O O O O

Earste eksimplaar 'Fûgels oan ús kusten' foar learlingen fan cbs De Griffel yn Ljussens

16 oktober 2017

Steffen Walentowitz skreau en tekene dit prachtige berneboek oer waadfûgels.

'Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.'

'Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.'

Boekpresintaasje 42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

Friesch Dagblad 13/10/2017


Wij zoeken: educatief begeleiders en gastheren/-vrouwen Talentuin en Talenpaviljoen

13 oktober 2017

In 2018 transformeert de Prinsentuin in Leeuwarden naar een Talentuin en bouwen we daar een Talenpaviljoen. Voor het ontvangen, begeleiden en informeren van (school)groepen en andere bezoekers zijn wij op zoek naar educatief begeleiders en gastheren/-vrouwen.

Help jij ons om van Lân fan taal een groot succes te maken?

Meer informatie over beide functies vind je hier!


Aandacht voor 'Gastfrij Frysk' in 'Ondernemend Friesland'

12 oktober 2017

Een hogere klantwaardering en een sterkere lokale binding; een aantal ondernemers in Friesland profiteert al van de voordelen van het profileren van de eigen onderneming als Fries bedrijf. Want die voordelen zijn er, aldus Afûk. Ondernemen in Friesland betekent immers ondernemen in een onderscheidende regio met een sterke eigen identiteit en werken in een meertalige omgeving. Om meer mensen bewust te maken van de waarde van de Friese identiteit in het bedrijf is de Afûk gestart met een workshop Gastfrij Frysk.

Lees het hele artikel hier.


Een scheetje is “in skytske” en sjippe is “chips”

12 oktober 2017

Dit bin ik, dit kin ik’, een onderzoek naar het vertalen van woordjes door jonge kinderen.

Lees het hele artikel op heitenmem.nl.


Vrouwen van Nu St. Nyk op cursus

11 oktober 2017

Tsien froulju fan de Vrouwen van Nu feriening út St. Nyk en omkriten folgje sûnt ferline wike de SkriuwmarFrysk-kursus.
De earste reaksjes binne tige posityf, lesjouwer Aant Mulder kin dat ûnderskriuwe.

Der wurdt wurke oan it wurdbyld fan it Frysk, de stavering en de tiidwurden. Nei ôfrin fan de kursus kinne de froulju Fryske berjochten skriuwe. Dêrneist meitsje de dielnimmers thús gebrûk fan it lesmateriaal op it digitale learplatfoarm eduFrysk.

Mear witte in oer kursus foar jim feriening, organisaasje of bedriuw? Ynformearje frijbliuwend nei de mooglikheden by de kursusorganisaasje, Lineke Kuiper: l.kuiper@afuk.nl.

www.kursus.afuk.nl


Nij ferskynd: Sirkus PeM en de ûlewapper

10 oktober 2017

Skreaun troch Mindert Wijnstra en yllustrearre troch Babs Wijnstra

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou - al giet net alles sa't se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar hal hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten... foar Pier en Marieke.

Fyftjin fleurige ferhalen foar jong en âld fan berneboekeskriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra. De ferhalen binne oarspronklik skreaun foar it televyzjeprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân.

Boekpresintaasje
De boekpresintaasje fynt plak op woansdeitemiddei 11 oktober om 15.30 oere by de Boekpriuwerij op OBS Op ʼe Dobbe, Finne 42 yn Hallum.

Boekgegevens

Sirkus PeM
Auteur: Mindert Wijnstra
Yllustrator: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
Siden: 87
ISBN 978 94 9217 651 6
Ferkeappriis: € 14,95
Sirkus PeM


De nije heit&mem is der!

9 oktober 2017

Op de cover steane dizze kear Judith en har skoalgenoat Isaac fan de Jouwer. Muzyk is ien fan de tema’s dy’t werom komt yn de heit & mem.

Fierder is der yn it blêd omtinken foar natuerlike kreamsoarch, mannen dy’t wurkje op de berneopfang, Lân fan taal, smoken en bern, hypes, TOS en noch folle mear!

