O O O O

Tresoar siket Fryske skriuwers foar ferbliuw yn Maribor, Slovenië

23 maart 2017

Hjoed iepenet de fjirde call foar it literêre útwikselingsprogramma Other Words / Oare Wurden. Fryske skriuwers kinne oant 20 maaie in foarstel yntsjinje foar in ferbliuw fan acht wiken yn de Sloveenske stêd Maribor. It ferbliuw fynt plak yn de perioade septimber-novimber 2017.

Other Words is in útwikselingsprojekt foar skriuwers yn lytse Europeeske talen. It projekt jout skriuwers de kâns om acht wiken yn it bûtenlân te wenjen en te wurkjen. Doel fan sa'n ferbliuw is om in literêr wurk te meitsjen, mei te dwaan oan it kulturele libben yn it gastlân en in nij (skriuwers)netwerk op te bouwen. It úteinlike literêre wurk wurdt yn it Ingelsk en de oare dielnimmende talen oerset en op de webside fan Other Words publisearre. Yn ruil dêrfoar krijt de skriuwer in honoararium, in deistige talage en in fergoeding fan de reiskosten. Alle ynformaasje oer de seleksje, dielnamekritearia en honoararia stiet op www.tresoar.nl.

Maribor leit yn Noardeast Slovenië, oan de rivier de Drava. Mei rom 100.000 ynwenners is it de twadde stêd fan Slovenië. It hat in universiteit en in bloeiend kultureel klimaat. Oant 1918 hearde Maribor by Eastenryk-Hongarije. Nei de Earste Wrâldoarloch hearde Maribor by it Sloveenske part fan it keninkryk Joegoslavië. De offisjele taal yn de stêd wie doe Sloveensk, mar in grut part fan de befolking wie Dútsktalich. Yn 1941 waard de stêd troch de nazi’s ynnommen. Nei de Twadde Wrâldoarloch wie Slovenië earst in dielrepublyk fan it Joegoslavië fan Tito. Yn 1991 waard it in ûnôfhinklike republyk.

Yn de perioade 2016-2018 dogge kinne Fryske skriuwers oan de útwikseling fan Other Words meidwaan. Yn 2016 wienen André Looijenga yn de stêd Bitola yn de Republyk Masedoanië en Bart Kingma yn San Sebastian yn Spaansk Baskelân. Ynkoarten ferbliuwt de Biltske skriuwer Gerard de Jong acht wiken yn San Sebastian. Begjin juny makket de sjuery, dy’t bestiet út Tryntsje van der Steege, Marijke de Boer en Bart Kingma, de kandidaat foar Maribor bekend.

De dielnimmende lannen en regio’s oan Other Words binne op dit stuit Baskelân, Ierlân, Slovenië, Masedoanië en Fryslân. Ynsidinteel kinne oare Europeeske partners, lykas Wales, Malta en Oksitanië, oanslute. De kommende jierren sil besocht wurde om mear lannen en regio’s foar it projekt te ynteressearjen. Yn Fryslân wurdt it projekt útfierd troch Tresoar, yn gearwurking mei de provinsje Fryslân en Ljouwert-Fryslân 2018. Other Words / Oare Wurden is ûnderdiel fan it kulturele haadstêdprogramma Lân fan taal.


By de Afûk ferskynd:' Pykje Fjouwer' fan Lida Dijkstra

16 maart 2017

Skreaun troch Lida Dykstra mei prachtige yllustraasjes fan Ina Hallemans.

Tik tik tik. tik tik tik .......
Trije aaien yn it skriezenêst binne al út. Mar it pykje yn it fjirde aai kin de dop net stikken krije. Dêrom wurdt Pykje Fjouwer samar troch syn famylje achterlitten. Gelokkich nimt Kealtsje him mei nei de pleats fan Yfke. Mar nei in jier wol Pykje Fjouwer fleane. Hiel fier. Miskien wol nei Afrika. Mar dat fynt Kealtsje net sa'n goed idee. Want sil er syn skriezefreontsje oait noch wol weromsjen?


