O O O O

22-29 july: Semana do Galego (Galysyske wike) yn Talepaviljoen MeM

13 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Galysysk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


Nynke Laverman en Douwe Dijkstra meitsje 3e filmprojeksje op de Aldehou

12 july 2018

PARSEBERJOCHT – Op freed 27 july giet de tredde Lân fan taal-projeksje op de Aldehou yn premjêre. It is de poëtyske koarte film One of Us, makke troch sjongeres/dichter Nynke Laverman, filmmakker Douwe Dijkstra en komponist/slachwurker Sytze Pruiksma. Mei meiwurking fan Katalaansk dichter Eduard Escoffet, Flaamsk akteur Hendrik Aerts en Servysk-Nederlânsk dûnseres Dunja Jovic is it in ynternasjonale en meartalige produksje mei gâns ûnthjit

Prate wy de taal fan de natuer noch? Of hawwe wy ús ûnderwilens safier weromlutsen yn ús minskewrâld dat wy har net mear fersteane? Dy fraach, dy’t ek al de kearn foarme fan Nynke Laverman’s lêste foarstelling Wachter, is it útgongspunt fan de film. Yn One of Us is in jonge frou dy’t op it each alles hat – in libben yn ‘e grutte stêd mei in goede baan en in leave man – net lokkich. Se fielt har hieltyd minder thús yn de wrâld fan minsken en muorren. Se dreamt fan in bestean as plant, dêr’t se op in goede dei ek werklik yn feroaret. Nynke Laverman skreau it skript, in surrealistysk ferhaal besteande út fiif ‘spoken word’ stikken yn it Frysk; in nije stap yn har wurk. Se frege de dichter Eduard Escoffet út Barcelona dêr yn syn memmetaal, it Katalaansk, op te reagearjen. Douwe Dijkstra makke de film yn in miks fan animaasje, film en visual effects. Sytze Pruiksma tekene foar de driuwende muzikale skoare.

Premjêredei mei foar- en neiprogramma
De film giet op freed 27 july om 22.45 oere yn premjêre. Op dy jûn jout Douwe Dijkstra om 20.00 oere in masterclass yn Slieker Film. Hy lit mei making-of materiaal en earder wurk sjen wat syn unike manier fan films meitsje is. De oanwêzigen krije sa ek in byld fan hoe’t One of Us makke is. Om 22.30 oere begjint in foarprogramma yn Obe. Marijke Roskam ynterviewt Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. As ekstra gast oan tafel skoot Eva Meijer oan. Sy is filosofe en skriuwster fan ûnder oare ‘Het Vogelhuis’. De petearen wurde mikst mei live performances troch Nynke, Sytze en Eduard Escoffet. Nei de projeksje ( 22.45-23.00 oere) is der in afterparty mei DJ yn Obe. Alle ûnderdielen binne fergees tagonklik. Foar de masterclass yn Slieker is oanmelden needsaaklik, dat kin fia lanfantaal.frl.

Draaiperioade

One of Us is fan 27 july oant en mei 30 septimber alle wiken fan fan tongersdei- oant en mei sneintejûn te sjen op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert (útsein 9 oant en mei 12 augustus en 6 septimber). Oanfang july en augustus: 22.45 oere, oanfang septimber: 22.00 oere.

www.lanfantaal.nl


14-22 july: Il-ġimgħa Maltija (Malteeske wike) by Talepaviljoen MeM

9 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Malteesk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl.

Een week vol poëzie en muziek in de Maltese week bij MeM


8-15 july: Shiaghtin Ghaelgagh, wike fan it Manx by Talepaviljoen MeM

2 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Manx fan Isle of Man. Sjoch ek www.lanfantaal.nl.

Isle of Man in MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT


Wa makket de moaiste oersetting yn it Stadsfrys fan it mearke 'De Bremer Stadsmuz

29 juny 2018

Taalburo Popkema en de Leeuwarder Courant organisearje in oersetwedstryd yn it Stadsfrys. De moaiste oersetting fan it mearke 'De Bremer Stadsmuzikanten' komt as 50ste mearke yn it boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys. Dat boek ferskynt op sneon 3 novimber, as yn Frjentsjer de earste 'Dach fan ut Stadsfrys' holden wurdt.

De Fryske Akademy wurket oan de organisaasje fan dy unike dei mei. It program fan de 'Dach fan ut Stadsfrys' folget letter op harren website.

Yn it taheakke artikel út de Leeuwarder Courant lêze jo mear oer dizze wedstriid en kinne jo it mearke ‘De Bremer Stadsmuzikanten’ lêze, dêr’t in oersetting fan frege wurdt.
De ynstjoering mei nei: stad@lc.nl, û.f.f "Grimm Stadsfries". De deadline is 15 july!


1-8 july: Euskararen astea (Baskyske wike) by Talepaviljoen MeM

25 juny 2018

Fan snein 1 oant en mei snein 8 july is it de 'Euskararen astea' by Talepaviljoen MeM. Tusken de bedriuwen troch kinst by MeM trouwens ek hiel noflik sitte, wat ite en wat drinke! Sjoch ek www.lanfantaal.frl.

