearre hiene, kaam Salverda mei 7,5 flaters as bêste út de bus. Sy wie út ‘e skroeven mei de útslach: “It ferbaast my. Ik fûn it makliker as oare kearen, mar wol lestich, want wat skriuwst mei in haadletter, en wat moat los of net? Mar ik bin der bliid mei. It wie in moai diktee, ien fan de bêste dy’t we oant no ta hân ha.”

De earste priis bestie út in ‘Gouden dakje’ en in pinne mei ynskripsje. Twadde wie de Akkrumse Agatha Hijlkema mei 8 flaters en op plak trije stiene trije minsken mei elk 8,5 flaters, Freerk Postmus fan Vollenhove, Grytsje Kingma fan Sint Jânsgea en de Earnewâldster Rikele Hollema.
De tekst fan Tet Rozendal, mei as titel ‘De Kening’, gong oer de leafde tusken minske en hynder. De ‘Kening’ is Jasper 366, it Fryske hynder dat earder dit jier it publyk by de hynstekeuring ‘proastich stappend’ fermakke. De dielnimmers oan it diktee hiene wol klauwen oan wurden as ‘wilewaarlich’ (stomme r), ‘skjintme’ (net mei ie, mar mei ji) en in sin as ‘Yn de leafde moat men der oan de hoasbannen ta troch brûze, dwers troch it gat fan ’e gevel’ (rûch, lossinnich en wyld libje en yn ien kear raak!).

Bekende Friezen
De froulju diene it goed dit jier, want ek by de bekende Friezen wie it in frou dy’t wûn. Skriuwster Hilda Talsma makke mei 16 flaters it diktee it bêste en krige dêrfoar it ‘Laaien dakje’. Hilda har reaksje: “Ik hie it net tocht, want de nije staveringsregels wit ik noch net sa goed, mar ik bin der hiel bliid mei.” Fierder diene ek parasportfrou fan it jier Alyda Norbruis, trûbadoer Frerik de Swetser, Tryater-akteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, skûtsjetwaling Harmen en Sytze Brouwer, presintator Willem de Vries alias Willem Waldpyk, sjongeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presintatrise Afke Boven mei oan it diktee.

Foar de minsken dy’t harren net kwalifisearre hiene, of dy’t gewoan benijd wiene nei hoe’t it Frysk skriuwen har fergean soe, koe it diktee op Omrop Fryslân telefyzje, ynternet en fia de app folge wurde. Foar it earst koe der live meiskreaun wurde fia de website www.fryskdiktee.nl. Mar fansels koe ek – lykas de dielnimmers yn de Steateseal – mei pinne op papier meidien wurde Wa’t it diktee nochris besjen of neilêze wol, kin it fine op www.fryskdiktee.nl.

De organisaasje fan it diktee lei yn hannen fan de Afûk, it Sintrum Meartaligens (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provinsje Fryslân. It diktee waard fan ’t jier foar de fyftjinde kear hâlden; yn 2018 is der wer in edysje.


'Wapper' selektearre foar ynternasjonale yllustratoare-tentoanstelling de Biënnale

3 april 2017

In het najaar 2017 vindt de 26ste editie van de Biënnale van Illustraties in Bratislava (Slovakije) plaats. Deze internationale illustratorententoonstelling is van september tot oktober te zien in Bibiana, het Internationale Huis voor Kunst voor Kinderen in Bratislava. Tijdens de Biënnale wordt ook de prestigieuze Grote Prijs BIB uitgereikt, samen met vijf Gouden Appels en vijf Medailles voor de beste illustraties uit de tentoonstelling.

IBBY-Nederland verzorgt, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse selectie voor de inzending van origineel werk van maximaal tien Nederlandse illustratoren. Illustratoren kunnen dus niet individueel voor deze tentoonstelling werk insturen.

De selectie commissie heeft stapels boeken door haar handen laten gaan en na lang overleggen een selectie van maar liefst vijftien illustratoren gemaakt, die ingezonden zullen worden voor de tentoonstelling. En nu maar afwachten of de internationale jury in september één of meer van onze illustratoren zal verblijden met een bekroning.

De volledige selectie (met omslagen van de boeken) is te vinden op: www.ibby-nerland.nl

'Wapper' is foar € 12,50 te keap yn de boekhannel mar kinst it boek ek fuortendaliks yn ús websjop bestelle!


Nij dit jier: online meidwaan oan it Grut Frysk Diktee

31 maart 2017

Mei de laptop op ’e skoat en de telefyzje op Omrop Fryslân kinst dit jier sels dyn Frysk skriuwen teste. Foar it earst is it mooglik om fia Fryskdiktee.nl mei te dwaan. It Grut Frysk Diktee sels is te folgjen by Omrop Fryslân op telefyzje om 17.30, 19.30 en 21.30 oere. Meidwaan oan it Grut Frysk Diktee is dit jier dus noch makliker, it diktee wurdt online nammentlik automatysk foar dy neisjoen.

Sjoch foar it folsleine parseberjocht en in foto op omropfryslan.nl.


Boeken sutelje foar eigen doarp of feriening

30 maart 2017

Rynk Bosma gie foar de Moanne yn petear mei Ferdinand de Jong, koördinator fan de Sutelaksje.

"Je moatte it minsken oan de doar tabringe”, sa seit skriuwer Ferdinand de Jong fan Boarnburgum. De yn 1969 yn Oranjewâld berne De Jong makke as skriuwer syn debút yn 2010 mei Guozzeflecht en is ûnderwilens al dwaande mei in seisde roman. Ek is hy sneons as kollumnist warber foar Omrop Fryslân. Dêrneist is hy de man dy’t de ea sa ferneamde sutelaksje ‘rêchdekking’ jout en fasiliteart."

Lês fierder op demoanne.nl en miskien organisearresto aanst wol jim eigen Sutelaksje!


de Moanne nr. 2 is ferskynd

29 maart 2017

Dêr wied er al! de Moanne nûmer 2! Goeie stikken en moaie plaatsjes! Lês mear op demoanne.nl, wurdt abonnee of helje 'm yn de boekwinkel.


Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof sykje winkelmanagers

29 maart 2017

Sjoch foar mear ynfo oer dizze fakatueres op friesmuseum.nl.

De betelpagina wurdt laden