'Pykje Fjouwer' is in oade oan it Fryske lânskip. Yn it boek binne greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden en ynsekten te finen. Achteryn steane ek nochris nijsgjirrige feiten oer de skries; Kening fan 'e Greide. Foar alle bern dy’t fan de natuer hâlde en der nóch mear oer witte wolle.

Oanbieding earste eksimplaar
It earste eksimplaar wurdt tongersdei 16 maart om 18.00 oere oanbean troch deputearre Johannes Kramer oan boer Jehannes Fopma by it maitiidsfeest “Amalia’s Wolkom”yn Britswert. Boer Fopma is gasthear fan Amalia, de skries dy’t diel útmakke fan de tûzenen skriezen dy’t ôfrûne wykein arrivearre binne yn Fryslân. It feest begjint om 17.00 oere en fynt plak oan de Kromwâl 18 yn Britswert. Elkenien is fan herte wolkom. Oanmeldings fia www.waarisamalia.nl

Boekgegevens

Pykje Fjouwer
Lida Dykstra
Yllustraasjes: Ina Hallemans
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 94 9217 645 5
Ferkeappriis: € 13 ,50

Fan 'Pykje Fjouwer' is ek in Nederlânsktalige ferzje ferskynd ûnder de titel 'Kuikentje Vier' (ISBN 978 94 9217 649 3).


Suksesfolle worksjop 'Gastfrij Frysk' foar it Gastengilde

13 maart 2017

Sa'n 20 ûndernimmers fan it Gastengilde, in ûndernimmersgroep yn Noardeast Fryslân, hie tongersdei 9 maart de primeur: dielnimme oan de workshop Gastfrij Frysk. It is in programma út Wales dat de Afûk oanpast hat op Fryslân. Yn it koart giet it derom dat toeristysk- rekreative ûndernimmers de identiteit fan de omjouwing meinimme yn de bedriuwsfiering.

Mei it each op Ljouwert- Fryslân 2018 hat de provinsje in kennisprogramma opset om ûndernimmers yn de toeristyske sektor ta te rieden op nije besikers. De Afûk biedt 'Gastfrij Frysk' fia dit programma oan omdat oantoand is dat hieltyd mear besikers op in mear duorsume wize gebrûk meitsje wolle fan de bestimming. Dit hâldt ûnder oare yn dat de omjouwing wichtich is foar de gast en hjir yn it gasthearskip rekken mei hâlden wurdt.

It Gastengilde wie de earste groep oan wa’t dizze workshop jûn waard. De Wierumse schuitjes, it ferhaal fan de Trekfeart en it Peilhúske yn Eastmahorn, in greep út de nijsgjirrige streekeigenheden dy’t op tafel kamen by de workshop Gastfrij Frysk. Neffens Sjoerd de Hoop fan it Gastengilde wie it: ‘In jûn mei brûkbere tips en mear ynsjoch yn it ferhaal fan ús regio, wêrby’t we ek wurkje oan it ûnderlinge netwurk yn de streek’.

Fenny Reitsma, steatelid fan it CDA, wie oanwêzich by de start fan dizze workshop: ‘We sette ús al jierren yn foar it fuortsterkjen fan it Frysk yn it MKB, moai dat dat no mei dizze workshop omsetten is yn in konkreet produkt. It is goed om ús Fryske ûndernimmers sjen te litten dat de Fryske identiteit in mearwearde jout oan it bedriuw, we meie der wolris wat grutsker op wêze.

De workshop Gastfrij Frysk stiet dit jier noch iepen foar in pear groepen. Foar mear ynformaasje en it ynplannen fan de workshop kin kontakt lein wurde mei Douwkje Douma, d.douma@afuk.nl.


