O O O O

Dolf Verroen en Mindert Dijkstra presintearje 'Bart & Bouke'

25 maaie 2018

Op tongersdei 31 maaie wurdt presintearre it twatalige berneboek:

Bart & Bouke

Skreaun troch Dolf Verroen en Mindert Wijnstra mei prachtige yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra zijn beide schoolschrijvers. Dolf in het Nederlands en Mindert in het Fries. Vandaar dit boekje!

Oanbieding earste eksimplaar
It earste eksimplaar wurdt op tongersdei 31 maaie om 11.00 oere oanbean oan Kommissaris fan de Kening, Arno Brok.
De presintaasje fynt plak op de T.J. Roordaskoalle yn Wytgaard. De oanbieding betsjut tagelyk in moaie ôfsluting fan it trajekt van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra as skoalskriuwers yn Wytgaard. Beide sette der in punt achter. Dolf Verroen wurdt 90 jier en Mindert Wijnstra wol it fanwegen syn sûnens wat kalmer oan dwaan: “Ït hat moai west”.
www.deschoolschrijver.nl

Programma
10.15 oere : ynrin
10.30 oere : ôfsluting programma van De schoolschrijver
11.00 oere : oanbieding earste eksimplaar
11.15 oere : oan it ein fan de presintaasje krije alle bern fan groep 3 o/m 8 in eksimplaar fan Bart & Bouke

Boekgegevens
Bart & Bouke
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 9492176868
Ferkeappriis: € 14,95
www.afuk.frl


Fryske Foarlêswike 4 o/m 8 juny 2018: Foarlêze yn it Frysk oan pjutten

24 maaie 2018

Goed 600 foarlêzers geane fan 4 o/m 8 juny mei sa'n 18.000 Tomke-boekjes op paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. It tema is dit jier ‘Tomke en syn freontsjes’. De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep.

Fryske Foarlêswike
Oeral yn Fryslân wurdt yn de Foarlêswike foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Der wurdt foarlêzen troch pakes en beppes, troch heiten en memmen, mar der binne ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske Foarlêswike, sa as yn:

Fryske Marren
Boargemaster Veenstra lêst foar op tongersdei 7 juny om 10.00 oere op pjutteboartersplak “Pjuttewille” yn Aldemardum.

Opsterlân
Boargemaster mefrou Ellen van Selm lêst foar op woansdei 6 juny fan 9.00 – 10.00 op pjutteboartersplak “De Lytse Wrâld” op ‘e Tynje.

Akkrum
Riemkje Pitstra, skriuwster fan Tomke ferhaaltsjes, lêst foar op tiisdei 5 juny fan 9.30 – 10.30 oere by SKF Akkrum, de Stringen 5.

Achtkarspelen
Boargemaster Gerbrandy sil op woansdei 6 juny om 10.15 oere foarlêze yn Twizelerheide by it Boartershûske, Bjirkewei 103a.

Tytsjerksteradiel
Boargemaster Gebben komt tongersdei 7 juny om 10.00 oere nei pjutteboartersplak “De Bistebus” yn Burgum.
Ald - wethâlder mefrou Houkje Rypstra giet op tongersdei 7 juny om 10.00 oere nei berneopfang “Nei ‘t Sin” yn Gytsjerk.
Piet Reitsma riedslid FNP lêst foar by pjutteboartersplak “de Wâldpykjes” en by it bernedeiferbliuw yn Oentsjerk. De tiden binne noch net bekend.

De Stellingwerven en it Bildt lêze foar út it Tomke boekje yn harren eigen taal.

De organisaasje fan it projekt wurdt droegen troch frijwilligers en kriget mei dêrtroch strukturele subsydzje fan de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert.

Foar alles oer Tomke sjochst op www.tomke.nl.


27 maaie-3 juny: 'Zeêuwse weêke' by Talepaviljoen MeM

22 maaie 2018

Alle wiken stiet der by MeM in oare taal sintraal. Snein 27 maaie nimme we ôfskied fan de Grunnegers en is it poadium in wike lang foar de Zeêuwen!