Persbericht week 27, Baskische week bij MeM


Visions of the Basque country through Frisian eyes (and words)

22 juny 2018

Op freedtejûn 6 july is Talepaviljoen MeM it dekor foar in ynternasjonale jûn mei literatuer en muzyk. Publyk is fan herte wolkom. Sintraal stiet de Baskyske taal en kultuer. Yn in ynformele talksjo komme ferskate sprekkers oan it wurd. Sa binne skriuwers Gerard de Jong en Bart Kingma te gast. Beide reizgen sy foar it literêre útwikselingsprojekt Oare Wurden nei Baskelân. Se fertelle oer harren ûnderfinings dêr en stelle de fraach oft der oerienkomsten binne tusken de Baskyske en Fryske taal en identiteit. Ek komt Mirjam Vellinga oan it wurd. As projektlieder fan Lân fan Taal by de Afûk is sy de betinkster fan de Baskyske wike. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Idoia Noble, dy’t wurket foar de organisaasje Donostia Kultura yn de Baskyske stêd San Sebastian. De jûn wurdt opfleure mei live muzyk fan Elmar Kuiper en syn band Tigers fan Greonterp.

Wat: Talksjo en live muzyk
Wannear: Freedtejûn 6 july 2018. Ynrin: 19.30 oere, begjin: 20.00 oere
Wêr: Talepaviljoen MeM, Prinsetún, Ljouwert

Fan 1 o/m 8 july is it Baskyske wike yn Talepaviljoen MeM en de omlizzende Taletún. Der wurde ferskate eveneminten organisearre rûnom de Baskyske taal.

Oare Wurden/Other Words
Oare Wurden/Other Words is in útwikselingsprojekt foar skriuwers yn lytse Europeeske talen, dat begûn is yn 2016. It projekt jout skriuwers de kâns om acht wiken yn it bûtenlân te wenjen en te wurkjen. Doel fan sa’n ferbliuw is om in literêr wurk te meitsjen, mei te dwaan oan it kulturele libben yn it gastlân en in nij (skriuwers)netwurk op te bouwen. It úteinlike literêre wurk wurdt yn it Ingelsk en de oare dielnimmende talen oerset en op de webside fan Oare Wurden publisearre. Op dit stuit dogge -neist Fryslân- Baskelân, Ierlân, Masedoanië en Slovenië mei oan it projekt. Op 4, 5 en 6 july binne ôffeardigen fan de dielnimmende lannen yn Fryslân om te praten oer in mooglik ferfolch op it projekt. Ek binne der ferskate skriuwers út de dielnimmende lannen oanwêzich.

It projekt Other Words/Oare Wurden wurdt útfierd troch Tresoar, yn opdracht fan de provinsje Fryslân. It projekt is ûnderdiel fan it LF2018-programma Lân fan taal, dat as doel hat doel om Fryslân as publyks- en kennissintrum foar meartaligens te posisjonearjen.


Wa kin skiede fan in freon, in boekje mei treastrike wurden en gedichten

22 juny 2018

By de Afûk is ferskynd: Wa kin skiede fan in freon. Gedichten en wurden fan treast, te brûken foar roukaarten, advertinsjes en as treast foar neibesteanden, sammele troch Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens

Wa kin skiede fan in freon
Gedichten sammele troch Gerda van der Wijk
ISBN: 9789492176639
Ferkeappriis: € 9,95
Utfiering: ynbûn
Siden: 82

Besjoch of keapje fuortendaliks yn de Afûk websjop!


Dit binne de finalisten fan it Sjongfestival 2018

21 juny 2018

Wa wurdt dit jier de winner fan it Sjongfestival? Freed 29 juny komme wy dat te witten, want dan wurdt de grutte finale hâlden. Dit jier is alles oars as oars, grutter en mei nije eleminten. Sa wurdt de finale hâlden op it Wilhelminaplein yn Ljouwert en hawwe de skoallen de tekst fan harren liet sels skreaun. De finale begjint om 14.30 oere op it poadium fan CityProms.

Sjoch foar it folsleine parseberjocht en in ôfbylding op: https://www.omropfryslan.nl/parseberjocht/dit-binne-de-finalisten-fan-it-sjongfestival-2018.


24 juny-1 july: Sorbyske wike by Talepaviljoen MeM

18 juny 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Op snein 24 juny nimme yn in mienskiplik programma de Ieren ôfskied fan MeM en ynstallearje de Sorben harren ûnder MeM har rokken. Fan 14.00 oere ôf is elk wolkom by de Iers-Sorbyske middei mei muzyk fan Aindrias de Staic en Doimnic Mac Giolla Bhríde (Ierlân) en de Sorbyske band Kula Bula. It folsleine wykprogramma fynst hjirûnder. Mear ynfo oer MeM en/of Lân fan taal fynst op www.lanfantaal.frl.

Sorbyske wike by MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT

De betelpagina wurdt laden