Berne-arts Tjalling de Vries skreau ek wer in prachtige kollum, Linda Keekstra-Leystra pronket mei har moaie dikke búk en ek de nijste Fryske boeken, sa as ‘Ik tel oant 100‘ steane der yn.

De kommende wiken wurdt er ferspraat troch hiel Fryslân en sa as wenst is de heit&mem ek dizze kear wer hielendal fergees te krijen! Sjoch hjir foar mear ynfo en de ferspriedingslist.


42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

6 oktober 2017

Op tongersdei 12 oktober wurdt presintearre:42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
. De ynternasjonaal bekende tekener Steffen Walentowitz hat it skreaun en prachtige tekeningen makke fan waadfûgels. It berneboek is yn twa talen (Frysk en Plattdútsk).

Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.

Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.

Boekpresintaasje
It earste eksimplaar wurdt oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Pytsje de Graaf fan gemeente Dongeradeel.De boekpresintaasje fynt plak yn museum It Garnalefabryk yn Moddergat fan 9.30 – 10.30 oere.De bern fan de groepen 7 en 8 fan KBS De Griffel út Ljussens sille by dizze feestlike presintaasje oanwêzich wêze. Nei it offisjele diel wurde de bern en gasten û.o. op waadekspedysje meinommen û.l.f. de waadgidsen fan edukaasjesintrum De Klyster.

Boekgegevens
42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
Steffen Walentowitz
Utfiering: Ynbûn
Siden: 100
ISBN 978 94 92176 60 8
Ferkeappriis: € 8,95
www.afuk.frl
www.fryslan.frl
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.ostfriesischelandschaft.de


Hanneke de Jong nominearre foar White Ravens 2017

6 oktober 2017

It jeugdboek Wês net bang (mar wol foarsichtich) fan Hanneke de Jong is opnaam yn de seleksje fan de White Ravens 2017. De White Ravens binne oanbefellings foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne 200 titels opnaam yn mear as 40 talen út mear as 60 lannen. Yn totaal ha njoggen Nederlânsktalige boeken en ien Frysktalich boek in White Raven krigen.

De omskriuwings fan de boeken binne te finen yn de database White Ravens 2017 op de webside fan de Internationale Jugendbibliothek (www.ij.de). De katalogus sil by de Frankfurter Buchmesse presintearre wurde. Ek op de berneboekebeurs yn Bologna 2018 sille de 200 boeken útstald wurde en dêrnei as reizgjende tentoanstelling op oare plakken yn de wrâld te sjen wêzen.

It boek 'Wês net bang' fertelt it wier barde ferhaal fan de santjinjierrige Lilan dy’t fanwege de oarloch yn har bertelân Syrië alles achterlit en besiket nei Nederlân te kommen.

Hanneke de Jong hat noch altyd kontakt mei Lilan en fertelt: “Se is wakker Nederlânsk oan it learen en dat giet goed. Ik app no mei har yn it Nederlânsk! Mei de White Ravens bin ik o sa wiis, ek al om't dit ferhaal my sa nei oan it hert leit”.


Frysk alle dagen: dochst mei?

2 oktober 2017

Wisten jim dat 92% fan de Frysktaligen oanjout yn it Frysk te antwurdzjen as se in berjocht yn it Frysk krije? Dat is in hiel soad! Punt is: der binne mar in lyts oantal minsken dy’t yn it Frysk begjinne. Ast wolst dat mear minsken it Frysk brûke, dan sit der mar ien ding op: sels as earste begjinne!

Der binne fansels noch folle mear mooglikheden om mear yn it Frysk te dwaan, foar sawol minsken dy’t al Frysk kinne as minsken dy’t it graach leare wolle.

Om dat oan te moedigjen start Praat mar Frysk mei Frysk Alle Dagen. Fia de Praat mar Frysk Social Media-kanalen en mooglik ek op oare plakken krijst alle wiken tips en opdrachtjes om mear mei it Frysk te dwaan.

Yn de wike fan 2 oktober begjinne wy mei as tema ‘Iten’, want dy wike is it de wike fan de smaak. Dochst mei?

Do fynst Praat mar Frysk op Facebook, Twitter, Pinterest en Linkedin of sjoch op [url=http://www.

De betaalpagina wordt geladen