Online-kwalifikaasje Grut Frysk Diktee los

10 maart 2017

Hoallefoalje, grodzemodzje, ledtelefyzje en nútsjesmoar. Op tiisdei 4 april wurdt it Grut Frysk Diktee wer holden en dêr komme wer prachtige Fryske wurden foarby. Bekende Friezen lykas skûtsjetwalling Harmen en Sytze Brouwer, trûbadoer Frerik de Swetser en parasportfrou fan it jier Alyda Norbruis dogge al mei. Ek meidwaan? Dat kin! Kwalifisearje kin dit jier foar it earst online fia in website. Nammentlik tusken 8 en 19 maart fia: www.grutfryskdiktee.nl. Omrop Fryslân stjoert it diktee op woansdei 5 april út.

Eksamenkandidaten en bekende Friezen
Njonken de kandidaten dy't harren fia it kwalifikaasjediktee kwalifisearje, dogge de fiif bêste eineksamenkandidaten havo/vwo Frysk ek mei oan it diktee.
Ek parasportfrou fan it jier Alyda Norbruis sil meidwaan oan it Grut Frysk Diktee. "It fak Frysk wie op de middelbere skoalle foar my echt in wrakseling. Mar ik wol útdrage dat ik altyd alle útdagingen oangean, dus doch ik graach mei oan it Grut Frysk Diktee." Skûtsjeskipper fan it Hearrenfean Sytze Brouwer en syn twalingbroer Harmen binne der ek by: "Ik fyn it Frysk in machtige taal, dus dit moat altyd wêze" seit Harmen.
Oare bekende Friezen dy't meidogge binne: trûbadoer Frerik de Swetser, skriuwster Hilda Talsma, Tryater-akteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, presintator Willem de Vries alias Willem Waldpyk, sjongeres Marit Talens en Omrop Fryslân-presintatrise Afke Boven. It diktee is dit jier skreaun troch aktrise, sjongeres en skriuwster Tet Rozendal.

Organisaasje
De organisaasje fan it diktee leit yn hannen fan de Afûk, it Sintrum Meartaligens (Cedin), de Fryske Akademy, Provinsje Fryslân en Omrop Fryslân.


Koen Eekma hâldt yn april 2018 op as direkteur by de Afûk

6 maart 2017

Afûk-direkteur Koen Eekma (65) nimt op 25 april 2018 ôfskied fan de Afûk. De Afûk bestiet dan 90 jier. Yn 2017 wurdt fierder boud op de fûneminten dy’t de ôfrûne jierren lein binne foar de grutte fernijende projekten yn it ûnderwiis en foar Lân fan Taal as ûnderdiel fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018.

‘Dit jier moat der noch in protte wurk út ’e wei set wurde troch de Afûk, ûnder oare mei de organisaasje fan it Talepaviljoen en de Taletún yn de Prinsetún yn Ljouwert en de Taalkaravaan yn de provinsje. Ik wol dêr as mei-inisjatyfnimmer fan Lân fan Taal noch graach myn stientsje oan bydrage, mar nei april takom jier wol ik my ûnderdompelje yn de festiviteiten fan KH2018’, sa seit Eekma.

Syn ôfskied sil plakfine op it jubileumkongres fan de Afûk op 25 april 2018. Fan ’t hjerst sil begûn wurde mei it sykjen nei in opfolger.

- ein parseberjocht


Promoasje Fryske literatuer troch de Afûk

2 maart 2017

Fan 2017 ôf fersoarget de Afûk de promoasje en de ferkeap fan Fryske literatuer. De boekpromoasje wie yn de ôfrûne jierren by Tresoar belein, de boekferkeap by Boeken fan Fryslân. Op fersyk fan de provinsje Fryslân en yn oerlis mei Tresoar sil de Afûk dy promoasje- en ferkeaptaken no útfiere. It bestjoer fan Tresoar hat yn 2016 in oriïntearjend ûndersyk útfiere litten nei it literêr klimaat yn Fryslân. Sintraal elemint fan it advys wie om de promoasje fan de Fryske literatuer oars te organisearjen. It Algemien Bestjoer fan Tresoar hat op 16 febrewaris 2017 mei dat advys ynstimd.