20-27 maaie: 'Grunneger week' by Talepaviljoen MeM

14 maaie 2018

Op snein 20 maaie drage de Brabanders it stokje oer oan de Grinzers mei muzyk en ferhalen. Besjoch hjirûnder it folsleine wykprogramma fan de 'Grunneger week' mei ek ferrassende optredens fan in tal dielnimmers fan Liet Ynternasjonaal. Tagong is altyd fergees!


Platfoarm Fryske taalhelp-apps en games online

9 maaie 2018

Sûnt hjoed kin elkenien op www.taalhelp.frl terjochte foar Fryske taalhelp-apps, taalgames en oare digitale taalhelpmiddels. De webside jout in handich oersjoch fan fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol.

De webside www.taalhelp.frl is mei ûntwikkele op basis fan in ûndersyk troch de Provinsje Fryslân dêr’t út bliken die dat der ferlet wie fan mear omtinken foar it bestean fan Fryske digitale taalhelpmiddels. Taalhelp.frl is ûnderdiel fan in bredere kampanje wêrby’t neist de lansearring fan it online platfoarm ek ynset wurde sil op tillefyzjereklames en in bannerkampanje op populêre Fryske websiden.

Taalhelp.frl is in inisjatyf fan de Afûk yn gearwurking mei Omrop Fryslân en BWH Ontwerpers yn opdracht fan de Provincie Fryslân.


Bartelje! Fryske fariant op populêre Baskyske ymprovisaasjekeunst

8 maaie 2018

Kin in geweldich populêre, iuwenâlde poëtyske keunstfoarm út Baskelân ek oanslaan yn Fryslân? Fiif Friezen tinke fan wol en sille it serieus besykje. Op freed 18 maaie om 20.00 oere wurdt yn talepaviljoen MeM yn Ljouwert it projekt ‘Bartelje!’ taljochte. Dan is ek de eksklusive foarpremjêre fan de FryslânDOK-dokumintêre ‘It súksesferhaal fan in minderheidstaal’, oer it Baskyske Bertsolaritza-fenomeen, en de earste stappen fan de inisjatyfnimmers om de ymprovisaasjefoarm nei Fryslân te heljen.

Bertsolaritza
‘Bertsolaritza’ is poëzij, slam, ymprovisaasje, entertainment en muzyk tagelyk. In ‘bertso’ is in muzikaal fers yn Baskyske styl. De ‘bertsolari’ – sjonger fan de bertso – kriget in ûnderwerp oanrikt, en moat dêr nei tweintich sekonden betinktiid wat oer sjonge. Op rym en op in bekende Baskyske melody. In ferskuorrend drege keunstfoarm dy't de Basken yn it dna sit. It wurdt mei freonen dien yn de kroech, op it doarpsplein, en der binne bertsolaritza-skoallen foar bern om it ûnder de knibbel te krijen.

Wa't tinkt dat bertsolaritza in efterhelle orale tradysje is, hat it mis. Ienris yn 'e fjouwer jier wurdt de heechmis fan de dichtfoarm hâlden: it Grut Bertsolari Kampioenskip (Bertsolari Txapelketa Nagusia). Ut hiel Baskelân komme de alderbêste bertsolari byinoar om te striden om de titel en ivige lof. It kampioenskip lûkt 15.000 útsinnige besikers fan jong oant âld, en wurdt live op de Baskyske tv útstjoerd.

