O O O O

By de Afûk ferskynd: 'Wurk', de nije roman fan Elske Schotanus

12 jannewaris 2018

Haadpersoan yn Wurk is Jasper. Hy hat in goeie baan en dat soarget derfoar dat syn libben mear as komfortabel ferrint. Oant de dei dat hy, omreden fan in arbeidskonflikt, dien krijt. It slagget Jasper ynearsten wol om de kop boppe wetter te hâlden, mar hy bedarret stadichoan toch mear yn de marzje fan it bestean. In oare baan fine falt net ta foar in man dy’t tsjin 'e sechstich rint. HIeltyd mear stekt Jasper tiid en enerzjy yn wat earder net mear as in hobby wie: it skilderjen en tekenjen. Ferstjinje docht hy der net folle mei, mar hy wit al de oandacht fan in ynfloedryke galeryhâlder te lûken. Hat hy, sa’t er sels mient, yn de keunst in bestimming fûn?

Oer har foarige roman In kop as in almenak

“Nea wurdt it ferhaal, dat yn in prachtige literêre styl skreaun is, sentiminteel en saken wurde ek net moaier foarsteld as se binne.” - (Doeke Sijens, LC)

“In prachtich en meislepend boek.” - (Tryntsje van der Steege, ensafh.)

“Wêrs fan falske romantyk of nostalgy toant de roman maatskiplike feroaringen, springend troch de tiid, wêrby’t de notiid hieltyd sterker yn ‘e kikert komt.” - (Shortlist Gysbert Japickxpriis 2015)

Boekgegevens

Wurk
Auteur: Elske Schotanus
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 17,50
ISBN: 978 9492 17 674 5
Siden: 208
www.afuk.frl


Nije roman Aggie van der Meer: Anna

14 desimber 2017

Anna is in famylje-epos oer geheimen, belangen en relaasjes

Anna spilet him ôf binnen de Roomske sakefamylje Fan it Hof yn de perioade 1880 oant 2005. Yn 1880 sette Aloïs fan it Hof en Jacoba fan Gosliga yn Osnabrück in gruthannel yn stoffen op, dy’t letter útwreide wurdt mei filialen yn Nederlân. Benammen tidens de Earste en Twadde Wrâldoarloch hâlde de famyljeleden har net altyd oan de easken dy’t se harsels as fromme boargers oplein hiene. Neitiid dogge se alle war dat foar de jongere famyljeleden en nei bûten ta ferburgen te hâlden. Dat guon earwearde hearen dêr út en troch ek by belutsen wiene makke it geheimhâlden ekstra needsaaklik. It fermoeden fan it bestean fan dôfpotten lykop mei it bestean fan in ynterne machtsstriid hawwe de ferhâldingen binnen de famylje gjin goed dien. Wylst yn Dútslân leden fan de Rote Armee Fraktion besykje ynformaasje oer de hannel en wannel fan de Fan it Hofs te sammeljen, ûntstiet der in leafdesrelaasje tusken twa leden – Anna en Onno- fan de famylje.
As dúdlik wurdt dat de famylje mei in ramp te krijen hat en dat as gefolch dêrfan Onno út it sicht ferdwine moast, begjint Anna oan har syktocht troch de famyljegeheimen, belangen en relaasjes om ynsjoch te krijen hoe’t it allegear sa fier kommen is.

Presintaasje
De feestlike presintaasje fynt plak op sneon 16 desimber by Tresoar. It earste eksimplaar wurdt oanbean oan de eardere haadredakteur fan de Ljouwerter Krante Hans Snijder. Mei fierdere meiwurking fan Jelle van der Meulen, Ernst Bruinsma, Hoite Pruiksma en Rommy Soepboer.

Plak: G.J. seal Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert
Datum/oanfang: 16 desimber 11.00 oere


Boekgegevens
Aggie van der Meer, Anna
Utfiering: paperback
Siden: 204
Ferkeappriis: € 19,50
ISBN:9789492176646
Afûk, Ljouwert 2017


Alex de Jager nije direkteur Afûk

12 desimber 2017

It bestjoer fan de Afûk hat it foarnimmen om mei yngong fan 1 febrewaris 2018 Alex de Jager te beneamen as nije direkteur fan de Afûk. Hy folget dêrmei Koen Eekma op.