Sûnt it ferdwinen fan Stichting it Fryske Boek (2010) fierde Tresoar yn opdracht fan de provinsje Fryslân de taken fan dy stichting út. Fan no ôf oan leit Tresoar de klam op literatuerbefoardering en de kearntaken ynformaasje, dokumintaasje en presintaasje fan de Fryske literatuer.

Boeken fan Fryslân

De Afûk fiert sûnt 2012 útfierende taken foar Boeken fan Fryslân út, in kollektyf fan Fryske útjouwers. De stichting set him foar de befoardering fan de ferkeap en promoasje fan Frysktalige literatuer yn. Boeken fan Fryslân docht dat troch de wei fan de sutelaksje, it pleatsen fan boekekisten op skoallen en aksjes yn de boekhannel, lykas it ‘Boek fan de moanne’. Yn 2016 wie Boeken fan Fryslân op de Frankfurter Buchmesse oanwêzich.

Afûk

Fan 2017 beleit de provinsje alle taken oangeande promoasje en ferkeap fan Fryske literatuer by de Afûk. De Afûk makken foar de kommende tiid in nij promoasje- en ferkeapplan. De Afûk moat neist de eigen útjouwerij ek de oare útjouwers fan Fryske literatuer fertsjintwurdigje. Dat binne Audiofrysk, Bornmeer, Elikser, Friese Pers Boekerij, Frysk en Frij, Het Nieuwe Kanaal, Hispel, KFFB, Wijdemeer en Regaad.

Fryske literatuer

De provinsje stimulearret en subsidiearret it skriuwen en útjaan fan Fryske literatuer. De Fryske literatuer is fan grut belang foar it fuortbestean fan de Fryske taal. Dy beliedsfernijing oangeande de promoasje en ferkeap fan Fryske literatuer jout ynfolling oan it beliedsbrief Mei hert, holle en hannen 2017 – 2020.

Parseberjocht Provinsje Fryslân, 2 maart 2017, www.fryslan.nl.


Workshop Gastfrij Frysk foar rekreatyf ûndernimmers

23 febrewaris 2017

Untdekke wat jo bedriuw en regio bysûnder makket en leare hoe’t jo dat oerbringe kinne op jo gasten, relaasjes en kunde. De workshop Gastfrij Frysk is mear as in workshop Gasthearskip. Jo leare om op nij te sjen nei de eigenheid fan it bedriuw, de kultuer, de taal, de streek en de eigen identiteit en om dit op in natuerlike, autentike wize oer te bringen op jo gasten.

Yn maart en april 2017 wurdt de workshop Gastfrij Frysk op ferskate plakken yn de provinsje oanbean oan rekreatyf ûndernimmers.

Mear witte? Sjoch op www.praatmarfrysk.nl.


Doch mei oan de Rely Jorritsma Priis of De Junior Rely

17 febrewaris 2017

Mear ynfo oer de Rely Jorritsmapriis fine jo hjir.

Wolst mear witte oer De Junior Rely dan sjochst hjir.

Tink der om: jo/dyn bydrage moat foar 15 maaie o.s. binnen wêze by de organisaasje!


EBLT en Slieker Film presintearje Grienlânske dokumintêre

13 febrewaris 2017

Op tiisdei 21 febrewaris, de Ynternasjonale Memmetaaldei fan de Feriene Naasjes, presintearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen EBLT en Slieker Film tegearre de priiswinnende Grienlânske dokumintêre Sumé - the sound of a revolution. Dizze dokumintêre fertelt it bysûndere ferhaal fan de alderearste Grienlânske rockband Sumé. Dy band makke tusken 1973 en 1976 trije platen mei tige krityske teksten yn it Grienlânsk en levere sa in ûnmisbere bydrage oan de striid fan Grienlân foar selsbewustwêzen en selsbestjoer. De film is yn it Grienlânsk en Deensk. Mei help fan unike argyf-opnames út it Grienlân fan de jierren ’70 wurdt in bysûnder ferhaal ferteld, dat neffens EBLT en Slieker Film hiel goed past by Ynternasjonale Memmetaaldei.