Bartelje!
In groepke Friezen - fassinearre en entûsjast rekke troch it fenomeen - wol besykje de keunstfoarm op Fryske grûn opbloeie te litten. It siedsje dêrfoar wurdt op freed 18 maaie plante op de feestlike ynformaasjejûn yn talepaviljoen MeM. De Fryske namme foar de keunstfoarm is 'Bartelje!': it wurd is in knypeach nei 'boartsje' en it Ingelske 'battle'. Nei't dy jûn de FryslânDok-dokumintêre ‘Súksesferhaal fan in minderheidstaal’ sjen litten is en de regels útlein binne kin elkenien dy't dat wol it sels besykje. Yn it Frysk of in oare lytse taal of dialekt út de provinsje. Hein Jaap Hilarides fersoarget dy jûn de muzyk.
It (earste) hichtepunt fan it Barteljen! moat plak fine yn de wike fan 1 oant 8 july, as it Baskysk sintraal stiet yn talepaviljoen MeM. In profesjonele Baskyske Bertsolari sil dan workshops jaan en der sil in mienskiplike Baskyske/Fryske 'Bartelpartij' hâlden wurde.

De Barteliers
De fiif minsken dy't - ferienige as de 'Barteliers' - it Barteljen! yn Fryslân yntrodusearje binne inisjatyfnimmer Bart Kingma, Gerard de Jong, Elmar Kuiper, Mirjam Vellinga en Syds Wiersma.

Ynformaasjejûn Bartelje!
Freed 18 maaie om 20.00 oere yn Talepaviljoen MeM, Prinsetún, Ljouwert. Tagong fergees.

Links
1. Trailer fan FryslânDok-dokumintêre ‘Súksesferhaal fan in minderheidstaal’: https://www.youtube.com/watch?v=zXYjXb0w9JU
2. Fideo-yntroduksje op bertsolaritza (Ingelske ûndertitels): https://vimeo.com/9355066
3. Ingelske yntroduksje op bertsolaritza fan de offisjele Baskyske organisaasje: https://www.bertsozale.eus/eu/bertsolari-txapelketa-nagusia/albisteak/the-bertsolari-championship-final


13-20 maaie: de Brabânske wike by Talepaviljoen MeM

7 maaie 2018

Op snein 13 maaie slute we de Drintske wike ôf en sette we mei de Brabânske wike útein. Fan 14.00 oere oant 17.00 oere kriget dat foarm yn in programma mei foarlêzen, de útrikking fan de prizen foar de Nedersaksyske skriuwwedstriid en muzyk fan it Brabânske duo Lya de Haas en Hennie Korsten.
It fosleine programma fan de Brabânske wike fine jo hjirûnder. Graach oant sjen by MeM!


6-13 maaie: de 'Drèentse week' by MeM

30 april 2018

Fan snein 6 maaie oant en mei snein 13 maaie stiet it Drintsk sintraal by Talepaviljoen Mem! Op ferskate mominten yn de wike is der in spesjaal programma mei ferrassende, leuke, gesellige mar boppe al 'Drèentse' bydragen. Wolkom by MeM!


Koen Eekma riddere by ôfskie as Afûk-direkteur

26 april 2018

By syn ôfskie fan de Afûk is direkteur Koen Eekma fan It Hearrenfean beneamd ta ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Eekma krige de fersiersels woansdeitemiddei út hannen fan kommissaris fan de Kening Arno Brok. Dit barde op it jubileumkongres fan de Afûk yn skouboarch De Harmonie yn Ljouwert. Hast trije desennia lang hat Eekma him ynset foar it fersterkjen fan de Fryske taal. Sa'n 27 jier wie Eekma direkteur fan de Afûk. Nei syn pensjoen ferline jier bleau hy aktyf by de organisaasje om it Kulturele Haadstedprojekt Lân fan taal klear te krijen.

It ôfskie fan Eekma foel woansdei gear mei de fiering fan it jubileum fan de njoggentichjierrige Afûk. Kommissaris Brok priizge Eekma as ien dy't net somber wêze woe oer de posysje en de takomst fan de Fryske taal. Njonken syn wurk foar it Frysk wie Eekma ek as frijwilliger belutsen by organisaasjes op it mêd fan sport en kultuer.Foto: Jacob van Essen, fotobureau Hoge Noorden


29 april-6 maaie: 'Limburgse waek' by MeM

22 april 2018

De betelpagina wurdt laden