De nije direkteur sil fierder bouwe op de fûneminten dy't de ôfrûne jierren lein binne foar grutte fernijende projekten yn it ûnderwiis en foar Lân fan taal as ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa.

Alex de Jager, berne yn 1965 yn Fryslân, is op dit stuit noch direkteur ‘externe betrekkingen’ en strategysk relaasjebehearder by Hogeschool Inholland yn Alkmaar. De Jager hat altyd, yn ferskillende funksjes, yn it heger ûnderwiis wurke. Reade tried dêryn wie it strategysk belied en management. Alex de Jager is doktorandus yn de Nederlânske taal- en letterkunde mei as spesjalisaasje taalkunde.


Obe bliuwend poadium foar taal en literatuer

7 desimber 2017

[PARSEBERJOCHT] Taalbelibbingssintrum Obe is fanmidje – woansdeitemidje 6 desimber - oerdroegen oan de Stichting Behear Provinsjale en Buma Biblioteek Fryslân. Dêrmei is wis dat Obe ek nei 2018 in wichtich kultureel sintrum bliuwt. It gebou is no noch yn oanbou op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Yn 2018 is Obe yn gebrûk as eksposysjeromte en besikerssintrum fan Lân fan Taal. Lân fan Taal makket diel út fan Leeuwarden-Fryslân 2018.

Deputearre kultuer, taal en media Sietske Poepjes: ‘Wy binne bliid dat we in sterke partner fûn ha dy’t der foar soarget dat Obe ek yn de takomst skitterje sil op sa’n wichtich plak yn Ljouwert en Fryslân.’

Oerienkomst
Provinsje Fryslân is ferantwurdlik foar de bou fan Obe. De stichting nimt nei oplevering fan it gebou fan it behear en ûnderhâld foar har rekken. Beide partijen hawwe hjoed in hantekening setten ûnder de oerienkomst.

Tresoar
De stichting is Tresoar ek behearder fan it gebou fan Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar. Tresoar wurdt de eksploitant fan Obe. Fan 2019 sil Tresoar mei wikseljende programmearring en fernijende eksposysjes de rykdom fan taal yn Obe sjen litte.

De foarsitter fan de stichting is bliid mei de oerdracht. Marchienes Geersing: ‘De oername fan Obe is in ferriking fan de kulturele ynfrastruktuer yn Ljouwert en Fryslân. Wy sjogge der nei út om mei ús partners in moaie programmearring op it mêd fan meartaligens oan te bieden.’

Lân fan Taal
De feestlike iepening fan Obe stiet pland foar 2 febrewaris 2018 . Dat is ek it start- en iepeningsmomint fan oare ûnderdielen fan Lân fan Taal.

Mear ynformaasje oer Lân fan Taal is te finen op de website: lanfantaal.frl.Op de foto links Marchienes Geersing, voorzitter van de Stichting Beheer Provinciale en Buma Bibliotheek Fryslân. Rechts gedeputeerde Sietske Poepjes.

Obe krijgt houten meubilair. Bezoekers mogen hier straks zelf tekstboodschappen op schrijven. Aan gedeputeerde Sietske Poepjes en de voorzitter van de stichting de eer om dit als eerste te doen.


Tips foar Sinteklaas

21 novimber 2017

Wisto dat...
... hjir in soad Fryske Sinteklaasferskes en printables sammele binne?
... de kadotips foar Sinteklaas hjir stean?
... dit in moai oersjoch is foar Fryske skoechkadootsjes?

Of kom lâns yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert!


Sinteklaas-skoechboekje fan Tomke

20 novimber 2017

Tomke hat wat bysûnders foar jim: in spesjaal Sinteklaas-skoechboekje! In boekje mei ferhaaltsjes, ferskes, spultsjes en kleurplaten. It Tomke-skoechboekje is te krijen by de boekhannels en te bestellen yn de websjop fan de Afûk.Sjoch hjir foar noch mear ferhaaltsjes, ferskes en oare aktiviteiten oer Sinteklaas.


Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

16 novimber 2017

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en
€ 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .

Eeltsje Hettinga
Eeltsje Hettinga (1955) is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels.
Syn debút ‘Akten fan Winter’ (1998) waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. Syn bondel ‘Ikader’ waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013. Yn ‘e mande mei fideokeunstner Lotte Middendorp makke Hettinga it poëzyprojekt ‘It Font’ dat yn 2016 te sjen wie yn Museum Belvédère en it Fries Museum.