Njonken de Grienlânske dokumintêre presintearje EBLT en Slieker Film ek noch twa koarte films.
De koarte Ierske film Rubai fertelt it ferhaal fan in 7-jierrich famke dy’t de pastoar sûnder euvelmoed fertelt dat se ateïste is. Dizze opmerklike koarte film út it katolike Ierlân wie de earste Gaelic produksje dy’t filmfestival Tribeca yn New York helle. In oanrieder! Fierder litte EBLT en Slieker ek de Frysktalige koarte film Ut ‘e grûn sjen. Dizze film waard ferline jier yn twa dagen tiid makke yn it ramt fan it 48 hoursproject fan it Noordelijk Filmfestival en krige de earste filmpriis fan it Fryske bûsboekje.

De Grienlânske revolúsje is yn Fryslân net al te bekend. It wie dan ek in geweldleaze revolúsje dy’t begûn mei......rockmuzyk. Mar mei dy muzyk slagge it in ploegje jonge Grienlanners om yn in pear jier tiid fanút Denemarken de befolking fan dat ûnbidich grutte lân yn it Noardpoolgebiet bewust te meitsjen. Sumé betocht Grienlânske wurden foar ‘ûnderdrukking’ en ‘revolúsje’ en ynspirearre de Grienlânske politisy om de bannen mei Denemarken los te meitsjen.

De dokumintêre ‘Sumé – the sound of a revolution’ fertelt it ferhaal fan Sumé en de ynfloed fan in rockband op de Deenske koloanje Grienlân yn de jierren ’70. It gefjocht fan de Inuit fan Grienlân foar de eigen stim en identiteit komt ta libben troch ynterviews mei de haadrolspilers en fansels ek de ‘revolúsjonêre’ muzyk fan Sumé. It ferhaal is boppedat yn 2017 wer aktueel, want Grienlân ûndersiket op dit stuit oft se ek folslein ûnôfhinklik wurde kinne.

Regisseur Inuk Silis Hoegh groeide op mei de ferskes fan Sumé en hearde fan syn âlden dat sy harsels ynienen as Grienlanners begûnen te sjen. “Yn de film besykje ik de striid fan de generaasje fan myn âlders te begripen en de tiid dy’t sa wichtich wie foar de skiednis fan Grienlân.” Yn Grienlân sels is de dokumintêre al troch sa’n 20 % fan de befolking sjoen. De dokumintêre docht it ek tige goed op festivals oer de hiele wrâld. ‘Sumé, the sound of a revolution’ wûn ferline jier op festival Suns yn Italië de priis foar de bêste film yn in minderheidstaal. Yn de wike foar de fertoaning yn Ljouwert draait de dokumintêre op it filmfestival fan Berlyn.

It is al wer de fjirde kear dat EBLT en Slieker Film tegearre in bysûndere filmfoarstelling organisearje op ynternasjonale memmetaaldei. EBLT en Slieker Film dogge dat yn oparbeidzjen mei Mercator, it kennissintrum foar meartaligens en taallearen fan de Fryske Akademy. De ôfrûne jierren waarden de folgjende produksjes nei Ljouwert helle: Son Bojos, aquests Catalans (Kataloanië, 2014), Syrcas (Wales, 2015) en Amama (Baskelân, 2016). De films út Kataloanië en Baskelân waarden fertoand mei ûndertitels yn it Frysk, Y Syrcas mei Ingelske ûndertitels. ‘Sumé – the sound of a revolution’ wurdt fertoand mei ûndertitels yn it Ingelsk.

In kaartsje foar ‘Sumé – the sound of a revolution’ kostet 5 euro. De film is allinnich te sjen op ynternasjonale memmetaaldei: Op tiisdei 21 febrewaris om 19.30 oere.

De betelpagina wurdt laden