It projekt 'Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy. Mear ynformaasje oer de Dichter fan Fryslân is te finen op de website: http://dichterfanfryslan.nl/.


UNDER DE STEDEN

Fannacht ferve in snijen alle klokken wyt.
Kaaien en fabriken, pleinen en skippen,
alles lei te sliepen.
Dêr’t ik omdangele, heal yn mysels ferrûn,
seach ik yn blau lantearneljocht
in heit, in broer en
it jachtsjen fan har skaden,
swart as de hynsters dy’t har ienris
troch liet en lichem draafden.
Ticht leine alle fivers en grêften
ûnder de winterhimel, in sark.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

By de sonoare klanken fan in lege saks
blafte in hûn in kâlde ûnrêst.
Fierderop kaam in skip fan syn kaaien los,
briek mei geweld
troch it kreakjende iis,
ferswevend ûnder nacht syn steden.
Ik seach de skaden fan in heit, in broer,
in ferdwinen yn in hielal, sûnder tekens.
Fan alle wei en wegen bin ik
de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en
in gerjochtsgebou, sûnder finsters.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

Eeltsje Hettinga


De Afûk nij lid fan it European Language Equality Network (ELEN)

10 novimber 2017

Valencia is dit wykein de Europeeske haadstêd fan it taal ferskaat. Dêr wurdt dit wykein de jierlikse gearkomste fan it European Language Equality Network (ELEN) hâlden. By it netwurk binne 150 organisaasjes oansluten dy't meiïnoar 45 minderheidstalen ferstjintwurdigje. De Afûk sil har dêr sneon as nij lid presintearje.

De Afûk fynt it wichtich om oan te sluten by de ELEN om sa op breed Europeesk nivo ûnderfiningen útwikselje te kinnen en fan inoar te learen. Fansels sil by de presintaasje fan de Afûk ek Lân fan taal en yn it bysûnder de ynternasjonale gearwurking yn it Talepaviljoen oan de oarder komme.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de gearkomste yn Valencia op elen.ngo.


Nieuwe kijk op letters in het Alfabetproject van ‘de Moanne’

10 novimber 2017

Van 16 t/m 26 november zijn taalliefhebbers van harte welkom bij de tentoonstelling ‘het Alfabetproject’, waar 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai geven aan het alfabet. Het is een initiatief van ‘de Moanne’. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Letters als individu
Letters. We gaan er vaak aan voorbij, maar ze zijn de basis van onze alledaagse communicatie. In het Alfabetproject worden de letters van ons alfabet, zoals we die van jongs af aan kennen, weer als individu naar voren geschoven. In de Eestroom, het vrachtschip naast restaurant Proefverlof, geven 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai aan de letters van het alfabet. ‘de Moanne’ nam het initiatief. Dit cultuurtijdschrift laat zien wat er in en om Friesland speelt en biedt een podium aan actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en kunsten. Het Alfabetproject is ook te bezoeken tijdens festival Explore the North op 24 en 25 november en is onderdeel van Lân fan taal.


Nieuwe kijk op letters in het Alfabetproject van ‘de Moanne’

10 novimber 2017

Van 16 t/m 26 november zijn taalliefhebbers van harte welkom bij de tentoonstelling ‘het Alfabetproject’, waar 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai geven aan het alfabet. Het is een initiatief van ‘de Moanne’. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Letters als individu
Letters. We gaan er vaak aan voorbij, maar ze zijn de basis van onze alledaagse communicatie. In het Alfabetproject worden de letters van ons alfabet, zoals we die van jongs af aan kennen, weer als individu naar voren geschoven. In de Eestroom, het vrachtschip naast restaurant Proefverlof, geven 21 kunstenaars hun eigen artistieke draai aan de letters van het alfabet. ‘de Moanne’ nam het initiatief. Dit cultuurtijdschrift laat zien wat er in en om Friesland speelt en biedt een podium aan actuele en beschouwende bijdragen over cultuur en kunsten. Het Alfabetproject is ook te bezoeken tijdens festival Explore the North op 24 en 25 november en is onderdeel van Lân fan taal.

De betelpagina wurdt laden